Tillväxtverket

S3-piloten – stärk kluster­företagens affärs­utveckling och konkurrens­kraft

Är ni en av de 22 klusterorganisationer som har valts ut inom S3-piloten? Då kan ni söka finansiering inom ramen för denna utlysning.

Målet är att bidra till att utveckla företagens konkurrenskraft via affärsutveckling och förstärkt nätverkande. Högsta belopp att söka är 1 miljon kronor för två år (till och med december 2020). Ett krav är medfinansiering på 50 procent.

Vem kan söka?

Klusterorganisationer som har valts ut inom ramen för S3-piloten.

Klusterorganisationer som idag har finansiering från Vinnväxtprogrammet, Vinnova kan inte söka utvecklingsmedel eftersom de redan har statlig finansiering för utveckling av företag och klusterorganiseringen. Om klusterorganisationen endast har finansiering till och med 2018 från Vinnväxtprogrammet, kan ni söka med start från 1 januari 2019.

För vad kan vi söka?

För att företag ska uppfatta att klusterorganisationen har stöttat dem på rätt sätt och med rätt verktyg, krävs kunskap och lyhördhet. Företag har olika behov och klustrets uppgift är att hjälpa dem att navigera effektivt i innovations- och främjarsystemen. Utlysningen avser att utgöra ett ”smörjmedel” som stärker interaktionen mellan aktörerna så att insatserna tydligt utformas efter specifika behov som företag i klustret har.

S3-pilotens finansiering syftar till att förstärka det strategiska arbetet i klustret – utifrån företagens behov, intresse och engagemang. Målet är att stärka företagens tillväxt.

Affärsutveckling och förstärka nätverksbyggande

Klusterorganisationen ska vara tydliga med vilka aktiviteter som ska genomföras för att stärka företagens konkurrens- och affärsutveckling. Vem som är genomförare – det bestämmer klusterorganisationen. Inriktningen på aktiviteterna kan exempelvis avse:

  • Internationalisering och marknadsbreddning
  • Digitalisering (till exempel ta in ny teknik i företagens processer, inte primärt att delta i forsknings- eller innovationsprojekt)
  • Från produkter till hela system (inklusive tjänster)
  • Hållbarhet genom nya affärsmodeller
  • Förbättrad jämställdhet och mångfald i företagens affärsmodellerVar tydlig med vad ni genomför för insatser idag för företagens utveckling och hur ytterligare insatser via S3 Piloten förstärker ert arbete på kort och längre sikt. Finansieringen avser således att förstärka företagens tillväxt i de 22 strategiska klustren inom smart specialisering. Inom ramen för S3-piloten kommer Tillväxtverket att ha dialog med klusterorganisationerna för att samla kunskap om de aktiviteter som genomförs och företagens upplevda behov.

När kan vi söka?

Sista dag för ansökan är 2 november 2018.

Tillväxtverket fattar beslut senast 1 december 2018.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering.
länk till annan webbplats

Ta gärna kontakt med oss innan du formulerar och skickar in ansökan. Se rubriken Kontakt.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket elektroniskt. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Tillväxtverket kräver medfinansiering på minst 50 procent av projektets totala kostnader. Medfinansieringen kan komma från näringslivet, klusterorganisationen, regioner eller från annan offentlig aktör.

Bidrag i annat än pengar får max uppgå till 25 procent av projektets totala budget, och värderas enligt schablonen till 330 kronor per timme. Bidrag i annat än pengar gäller bara annan aktör än stödmottagaren (till exempel företag som är aktiva i projektet). Var uppmärksam på att bidrag i annat än pengar både betraktas som finansiering och som en kostnad. Det innebär att bidrag i annat än pengar ska finnas med i både i projektets kostnads- och finansieringsbudget.

Projektet kan ha kostnader i form av personalkostnader, köp av externa tjänster, resor och lokalkostnader samt bidrag i annat än pengar.

Slutredovisning ska ske senast 1 februari 2021.

Det finns inte möjlighet att ansöka om förskott.

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Med avseende på insatser som genomförs för att stärka företags konkurrens- och affärsutveckling så gäller förordning (2015:210) om statligt stöd för att främja små och medelstora företag, § 13 om stöd till företagsutveckling. Det är i det avseendet därmed fråga om s.k. försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s 1-8).

De företag som får del av insatserna för konkurrens- och affärsutveckling ska ges information om att stödet är hänförligt till nämnda EU-förordning och en kontroll ske att företagen är stödberättigade. Ni ska för det ändamålet delge varje företag en särskild blankett som finns på sidan Ansök om stöd. Innan projektets aktiviteter inleds i ett företag ska begärda uppgifter ha fyllts i och Ni ha återsänt blanketterna till Tillväxtverket för kontroll.

Utöver detta gäller att ni till läges- och slutrapportering anger vilka företag (organisationsnummer, kontaktperson och mailadress) som ingår i projektets arbete.

Länk till Tillväxtverkets Allmänna villkor som gäller för stödet.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en informationsskrift Inför ansökan om projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i skriften samt Allmänna villkor för stöd följs.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dag för projektstart är då ansökan kommer in till Tillväxtverket. Klustret kan även ansöka om senare startdatum, dock ej senare än 1 januari 2019.

Projektet kan löpa till och med sista december 2020. Slutredovisning ska ske senast 1 februari 2021.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Det finns totalt 15 miljoner kronor reserverade till projekt inom S3 Piloten.

Ett projekt kan max söka 1 miljon kronor från Tillväxtverket.

Tillväxtverket kräver medfinansiering på minst 50 procent. Medfinansieringen kan komma från näringslivet, klusterorganisationer, regioner eller från annan offentlig aktör.

Bidrag i annat än pengar får max uppgå till 25 procent av projektets totala budget, och värderas enligt schablonen till 330 kronor per timme. Bidrag i annat än pengar gäller bara annan aktör än stödmottagaren (till exempel företag som är aktiva i projektet). Läs mer under rubriken Krav, villkor och andra regler.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats.

Läs igenom Lathunden för Min ansökan länk till annan webbplats för att se vilka delar i ansökan ni ska fylla i.

Dokumenten ni behöver för ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering. Där kan ni också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa om användarkonto och E-legitimation.

När ni loggat in på sidan, gå vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – S3-pilot

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Urvalskriterier

Tillväxtverket efterfrågar insatser som stärker företagens konkurrenskraft och utveckling inom ramen för den prioriterade klusterorganisationen.

Klustret ska beskriva sin nuvarande projektportfölj och argumentera för hur de föreslagna insatserna kompletterar dessa. Argumenten ska underlätta förståelsen för det arbete som ska genomföras och därmed förtydliga värdet av de mål och effekter som ska uppnås.

  • Beskrivning av företagens behov, intresse och engagemang för de insatser som ska genomföras
  • Företagen ska delta aktivt i föreslagna aktiviteter (medfinansiering)
  • Klustret har förtydligat resultat inom kort tid (2 års-period) och som därmed förtydligar värdet av de mål och effekter som ska uppnås på längre sikt
  • Konkret beskrivning av hur insatserna bidrar till ökad hållbarhet och framför allt ur ett miljö- och jämställdhetsperspektiv.
  • Beskrivning av hur insatserna förstärker klustrets strategiska arbete för företagsutveckling på kort och längre sikt.

Tillväxtverket bedömer ansökningarna i konkurrens enligt ovanstående kriterier.

Kontakt

Ewa Andersson
08-681 91 54
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Cecilia Johansson
08-681 91 32
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.