Tillväxtverket

Integration i regional kompetens­försörjning

Riktad inbjudan till aktörer med regionalt utvecklingsansvar att ansöka om projektmedel till insatser som bidrar till att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetens-försörjningsarbetet och/eller insatser som främjar utrikes födda kvinnors företagande.

Utlysningen syftar till att ta tillvara all den kompetens och innovationskraft som finns i landet, även hos utrikes födda och nyanlända. Företagande är en viktig del av etableringen och bidrar till sysselsättning, dels direkt genom eget företagande och dels indirekt genom växande företag som anställer. En mångfald av företag och företagare i olika branscher bidrar också till förnyelse och ger förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

För att stärka utvecklingen på båda dessa områden behöver vi utveckla våra arbetssätt och metoder i kompetensförsörjningsarbetet och i det företagsfrämjande arbetet så att vi kan ta tillvara den kompetens och potential som till exempel utrikes födda kvinnor besitter men idag inte använder. Regionalt utvecklingsansvariga aktörer besitter mycket av denna kunskap och ges via denna utlysning möjlighet att fortsätta det arbetet.

Denna utlysning utgår från två av regeringsuppdrag:

 • Uppdrag att genomföra en satsning för stärkt integrationsperspektiv i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, N2018/01438/RTS.
 • Uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagande, N2018/00213/FF.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig enbart till aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Regionalt utvecklingsansvarig aktör kan ansöka om medel för insatser inom båda eller en av nedanstående inriktningar:

 • Stärkt integrationsperspektiv i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
 • Främja utrikes födda kvinnors företagande.

För vad kan vi söka?

Insatser som syftar till att stärka integrationsperspektivet i tillväxtarbetet i regionerna på lång sikt genom att utveckla kunskap, arbetssätt, samverkan och modeller som leder till snabbare etablering av utrikes födda och nyanlända kvinnor och en väl fungerande kompetensförsörjning för det regionala näringslivet. Exempel på insatser:

 • Regionalt analysarbete av kompetensbehov och tillgång till kompetens, planering av utbud och innehåll i utbildningar och stärkt samverkan med näringsliv och myndigheter mm.
 • En mindre andel av medlen kan användas till att testa metoder och nya arbetssätt som också innehåller insatser direkt riktade till företag och/eller utrikes födda kvinnor.

Arbetet ska integreras i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och synergier med andra relevanta uppdrag ska eftersträvas.

Insatser som syftar till att utveckla ett långsiktigt hållbart företagsfrämjande regionalt med syfte att främja utrikes födda och nyanlända kvinnors företagande till exempel:

 • Stärkt samverkan kring, respektive samordning av företagsfrämjande insatser för målgruppen som genomförs i regionen och/eller förstärkning av pågående företagsfrämjande insatser för målgruppen.
 • Kartläggning och analys av behov och förutsättningar i det regionala företagsfrämjandet. Även kartläggning av nyanlända och utrikes födda kvinnors behov av insatser vid start av företag.
 • Mentorskap och nätverksinsatser med fokus på affärsutveckling i företag som drivs av nyanlända kvinnor respektive utrikes födda kvinnor med utomeuropeiskt ursprung.
Satsningarna ska integreras i det regionala arbetet på respektive område och synergier med andra relevanta uppdrag och pågående insatser ska eftersträvas. Utöver Tillväxtverkets olika uppdrag, se bilaga, avses till exempel länsstyrelsernas ansvar för att stötta kommunernas planering för mottagning av nyanlända (dnr FI2017/009897SFÖ) och Arbetsförmedlingens ansvar för etableringsinsatser enlig lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen från och med den 8 juni och stänger den 5 september.

Vad är viktigt att veta?

En ansökan kan omfatta insatser som omfattar båda regeringsuppdragens mål (se beskrivningen av utlysningen ovan) eller välja att fokusera på ett av dem.  

 

Samtliga regioner inbjuds att ansöka om att genomföra projekt.

Tillväxtverket avser att bevilja cirka 10–15 projekt. Ett projekt kan omfatta flera regioner. En grund till det kan vara en gemensam arbetsmarknad, målgruppens sammansättning och storlek eller möjligheterna att ta tillvara varandras erfarenhet och kunskap. En region blir i så fall stödmottagare och projektet ska organiseras som ett samverkansprojekt. Se vägledning om samverkansprojekt.PDF

Vad ska ansökan innehålla?

Beskrivning av de regionala behoven och förutsättningarna:

 • Kompetensförsörjningsbehov:
  Hur ser det reella kompetensbehovet ut? Vilka branscher inklusive det offentliga har stora behov av att rekrytera? Hur fungerar matchningen idag?
 • Specifika företagsfrämjande insatser:
  Vilka företagsfrämjande insatser pågår i regionen? Behov av ytterligare insatser, och i så fall vilka, för att möta målgruppens behov och utmaningar? Vilken typ av företagsfrämjande stöd behövs utifrån de regionala behoven och förutsättningarna? Hur ser näringslivsstrukturen ut i regionen, behov av nyetableringar? Behov av anpassning vad avser företagsfrämjande system utifrån specifika regionala förutsättningar?
 • Målgruppsbild:
  Kunskap om gruppen nyanlända och utrikes födda kvinnor i regionen? Hur ser fördelning på ålder, utbildning, yrkeserfarenhet ut?
 • Hur ser målgruppens företagande och affärsutveckling ut i regionen? Inom vilka branscher verkar de? Behov av anpassning vad avser företagsfrämjande system utifrån målgruppens specifika behov?
 • Utmaningar och möjligheter:
  Finns det några särskilda utmaningar och/eller möjligheter som ni vill lyfta från.
 • Tidigare erfarenheter:
  Finns det pågående eller tidigare erfarenheter värda att ta med i arbetet från det regionala tillväxtarbetet? Till exempel från arbetet med Jämställd regional tillväxt.

