Tillväxtverket

Utveckla Mellersta Norrlands konkurrens­kraft­

Utlysning 2018:2 i det regionala strukturfondsprogrammet är öppen för ansökningar för projekt som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland. Sista ansökningsdag är 13 september 2018 och prioritering av ansökningarna kommer att ske vid Strukturfonds­partnerskapsmöte den 7 december 2018.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik*
 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

* Insatsområdet är delvis öppet. Det är öppet att söka inom ”Investeringsprioritering 2c – Att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsa”. Däremot är det stängt för ansökningar inom ”Investeringsprioritering 2a Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin”.

Observera att hela insatsområde 5 - Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur är stängt för ansökningar.

Välkommen med ansökningar inom:

Insatsområde 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Er ansökan ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investerings­prioritering:

Investeringsprioritering 1b – Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn.

 1. Särskilt mål 1 – Ökade investeringar i forskning och utveckling som andel av programområdets företag.
 2. Särskilt mål 2 – Öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster.

Era insatser ska särskilt främja:

 • investering i produkt- och tjänsteutveckling
 • tekniköverföring
 • social innovation
 • miljöinnovation
 • offentliga tillämpningar
 • efterfrågestimulans
 • nätverk
 • kluster och öppen innovation genom smart specialisering
 • teknisk och tillämpad forskning
 • pilotverksamhet
 • tidiga produktvalideringsåtgärder
 • kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt för möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras

Målgrupp för insatserna: Företag och företagsorganisationer, innovationsstödjande aktörer, branschövergripande organisationer, offentliga aktörer.

Vem kan söka?
Företag, myndigheter, universitet, högskolor, landsting, kommuner, föreningar, innovationsstödjande aktörer. Branschövergripande organisationer och civila samhället.

Vi ser gärna ansökningar från projekt som fokuserar på att involvera fler kvinnor i innovationsprocessen/klustersamarbeten.

Insatsområde 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Er ansökan ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 2c – Att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsa.

 1. Särskilt mål 1 – Nya digitala tjänster etableras och befintliga utvecklas så att tillgängligheten till privat och offentlig service förbättras.
 2. Särskilt mål 2 – Användningen av e-tjänster ska öka, särskilt i de grupper i samhället som i mindre utsträckning använder e-tjänster och den nya tekniken.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras

Målgrupp för insatserna: Privat och offentlig sektor, hushållen samt det civila samhället.

Vem kan söka?
Kommuner, statliga myndigheter, privata företag, föreningar.

Vi ser gärna ansökningar som bidrar till utveckling av e-tjänster inom offentlig sektor.

Insatsområde 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Er ansökan ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 3a – Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom företagskuvöser.

 1. Särskilt mål 1 – Avancerad produkt- och tjänsteutveckling främjar tillväxt inom SME.
 2. Särskilt mål 2 – Tillväxtföretag ökar investeringar i avancerad produkt- och tjänsteutveckling.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras

Investeringsprioritering 3b –Att utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt med avseende på internationalisering.

 1. Särskilt mål 1 – Förbättrad lönsamhet bland företag som aktivt bidrar till klusterinitiativ.
 2. Särskilt mål 2 – Ökad andel företag med affärssamarbete på internationella marknader.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras

Målgrupp för stödet: Små och medelstora företag i programområdet, potentiella entreprenörer, företagsfrämjande organisationer samt beslutsfattare i både offentlig och privat sektor.

Vem kan söka?
Företag, myndigheter, universitet, högskolor, landsting, kommuner, föreningar och branschövergripande organisationer.

Vi ser gärna ansökningar som riktar in sig på att främja att skapa nya företag och/eller når gruppen ”nya företag” med sina erbjudanden. Företag anses vara nya de tre första levnadsåren. Slutligen ser vi gärna ansökningar som riktar in sig på att bistå företag med att utveckla för dem nya produkter tillika skapar sysselsättningsökning i företag.

Insatsområde 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Ert projekt ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 4b. Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.

 1. Särskilt mål 1 – Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i små och medelstora företag.
  Exempel på aktiviteter som kan finansieras

Målgrupp för insatserna: Små och medelstora företag och offentlig verksamhet som har potential att förbättra energihushållningen.

Vem kan söka?
Företag, företagsnätverk, universitet och högskolor, organisationer och offentliga aktörer i samverkan med näringslivet.

Investeringsprioritering 4c. Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn.

 1. Särskilt mål 1 – Öka energieffektiviteten inom offentlig sektor och inom bostadssektorn.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras

Målgrupp för insatserna: Offentlig sektor, organisationer samt små och medelstora företag med verksamhet inom bostads- och infrastruktursektorn.

Vem kan söka?
Funktioner inom samhällsplanering, fastighetsförvaltning miljö samt universitet och högskolor är exempel på möjliga stödmottagare i den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn är företag och branschorganisationer, verksamma inom energi eller tillverkning av miljöanpassade material några av de tänkbara stödmottagarna.

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investerings­prioritering som respektive projekt sökt inom.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten. Projektet bör ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av planerade insatser. Inspiration och stöd hittar ni i Tillväxtverkets guide för horisontella kriterier.

För redan pågående projekt med ambitioner om internationalisering finns möjligheten att ansöka om en så kallad transnationell komponent

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen: 15 juni – 13 september 2018

Sista dag för ansökan: 13 september 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00.

Prioritering sker: 7 december 2018

Om en ansökan kommer in för sent kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planera

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats 

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Första möjliga dag för projektstart är det datum då komplett ansökan inkommer till Tillväxtverket.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni i ansökan om stöd

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor.

Vi önskar en dialog med er som sökanden inför en planerad ansökan och vi rekommenderar en tidig kontakt. Inför ett möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet Mellsersta Norrland i Östersund