Tillväxtverket

Nätverk och kontakter på arbets­marknaden för utrikes födda kvinnor

Vill ni bidra till insatser som kan leda till att fler utrikes födda kvinnor får jobb i företag och offentlig verksamhet samtidigt som ni medverkar till ett mer jämställt och inkluderande arbetsliv?

Organisationer, företag, kommuner m.fl. kan söka finansiering till projekt som innebär att utrikes födda kvinnors förutsättningar till egen försörjning stärks genom till exempel starkare nätverk och kontakter på arbetsmarknaden. 

Projekten får gärna bygga på existerande verksamheter och nätverk för att ta vara på och vidareutveckla eller sprida redan prövade och framgångsrika metoder. Läs mer om tänkbara aktiviteter mm under För vad kan vi söka?

Vem kan söka?

Projektägare med goda förutsättningar att nå ut till och engagera både utrikes födda kvinnor och arbetsgivare i projektet.

 • Organisationer/föreningar (branschorganisationer, fackliga organisationer, arbetsgivar-organisationer, företagarföreningar mfl)
 • Offentlig sektor (kommuner, regioner, myndigheter mfl)
 • Företag (inom bemanning, omställning, utbildning mm)
 • Den som ansöker om projektmedel ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.

 • Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.
 • Privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

För vad kan vi söka?

Syftet med utlysningen är att förbättra företags möjligheter till kompetensförsörjning genom att underlätta rekrytering, matchning, anställning och samtidigt öka sysselsättningen och företagandet i gruppen utrikes födda kvinnor. Samtidigt är gruppen utrikes födda kvinnor som inte arbetar inte homogen och aktiviteter i projekten behöver planeras och genomföras utifrån gruppens olika förutsättningar. 

Exempel på aktiviteter som kan ingå i projekt:

 • Praktik (med eller utan handledarstöd)
 • Andra arbetsförberedande insatser (utbildning/studiecirklar, studiebesök mm)
 • Språkstöd/utbildning i svenska, gärna yrkesinriktat
  Förberedelser för start av företag, eget eller tillsammans med andra (kooperativt eller arbetsintegrerande socialt företag)
 • Mötesplatser med arbetsgivare och andra insatser för matchning
 • Stöd till arbetsgivare att stärka sin förmåga att rekrytera och organisera sitt arbete för ökad mångfald

Tillväxtverket ser gärna att projekt bygger på existerande verksamheter och nätverk för att ta vara på och vidareutveckla eller sprida redan prövade och framgångsrika metoder.
Etablerad kontakt med målgruppen och/eller strategier för att rekrytera deltagare till projektet ska beskrivas i ansökan.

Tillväxtverket kan inte finansiera lön/ersättning till de arbetssökande eller nyanlända som deltar i projektet. Det är därför viktigt att projektägare försäkrar sig om att deltagare som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller uppbär försörjningsstöd har fortsatt försörjning under projekttiden.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen från och med 2018-06-08 till och med 2018-09-05.

Känner du dig osäker på om ert projekt passar in i utlysningen eller om ni kan uppfylla de krav som ställs?
Kontakta Eva Johansson, förnamn@efternamn@tillvaxtverket.se

Vad är viktigt att veta?

Att beviljas projektmedel från Tillväxtverket innebär ett förtroende att använda skattemedel för att vara med och bidra till hållbar tillväxt i Sverige. Tillväxtverket har ansvar för att fatta beslut om att bevilja medel till de projekt som bedöms bäst kunna bidra till att uppfylla målen i vårt uppdrag.

Det är också vår skyldighet att följa upp arbetet i projekten och ge stöd till projektägare så att medlen kan göra bästa möjliga nytta. Som stöd i vårt gemensamma arbete finns en del fastställda förutsättningar och regler som ska underlätta genomförandet.