Bedömning av vilka relevanta områden som är i behov av integrationsstärkande insatser för att få bestående effekter regionalt:

 • Exempel på generella områden kan vara:
  kunskap och analysarbete, utbildningsplanering, ökad samverkan, arbetssätt, med flera.
 • Exempel på områden på näringslivsnivå kan vara:
  tillgång till stöd till företag för att bredda rekryteringsbasen eller handledning/utbildning för bättre mottagningskapacitet.
 • Tillgång till stöd till företag, i synnerhet utrikes födda kvinnor, med avseende på affärsutveckling, mm?
 • Tillgång till stöd som underlättar nyföretagande, såsom utbildning, rådgivning individuellt-i grupp-online, nätverk, mentorskap, finansiering? Tillgång till stöd som underlättar affärsutveckling, såsom nätverk, mentorskap, finansiering? Annat?
 • Tillgången till stöd till individer, såsom coachning/självförtroende/ arbetsmarknadskunskap, mm. Tillgång till yrkesutbildningar, valideringsmöjligheter, språkstöd? Annat?
 • Vad kan påverkas inom ramen för det regionala kompetensförsörjningsarbetet

Projektbeskrivningen

 • Mål och syfte, aktiviteter, samarbetspartners mm för att stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet.
 • Avser ni genomföra insatserna inom den egna regionen – tillsammans med fler regioner?
 • Finns befintliga strukturer, verksamheter och projekt att bygga vidare på?
 • Hur samverkan ska ske med insatser inom länsstyrelsernas ansvar för att stötta kommunernas planering för mottagande av nyanlända (Fi2017/00989/SFÖ) och Arbetsförmedlingens ansvar för etableringsinsatser
 • Förslag på konkreta aktiviteter som kan bli långsiktigt hållbara och stärka kompetensförsörjningen i regionen samt bidra till ökad integration med särskilt fokus på nyanlända och utrikes födda kvinnor utan arbete.
 • Förslag på konkreta aktiviteter som kan bidra till ett långsiktigt hållbart företagsfrämjande regionalt för nyanlända och utrikes födda kvinnor.

Medfinansiering

 • Tillväxtverket vill upplysa att Europeiska socialfonden avser att senast i juni öppna en utlysning för projekt som syftar till att stärka utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden. Utlysningen är öppen för aktörer med regionalt utvecklingsansvar om flera regioner samverkar. Tillväxtverket och ESF-rådet ser gärna projekt som stärker integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet med finansiering från båda myndigheterna. En annan lösning kan vara två samverkande projekt.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Tillväxtverkets Allmänna villkor för stödPDF gäller för ansökan och ska gälla för beviljat projekt.

Utöver detta gäller att:

 • Stödmottagaren är skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats.
 • Stödmottagaren ska redovisa projektets resultat i förhållande till de mål och indikatorer som beskrivs i respektive ansökan.
 • Stödmottagaren ska avsätta resurser för att delta i nationella och/eller regionala träffar för erfarenhetsutbyte, 1-2 gånger per år.
 • Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter och dokumentation från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommer till Tillväxtverket. Allt genomförande innan beslut om stöd sker på egen risk.

Projektet kan genomföras som längst fram till 2020-12-31.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket avser att fördela totalt cirka 50 miljoner i utlysningen. Medel kan sökas inom ena eller båda inriktningarna.

Tillväxtverket kan finansiera upp till 50 procent av kostnaderna för att genomföra projektet.

Hur ansöker vi?

Ansök via vår elektroniska tjänst Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj: Projektmedel/Tillväxtverket/Integration i regional kompetensförsörjning.

Ange gärna för vilken inriktning ni söker medel:

 1. Huvudsaklig inriktning stärkt integrationsperspektiv i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
 2. Huvudsaklig inriktning: främja utrikes födda kvinnors företagande.
 3. Vi avser att utveckla arbetet inom båda inriktningarna.

Läs igenom Lathunden för Min ansökanPDF för att se vilka delar i ansökan ni ska fylla i.

Kontakta teknisk supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokumenten ni behöver för ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering. Där kan ni också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa om användarkonto och E-legitimation.

När ni loggat in på sidan, gå vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Integration i regional kompetensförsörjning.  

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Vi kommer att eftersträva geografisk spridning över landet och välja regioner med olika förutsättningar och behov beroende på arbetsmarknad, förhållande storstad/glesbygd och andel arbetssökande utrikes födda och nyanlända.

Utifrån detta och kriterierna nedan kommer Tillväxtverket att göra en samlad bedömning av vilka projekt som bäst kan bidra till de övergripande målen för utlysningen:

 • Bedömning av förutsättningarna att åstadkomma långsiktigt hållbara förbättringar som leder till fler matchade anställningar och fler företagare.
 • Vid bedömning kommer stor vikt läggas vid utökning av tidigare modeller och hur arbetssättet integreras i det regionala kompetensförsörjningsarbetet
 • Förankring i och samverkan med Arbetsförmedlingen, kommuner och offentliga och privata aktörer.
 • Förankring i och samverkan med civilsamhällets organisationer som kan bidra till integrationsarbetet i regionen.

Kontakt

Frågor om utlysningen eller uppdraget att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet skickas till:
Eva Johansson, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se.

Eventuella frågor om uppdraget att främja utrikes födda kvinnors företagande besvaras av Lejla Babajic Löfgren, förnamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.