Tillväxtverket

Regionala digitaliserings­koordinatorer

Regeringen har gett i uppdrag till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna att i respektive län inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator under perioden 2018–2020.

Tillväxtverket har fått i uppdrag att stödja, hålla ihop samt följa upp de regionala digitaliseringskoordinatorernas arbete i form av ett sekretariat. Här kan aktörerna rekvirera de medel regeringen beviljat för syftet år 2018, och som Tillväxtverket betalar ut. Medlen för 2018 ska rekvireras senast den 15 november 2018.

Vem kan söka?

Aktörer med regionalt utvecklingsansvar.

För vad kan vi söka?

För de kostnader som uppkommer för att inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator i enlighet med regeringsbeslut 2018/04129/D.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen från och med 2018-08-20 och som längst till och med 2018-11-15.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ni kan beviljas medel endast för kostnader för perioden från och med regeringens beslut den 12 juli 2018 till och med 31 december 2018 för att inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator. 

Aktör som rekvirerat medel ska ske senast den 31 januari 2019 redovisa hur verksamheten har bedrivits, enligt anvisningar från Tillväxtverket i god tid före rapporteringstillfället.

Villkor framgår av regeringsbeslut N2018/04129/D.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet ska påbörjas under 2018 och ha påbörjats tidigast 2018-07-12. Projektet kan löpa t.o.m. 2020-12-31 under förutsättning att regeringen fattar nödvändiga beslut.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket kan utbetala högst 500 000 kronor per aktör 2018. För åren 2019 och 2020 kan Tillväxtverket utbetala högst 1 miljon kronor per aktör och år, under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut för respektive år.

Hur ansöker vi?

För att ansöka och rekvirera medel ber vi er skicka in en faktura med nedanstående uppgifter:

Fakturaadress: Tillväxtverket, FE 66 838 73, Frösön
Kostnadsställe: 28
Diarienummer: N2018/04129/D
Referens: Mats Wessman

Högsta belopp att rekvirera är 500 000 kr.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Kontakt

För mer information kontakta:

Mats Wessman
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 92 32

Mikael Blomberg
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 93 06

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.