Tillväxtverket

Pilotprojekt – cirkulär ekonomi

Arbetar ni för att stärka konkurrenskraften i små och medelstora företag utifrån miljömässig resurseffektivitet och återbruk? Då kan ni söka utvecklingsstöd.

Utlysningen avser insatser av pilotkaraktär som stärker företagens konkurrenskraft och som samtidigt bidrar till utvecklingen av cirkulär ekonomi. Detta är i linje med Agenda 2030.

Målet är att få igång och testa arbetssätt och affärsmodeller som stärker företagens arbete med cirkulär ekonomi. Detta ska ske genom konkreta aktiviteter/insatser som leder till ökad resurseffektivitet eller ökat återbruk, det vill säga en mer optimerad användning av resurser.

Vem kan söka?

Du som söker ska vara en juridisk person; företag, nätverk, klusterorganisationer eller andra aktörer som verkar för att stärka konkurrenskraften i små och medelstora företag med fokus på miljömässig resurseffektivitet och återbruk.

En förutsättning är att projektet är väl förankrat hos den regionalt utvecklingsansvariga aktören, vilket ska framgå via en rekommendation eller "Letter of intent” tillsammans med ansökan. Ett viktigt skäl till detta är att Tillväxtverket gärna ser att det finns koppling till regionens smarta specialiseringsstrategi och/eller regionens handlingsplan för miljö/klimat.

Privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Utlysningen avser pilotprojekt som stärker företagens konkurrenskraft och samtidigt bidrar till utvecklingen av cirkulär ekonomi. Med pilotprojekt avses insatser som får igång och testar arbetssätt som leder till ökad resurseffektivitet eller återbruk i små och medelstora företag. Det avser konkret arbete i avgränsade projekt, där målet är att resultatet även ska kunna komma att intressera/användas av andra aktörer.

Medlen kan användas till insatser som:

 • stödjer företagens affärsutveckling och utveckling av värdekedjan (från råmaterial, produktion, distribution, till användning och återvinning),
 • produkt- och affärsutveckling,
 • minskat resursberoende genom effektivisering av produktionsprocesserna.

Medlen avser mjuka investeringar i kunskap, marknad, affärsplan med mera, och kan inte användas till fysiska investeringar.

När kan vi söka?

Nationella stöd

 • Sista dag för ansökan: 1 november 2018.
 • Utlysningen öppnar den 6 juli. Frågor besvaras från den 15 augusti.
 • Tillväxtverket fattar beslut senast 1 december 2018.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering.

Ta gärna kontakt med Ewa Andersson, telefon 08-681 94 51 eller via mail fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se innan ni formulerar och skickar in er ansökan.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket elektroniskt. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Tillväxtverket kräver medfinansiering på minst 50 procent av projektets kostnader. Medfinansieringen kan komma från näringslivet, samverkansplattformar, regioner eller från annan offentlig aktör.

Bidrag i annat än pengar får uppgå till max 25 procent av projektets budget, och värderas enligt schablonen till 330 kr per timme. Bidrag i annat än pengar gäller bara annan aktör än stödmottagaren (till exempel företag som är aktiva i pilotprojektet). Men bidrag i annat än pengar betraktas både som finansiering och kostnad. Det innebär att bidrag i annat än pengar ska finnas med både i projektets kostnads- och finansieringsbudget.

Pilotprojektet kan ha kostnader i form av personalkostnader, köp av externa tjänster, resor och lokalkostnader samt bidrag i annat än pengar.

Slutredovisning ska ske inom ramen för projektperioden, det vill säga senast 15 december 2019.

Det kommer inte att finnas möjlighet att ansöka om förskott.

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Stödet styrs av förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (2003:596).

Utöver detta gäller att ni till läges- och slutrapportering anger vilka företag (organisationsnummer, kontaktperson och mailadress) som ingår i pilotprojektets arbete.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en informationsskrift Inför ansökan om projektmedelPDF som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i skriften samt Allmänna villkor för stödPDF följs.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dag för projektstart är då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Pilotprojektet kan löpa till och med 15 december 2019. Slutredovisning ska ske till samma datum.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Det finns totalt 10 miljoner kronor reserverade till pilotprojekt med fokus på cirkulär ekonomi.

Ett pilotprojekt kan max söka 700 000 kronor från Tillväxtverket.

Tillväxtverket kräver medfinansiering på minst 50 procent. Medfinansieringen kan komma från näringslivet, klusterorganisationer, regioner eller från annan offentlig aktör.

Bidrag i annat än pengar får uppgå till max 25 procent av projektets budget, och värderas enligt schablonen till 330 kr per timme. Bidrag i annat än pengar gäller bara annan aktör än stödmottagaren (till exempel företag som är aktiva i pilotprojektet). Läs mer under rubriken Krav, villkor och andra regler.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När ni loggat in på sidan, gå vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Pilotprojekt Cirkulär ekonomi.

Läs igenom Handledning för Min ansökanPDF för att se vilka delar i ansökan ni ska fylla i.

Dokumenten ni behöver för ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering. Där kan ni också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa om användarkonto och E-legitimation.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Nationella stöd

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Urvalskriterier

Tillväxtverket efterfrågar pilotprojekt med praktiskt arbetssätt/affärsmodeller som stärker företagens arbete med cirkulär ekonomi genom konkreta aktiviteter/insatser.

 • Pilotprojektet genomför konkreta aktiviteter/insatser som leder till ökad resursanvändning eller ökat återbruk i små och medelstora företag
 • Pilotprojektet visar tydligt att arbetet utgår från företagens behov, intresse och engagemang
 • Pilotprojektet har hög grad av genomförbarhet
 • Pilotprojektet har beskrivit tydliga mål och effekter på resursanvändning/ återbruk
 • Pilotprojektet testar arbetssätt för att stärka företagens arbete med cirkulär ekonomi som kan bidra till långsiktig konkurrenskraft.

Det är värdefullt om sökanden ger en bakgrundsbild (problemställning) som underlättar förståelsen för pilotprojektet och därmed förtydligar värdet av de mål och effekter som ska uppnås.

Detta innebär att Tillväxtverket inte söker pilotprojekt som utgår från teoretiska förstudier eller som har fokus på ett forskningsperspektiv på cirkulär ekonomi.

Tillväxtverket kommer att bedöma ansökningarna i konkurrens enligt ovanstående kriterier.

Kontakt

Ewa Andersson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 51

Rakia Meister
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 45

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.