 • Projektägare ska upprätta en särskild projektredovisning i bokföringen som ska omfatta projektets samtliga kostnader och intäkter.
 • Bara faktiska kostnader för genomförande av projektet är stödberättigade (alltså inte schabloniserade kostnader som inbegriper till exempel IT-stöd, städning, vaktmästeri, gemensamma lokaler mm).
 • Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. Ansökan om utbetalning ska lämnas in enligt den tidsplan som finns i beslutet. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.
 • Som projektägare behöver man räkna med att klara att driva projektet under minst 6 - 9 månader mellan utbetalningar från Tillväxtverket. Tillväxtverket betalar ut stödet i efterskott, beslutad andel av betalda och bokförda kostnader efter inlämnad ansökan om utbetalning.
 • Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Utgången av valet 2018 kan komma att påverka genomförande av uppdraget. Om en ny regering väljer att avsluta Tillväxtverkets uppdrag så kommer det att kunna påverka finansieringen från Tillväxtverket efter 31 december 2018.

Känner du dig osäker på om ert projekt passar in i utlysningen eller om ni kan uppfylla de krav som ställs?
Kontakta Eva Johansson, förnamn@efternamn@tillvaxtverket.se

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska svara mot utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som ska bidra till att uppfylla målen. 

Tillväxtverkets Allmänna villkor för stöd gäller för ansökan och ska gälla för beviljat projekt. Vid behov kan Särskilda villkor utformas för enskilda projekt. Det kommer då att dokumenteras i beslutsdokumentet.
Följande krav ska uppfyllas:

 • Projektägaren ska i ansökan beskriva hur man ska arbeta med jämställdhet och inkludering i alla delar av projektet.
 • Projektägaren ska finansiera minst 20% av kostnaderna för genomförandet med egna eller samarbetsparts medel.

Följande villkor gäller för alla projekt i denna utlysning:

 • Tillväxtverkets Allmänna villkor för stödPDF.
 • Stödmottagaren är skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats.
 • Stödmottagaren ska redovisa projektets resultat i förhållande till de mål och indikatorer som beskrivs i respektive ansökan.
 • Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter och dokumentation från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommer till Tillväxtverket. Allt genomförande innan Tillväxtverket fattat beslut om stöd sker dock på egen risk.

Beslut kan fattas om projekt för genomförande fram till och med 2021-11-30. I samband med den löpande rapporteringen finns möjlighet för båda parter att föreslå förändring av budget för och innehåll i projektet. 
Tillväxtverket kan fatta beslut om att avsluta projekt som inte uppfyller ställda krav.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket kan fördela totalt cirka 34 miljoner kronor till genomförande av projekt under perioden 2018-2021. Vi bedömer att vi kommer att bevilja stöd till cirka 10-15 projekt.

Tillväxtverket kan som mest finansiera 80% av kostnaderna för att genomföra projektet.

Hur ansöker vi?

Ansökan ska skickas in via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Min ansökan väljer du Projektmedel – Tillväxtverket – Nätverk utrikes födda kvinnor.

Dokumenten du behöver för din ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering.länk till annan webbplats Där kan du också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation.

För att underlätta för sökande har vi tagit fram två skrifter: "Ansökan om projektmedel steg-för-steg" och en lite mer omfattande skrift "Information inför projektansökan inom nationella projektmedel". Dessa hittar du på Tillväxtverkets webbplats, Ansök om stöd/Ansök om stöd genom nationell finansiering.
Du kan återkomma till Min ansökan vid flera tillfällen, inlagda uppgifter sparas automatiskt. Det går att skapa och spara en pdf-fil under pågående arbete och när ansökan skickas in. När den är inskickad kan du inte längre ändra i den eller bifoga fler bilagor.

Kontakta teknisk supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet.

Urvalskriterier:
Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet.
 
Beskrivning av behov, genomförande och arbetssätt.
Projektägarens eller samarbetsparts tidigare erfarenhet av att arbeta med utrikes födda kvinnor.
Projektägarens eller samarbetsparts kontakter i näringslivet och kunskap om kompetensbehoven lokalt och regionalt.

Utifrån ovanstående urvalskriterier kommer Tillväxtverket att göra en samlad bedömning av vilka projekt som bäst kan bidra till de övergripande målen för utlysningen. Vi kommer också att ta hänsyn till geografisk spridning vid fördelning av medlen.

Tillväxtverket avser att ha fattat beslut om fördelning av medlen senast den 20 september 2018.

Kontakt

För mer information kontakta:
Eva Johansson, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Tel: 08 681 96 61

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.