Tillväxtverket

Stärka 32 kommuners arbete för att minska segrega­tionen - riktad utlysning

För att stärka områden med socioekonomiska utmaningar i 32 kommuner har regeringen infört ett nytt stöd. Statsbidraget uppgår till 425 miljoner kronor 2018.

Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att fördela statsbidraget till kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att stärka ekonomisk och social utveckling i dessa områden. Statsbidraget uppgår till 425 miljoner kronor 2018. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kommer statsbidraget uppgå till 1 350 miljoner kronor 2019 och 2 200 miljoner kronor 2020. Fördelningen mellan kommuner sker utifrån en fördelnings­nyckel som baseras på invånarantal.

Delegationen mot segregation kommer från och med 2019 att överta ansvaret för stödet enligt regeringens avisering. Därför samverkar de båda myndigheterna i utformningen av stödhantering och kommunikation.

Vem kan söka?

De kommuner som kan söka bidraget framgår av förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden.länk till annan webbplats

Kommunerna är: Järfälla, Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Södertälje, Uppsala, Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Motala, Jönköping, Växjö, Karlskrona, Perstorp, Åstorp, Malmö, Landskrona, Helsingborg, Kristianstad, Halmstad, Göteborg, Uddevalla, Trollhättan, Borås, Filipstad, Örebro, Västerås, Borlänge, Gävle och Sandviken

För vad kan vi söka?

Kommunerna kan söka stöd för åtgärder som syftar till att stärka ekonomisk och social utveckling i kommuner med socioekonomiska utmaningar. Det kan till exempel handla om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

Mer informatin finns under rubriken Hur ansöker vi

Kommunerna behöver förhålla sig och tillämpa statsstödsregler, lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunallagen.

När kan vi söka?

Utlysningen öppnar den 26 juni 2018 och pågår till och med 30 september 2018.

Vad är viktigt att veta?

Medlen är ett statsbidrag. Är ni en av de 32 kommunerna, kan ni inleda ert arbete så snart ni önskar.

Ni ansöker via Min ansökan som är utformad för projekt. Det betyder att alla delar i ansökan inte är aktuella för just denna utlysning. För information vilka avsnitt som är obligatoriska, se lathund för Min ansökanPDF. För att stödet ska kunna betalas ut krävs utöver det uppgifter om er organisation.

Ansökningar till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, ska ni ange det i er ansökan.

Tillväxtverket beslutar om bidrag efter att Delegationen mot segregation har getts möjlighet att yttra sig.

Vid fördelning av bidrag kommer Tillväxtverket att prioritera långsiktiga utvecklingsarbeten och beakta sektorsövergripande åtgärder.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Medfinansiering ska uppgå till minst 10 procent.

I ansökan ska ni som projektägare ange mål, tidplan och budget för projektet enligt krav i förordningen.

Ni ska särredovisa projektets kostnader i kommunens redovisningssystem.

Senast den 28 februari varje år ska kommunerna redovisa sina insatser och vilka resultat medlen gett. Därför är det viktigt att ni beskriver hur åtgärderna bidrar till att motverka segregationen i er kommun och hur ni kan följa upp arbetet och dess effekter. Tillväxtverket kommer att redovisa kommunernas resultat och insatser till Näringsdepartementet.

Hur länge kan projektet pågå och hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket beslutar i år om finansiering under tre år, 2018–2020. Totalt fördelas 425 miljoner kronor årligen i enlighet med en fördelningsnyckel. Se vilket belopp er kommun kan söka stöd för i listan nedan.

 Kommun

Indikativt belopp per år

Järfälla

9 979 000

Huddinge

11 545 000

Botkyrka

10 701 000

Stockholm

50 725 000

Södertälje

10 893 000

Uppsala

16 673 000

Nyköping

9 000 000

Katrineholm

8 005 000

Eskilstuna

11 298 000

Linköping

13 808 000

Norrköping

12 988 000

Motala

8 444 000

Jönköping

12 827 000

Växjö

10 661 000

Karlskrona

9 523 000

Perstorp

6 755 000

Åstorp

7 151 000

Malmö

21 979 000

Landskrona

8 525 000

Helsingborg

13 099 000

Kristianstad

10 339 000

Halmstad

11 067 000

Göteborg

32 729 000

Uddevalla

9 014 000

Trollhättan

9 130 000

Borås

11 593 000

Filipstad

6 916 000

Örebro

13 425 000

Västerås

13 417 000

Borlänge

8 837 000

Gävle

11 106 000

Sandviken

8 244 000


Hur ansöker vi?

Ansök via e-tjänsten Min ansökan.

För att se vilka delar i ansökan ni ska fylla i,  läs igenom Lathunden för Min ansökan.PDF Kontakta tjänstens tekniska support om ni har problem med ansökan.

Dokumenten ni behöver för ansökan finns på sidan Ansöka om stöd, under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering. Där kan ni också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa om användarkonto och E-legitimation.

När ni loggat in på Min ansökan, gå vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Stärka kommuners arbete.

Följande bilagor är obligatoriska för att ansöka:

  • Missiv med signatur från behörig firmatecknare
  • Firmatecknarintyg som inte är äldre än ett år (om beslutet är fattat för mer än ett år sedan, vidimera att det är fortfarande är aktuellt).

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Ansökan och utbetalning sker i 2018 i två steg.

  • Steg 1: Ni ansöker om statsbidraget via Min ansökan för hela perioden. Beslutet omfattar hela perioden 2018 - 2020. Ansökan innebär per automatik även en förskottsutbetalning för 2018 års medel.
  • Steg 2: Beslut om förskott från Tillväxtverket. Steg två sker under förutsättning att kommunen gjort steg 1.

Kontakt

Har du frågor om utlysningen?

Kontakta:
Serena Bonato, uppdragsansvarig
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 65 84

Martin Olauzon, stf avdelningschef 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 66 99

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.