Tillväxtverket

Projektmedel för att stärka det regionala servicearbetet

Ni som arbetar med att utveckla regional service har nu möjlighet att söka finansiering för att förbättra möjligheterna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygd.

logotyp jordbruksverket

Tillväxtverket utlyser åter igen projektmedel till stärkt regionalt servicearbete.

Utlysningens syfte är uppnå en flernivåsamverkan och delaktighet för en fungerande servicestruktur på landsbygden.

Målet med utlysningen är att stärka det strategiska arbetet på regional och kommunal nivå och därmed bidra till att utveckla den lokala servicen. På sikt ska detta leda till att förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag befolkning och besökare.

Det regionala serviceprogrammet (RSP) är vägledande för det strategiska arbetet på regional nivå. Projektet ska arbeta för att strategi och utförande hålls samman i ett genomförande. I detta ska ingå insatser och aktiviteter för utveckling av den regionala processen med fokus på att öka samverkan, engagemang och delaktighet tillsammans med den kommunala nivån.

En ansökan ska omfatta hela länet och ska förstärka och samordna regionala och kommunala insatser. Den här utlysningen ingår i landsbygdsprogrammets delåtgärd 16.2, Samarbete – Stöd till utveckling inom jordbruk, livsmedel och skog samt pilotprojekt inom fokusområde 6b.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till organisationer som ansvarar för det regionala servicearbetet i län som tidigare inte beviljats projektmedel för stärkt regionalt servicearbete.

För vad kan vi söka?

Projektaktiviteter som ska ingå:

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå.
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet.
 • Aktualisering av underlag för prioritering av investeringar och insatser.
 • Dokumentation och resultatspridning
 • Sökanden ska bifoga en projektplan till ansökan i enlighet med Tillväxtverkets mall.

Tillväxtverkets mall för projektplan 

När kan vi söka?

Utlysningen öppnar den 1 september 2018.

Sista datum för ansökan är den 30 november 2018.

Vilka krav, regler och villkor finns?

Det regionala serviceprogrammet (RSP) är vägledande för det strategiska arbetet på regional nivå. Projektet ska arbeta för att strategi och utförande hålls samman i ett genomförande.

I detta ska ingå insatser och aktiviteter för utveckling av den regionala processen med fokus på att öka samverkan, engagemang och delaktighet tillsammans med den kommunala nivån.

Följande krav kommer att gälla för projektet

 • Löpande erfarenhetsutbyte med andra regioner och Tillväxtverket
 • Resultatet ska dokumenteras och göras tillgängligt och spridas till andra regioner och Tillväxtverket
 • Löpande lägesrapportering i samband med ansökan om utbetalning. I samband med årlig uppföljning av RSP ska även en sammanfattning av årets genomförande och resultat beskrivas.
 • En ansökan ska omfatta hela länet och ska förstärka och samordna regionala och kommunala insatser

Villkor för stöd (enligt åtgärdsbeskrivning i landsbygdsprogrammet)

 • Den sökande ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning för att genomföra projektet.
 • Stöd beviljas inte till insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner, ska ansvara för enligt lag eller annan författning.
 • Stöd beviljas inte till pågående samarbetsprojekt vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte beviljas stöd.
 • Stöd beviljas inte till insatser som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd.

Regler

Ansökan kan inte innehålla kostnader för:

 • Stödmottagarens egna lokaler (utöver indirekta kostnader)
 • Direktfinansierade kostnader/bidrag i annat än pengar

Ansökan kan innehålla kostnader för nedanstående, under förutsättning att de är kopplade till aktiviteterna i den projektplan som stödmyndigheten fastställer i beslut om stöd:

 • Lön till personal för att genomföra projektet, inklusive lönepåslag (Årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar).
 • Köp av tjänst för att genomföra projektet
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, (tex. utgifter för framtagande av informationsmaterial, möteskostnader och resor (milersättning för resor 30 kronor per mil))

Bedömning

Tillväxtverket kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
 • Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
 • Det finns ett identifierat regionalt behov av projektet.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål.

Kriterierna finns ytterligare beskrivna med viktning i Tillväxtverket handlingsplan för landsbygdsprogrammet

Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammetPDF

När ska vi genomföra projektet?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan skickas in. Allt genomförande innan beslut om stöd sker på egen risk.

Projektet kan genomföras som längst fram till 2021-06-30.

Hur mycket kan vi få i stöd?

Ansökan kan maximalt omfatta 2 miljoner kronor i sökt stöd. Stöd beviljas med maximalt 70 procent av projektets totala faktiska kostnad. I utlysningen kommer minst 30 procent övrig offentlig medfinansiering att krävas.

Hur ansöker vi?

Ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstödlänk till annan webbplats. Den finns under rubriken E-tjänster.

Du behöver fullmakt

När du söker för någon annans räkning, till exempel den organisation som du representerar, behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakter på jordbruksverkets hemsida och i e-tjänsten enligt ovan. Ifylld fullmaktsblankett ska skickas till Jordbruksverket.

 • Du loggar in med Bank-ID eller mobilt Bank-ID.
 • Välj ”stöd inom landsbygdsprogrammet”, därefter ”Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet”.
 • Välj ”Starta tjänsten”
 • Fyll i ansökan i flik 1 till och med 7.

OBS!

 • Under flik 3 ”Välj projekt”, ska du välja ”Samarbete” och därefter ”Främja service på landsbygden” och ”välj service på landsbygden”.
 • Under flik 5 finns en budgetmall som ska fyllas i och bifogas som bilaga i flik 7.
 • Ifylld projektplan (enligt ovan) ska bifogas i flik 7.
 • Bifoga kopia av ifylld fullmaktblankett och underlag som styrker behörig firmatecknare.

Ansökan kommer att handläggas av Tillväxtverket efter sista datum för utlysningen passerat.

Kontakt

För mer information, kontakta

Camilla Jägerhem
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6593

Erika Holmgren
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 36