Tillväxtverket
eu-logotyp

Insatser för koldioxidsnål ekonomi

Det nationella regionalfondsprogrammet öppnar för ansökningar i utlysning 2018:2. Utlysningen riktar sig till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, med prioriteringen att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.

Vem kan söka?

Huvudsaklig stödmottagare är en nationell aktör som har syftet att erbjuda samma typ av stöd till företag i alla delar av landet med en budget på medfinansiering på cirka 23 mkr.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav

Utlysning 2018:2 är öppen för insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, vilket konkretiseras i:

 • Insatsområde 3, och investeringsprioritering 4b som har prioriteringen att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag. Läs mer om insatsområdet i programdokumentet.

Det är viktigt att ert projekt erbjuder stöd till företag oavsett var i Sverige de verkar. Era insatser ska komplettera andra satsningar inom de regionala strukturfondsprogrammen och bygga på befintliga strukturer.

De åtgärder, verktyg och stöd som är möjliga att söka i investeringsprioriteringen finns utförligt beskrivna i programdokumentet.

Målgrupp för insatserna

Målgruppen för programmet och för insatserna är små och medelstora företag. Det är inte möjligt att använda medlen för insatser mot primärproduktion (fiskeri och lantbruk).

Ni som stödmottagare ska ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. EU:s regionala utvecklingsfond kan tillåta stöd inom ramen för EU:s bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget GBER. Läs en vägledning till EU:s statsstödsreglerlänk till annan webbplats

Notera att det inte är möjligt att ansöka om stöd till den del i programmet som är avsatt för processtöd och nationellt kompetens- och metodstöd.

Insatser som bidrar till det särskilda målet

Ert projekt ska innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till det särskilda målet:

 • Ökad energieffektivisering i små och medelstora företag.

Projektet ska också bidra till och delta i de aktiviteter som anordnas av det processtöd som erbjuds inom ramen för projektet Klimatsynklänk till annan webbplats.

Beskriv i er ansökan hur ni förväntar er att insatserna ska bidra till Slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små och medelstora industriföretag MWh per MSEK, som är den resultatindikator som används för det särskilda målet.

För att förstå om er projektidé är i linje med programmets ambitioner, läs vägledande principer för projekturval och urvalskriterier i programdokumentetlänk till annan webbplats

Det går också bra att kontakta någon av Tillväxtverkets handläggare.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 17 september - 15 februari 2019
 • Sista dag för ansökan: 15 februari 2019, kl 16:00
 • Samråd: Slutet av maj 2019

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet Planera i Handbok för EU-projekt

Vi välkomnar en tidig dialog med potentiella sökande så tidigt som möjligt, från 17 september. Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket redan innan er ansökan. Beskriv er idé genom att använda Mall för beskrivning och projektidé.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt .

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Omvärlds- och intresseanalys

Klimatsynk är ett EU-projekt som samordnar insatserna i alla projekt inom ”Övergången till en koldioxidsnål ekonomi”, i alla nio EU-program som Tillväxtverket förvaltar. Du hittar enkel inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt runt om i hela Sverige på Klimatsynks webbplatslänk till annan webbplats. Här kan du även hitta budgetar för andra projekt och medfinansiärer som kan ge dig idé om var du kan finna medfinansiering. 

För att få hjälp med omvärlds- och intressentanalysen rekommenderar vi att du använder Klimatsynks webbplats för att nå lämpliga kontakter och information om vad som redan görs, samt vilka projekt som kan ha koppling till dina idéer. 

Om ert projekt beviljas medel kommer projektledaren erbjudas att delta i ett nationellt nätverk och även få stöd dels via webb och sociala medier och dels genom att delta på gemensamt anordnade spridningskonferenser.

Vill du ha mer information om Klimatsynk och inspiration för att skapa synergier och undvika överlappningar med befintliga projekt kontakta någon i teamet på Klimatsynklänk till annan webbplats

Hur länge kan projektet pågå?

 • Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.
 • Som längst kan projektet pågå fram till 31 december 2023
 • De sista fyra månaderna (för genomförandeprojekt) får endast användas för avslutsarbete.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats.

Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni in ansökan om stöd

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt.länk till annan webbplats Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterierlänk till annan webbplats.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för diskussion i Samråd (Samrådet består av GD för Tillväxtverket, Vinnova och Statens energimyndighet).

När protokollet från samrådsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut.

Kontakt

Har ni en projektidé? Ta gärna kontakt med en handläggare tidigt i processen.

Handläggare: Jahangir Kaisar
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 62

Controller: Helén Axelsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 75

Programkoordinator: Satu Norsten Manninen
E-post: fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 38

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.