Tillväxtverket

Ramprojekt inom Life science i Stockholm

EU-programmet Stockholm (regionalt strukturfonds­program) öppnar utlysning 2018:3 för ansökningar om stöd till insatser inom investerings­prioritering 1.1 Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation – med inriktning mot ramprojekt inom Life science-sektorn.

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Stockholm och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Den övergripande målsättningen för programmet Stockholm är hållbar stadsutveckling där insatser i programmet ska stärka förutsättningarna för tillväxt och utveckling i regionens urbana miljöer. Programmet består av ett insatsområde, Huvudstadsregionens särskilda utmaningar.

Läs mer om programmet Stockholm

Vem kan söka?

Ni som söker stöd för ramprojekt är en offentligrättslig juridisk person som omfattas av godkända stödförordningar; till exempel SFS (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, SFS (2015:210) om statligt stöd för att främja små och medelstora företag regionalt eller SFS (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar.

Andra offentliga aktörer, enskilda näringsidkare eller privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska vara inriktad mot:

Investeringsprioritering 1.1, Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation – med inriktning mot ramprojekt inom Life science-sektorn.

Insatserna i ansökan ska inriktas mot ramprojekt som stödjer andra regionalfondssatsningar inom Life science. Målgruppen är små och medelstora företag inom sektorn och det är dem som ramprojektets aktiviteter ska stödja.

Läs mer om detaljerna i investeringsprioriteringen

Ramprojekt inom Life science-sektorn

Målet med investeringsprioriteringen är att få fler växande, innovativa företag genom att öka samverkan inom forskning och innovation. Målgrupper för insatserna är små och medelstora företag med nyskapande varor och tjänster för den internationella hälso- och sjukvårdens behov.

Utlysningens inriktning mot ramprojekt ska ses som komplement, dels till andra regionalfondssatsningar som stödjer och koordinerar liknande innovationsprojekt inom Life science och dels till Vinnovas strategiska innovationsprogram. Syftet är att underlätta och snabba på affärsutveckling, kommersialisering och öka tillväxten inom Life science-sektorn.

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet Stockholm är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för
programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten. Inspiration finns i Tillväxtverkets
guide för horisontella kriterier

Om den verksamhet som ni ansöker om stöd för, har delar som passar in i olika insatsområden, ska ni dela upp verksamheten på separata
projekt och ansöka om stöd ur olika insatsområden.

I er ansökan ska all nödvändig information finnas med. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i
förhållande till det operativa programmet för Stockholm.

Vi rekommenderar att ni beskriver projektgenomförandet enligt en tydlig förändringslogik för att skapa både styrbarhet och utvärderingsbarhet i projektet. Det ger också stöd för att ni på ett tydligt sätt ska kunna integrera de horisontella kriterierna Jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering samt bättre miljö, och hur de kan fungera som hävstång för hållbar tillväxt.

För bilagor till ansökan, ska ni enbart använda de mallar som är giltiga för ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden som finns på sidan Ansöka om stöd och under rubriken Ansök om EU-finansierat stöd

Lägg om möjligt in ansökan i ”Min ansökan” i god tid innan
utlysningen stänger, för att inte riskera att systemet överbelastas.

Förankra gärna projektet hos regionalt utvecklingsansvarig myndighet, oavsett om ni söker medfinansiering eller inte.

Inga förstudier är aktuella i denna utlysning.

Observera att ansökningar som inte uppfyller de krav som beskrivs ovan kommer att avslås.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen: 15 juni - 14 september 2018

Sista dag för ansökan: 14 september 2018

Prioritering sker: senast 1 november 2018

Om en ansökan kommer in för sent kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planera

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
  • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats 

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan registrerats som inkommen i Min ansökan.

Projektet kan som längst pågå 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Förstudier får inte pågå i mer än 9 månader inklusive avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni i ansökan om stöd

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfonds­partnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket, enheten Regional tillväxt Mellersta Sverige/Stockholm som ansvarar för programmet.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet i Stockholm

Det går också bra att skicka e-post: stockholm@tillvaxtverket.se