Tillväxtverket

Mer om utlysning 2018:3 Norra Mellansverige

Läs mer om detaljerna i den aktuella utlysningen för EU-programmet Norra Mellansverige

Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Inom insatsområde 1 kommer projekt motsvarande ett sammanlagt belopp om högst 20 miljoner kronor att beviljas stöd i denna utlysning

Målet för insatsområdet är att öka antalet innovativa små och medelstora företag i regionen. Insatserna ska skapa förutsättningar för väl fungerande innovationssystem och utveckla företagens innovationsförmåga. De ska också bidra till att öka samspelet mellan företag, kluster, forskning och högre utbildning samt bidra till företagens internationalisering.

Smart specialisering

Ansökningar till detta insatsområde ska ha en tydlig utgångspunkt i satsningar som direkt länkar till regionernas smart specialiserings­arbete och till de strategier för smart specialisering som antagits i de tre regionerna i Norra Mellansverige.

Läs mer om respektive läns smart specialiseringsstrategi:

Ansökningar till insatsområde 1 bör beskriva en tydlig förändringslogik

Insatsområde 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.

Inom insatsområde 3 kommer projekt motsvarande ett sammanlagt belopp om högst 21 miljoner kronor att beviljas stöd i denna utlysning.

Målet för insatsområdet är att öka antalet nya företag med tillväxtpotential och att öka tillväxten i regionens befintliga små och medelstora företag. Insatserna ska bidra till att främja entreprenörskap och skapa väl fungerande rådgivningssystem, stödja och utveckla växande branscher, öka kunskaps­innehållet i företagens utbud, samt stödja små och medelstora företags internationaliseringsförmåga.

Ansökningar till insatsområde 1 bör beskriva en tydlig förändringslogik

Insatsområde 4 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi.

Inom insatsområde 4 kommer projekt motsvarande ett sammanlagt belopp om högst 15 miljoner kronor att beviljas stöd i denna utlysning.

Målet med insatsområdet är att minska koldioxidutsläppen från små och medelstora företag och förbättra koldioxidsnål teknik. Insatsområdet ska öka företagens energieffektivisering och bidra till att öka användningen av förnybar energi samt utveckla lösningar för hållbara och koldioxidsnåla transportsystem. Dessutom är det möjligt att genomföra insatser för forskning och innovation inom förnybar energi och energiteknik.

Omvärlds- och intresseanalyser

Klimatsynk är ett EU-projekt som samordnar insatserna i alla projekt inom ”Övergången till en koldioxidsnål ekonomi”, i samtliga nio regionalfonds­program. Det drivs av Energimyndigheten och Tillväxtverket. Inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt runt om i hela Sverige hittar du på Klimatsynks webbplatslänk till annan webbplats

Här kan du även hitta budgetar för andra projekt och medfinansiärer som kan ge dig idéer om var du kan finna medfinansiering. På webbplatsen finns också tips om andra finansieringsformer att använda som medfinansiering.

Vill du ha mer information om Klimatsynk och inspiration för att skapa synergier och undvika överlappningar med befintliga projekt kontakta någon som arbetar i teametlänk till annan webbplats

Vill du se vilka projekt som pågår inom aktuellt insatsområde kan du använda Tillväxtverkets projektbank

Allmänna förutsättningar

Utlysningen vänder sig till projekt som har företag som målgrupp Projekten ska därför ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. EU:s regionala utvecklingsfond kan tillåta stöd inom ramen för EU:s bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget GBER. En vägledning till EU:s statsstödsregler

Förändringslogik

Ansökningar till denna utlysning bör beskriva en tydlig förändringslogik,
som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Beskriv hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Illustration förändringslogik

Fig. Modell för förändringslogik

I er ansökan ska ni även visa hur ni använder de horisontella kriterierna som hävstång för tillväxt, det vill säga hur ni avser att använda jämställdhet, lika-behandling och icke-diskriminering samt miljö som medel för att nå resultat i projektet. För jämställdhet, till exempel, innebär det att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar; regionen i samverkan) i projektet.

 1. Nulägesanalys. Beskriv nuläget överprojektets målgrupper och aktörer. Fördela på kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.
  Exempel: projektet avser att genomföra åtgärder som påverkar att fler bilister väljer kollektivtrafik och cykel. Vilka tar bilen? Vilka åker kollektivt eller cyklar? Vilka är drivkrafterna? Vilka är aktörerna som påverkar beteendet i olika riktningar? Hur fungerar påverkan idag? Vilka konsekvenser får det för regionens övergripande mål om ingen förändring sker?
 2. Mätbara mål. Beskriv vilken skillnad ni avser att projektet ska göra i relation till nuläget. Formulera skillnaden i termer av mätbara mål för aktörer och målgrupper. Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.
  Exempel: aktörer som påverkar resenärernas beteende har förändrat sitt arbetssätt. Andelen, som reser kollektivt eller cyklar, har ökat inom målgruppen.
 3. Kritiska faktorer. Vilka faktorer främjar respektive hindrar att projektet når målen? Handlar det om förmågan hos målgrupperna/aktörerna själva eller handlar det om aktörernas förmåga att nå dem? Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.
  Exempel: livssituationen (boendeort, ekonomi, arbete, föräldraskap och dylikt) avgör valet av färdmedel. Det innebär att projektet inriktas på faktorerna x och y i syfte att förändra aktörernas arbetssätt och mer effektivt påverka målgruppernas beteende.
 4. Insatser. Vilka konkreta aktiviteter behöver ni inom projektet genomföra för att göra skillnad och nå målen? Hur involverar ni relevanta aktörer. Hur avser ni att nå målgrupperna? Hur anpassar ni er till eventuellt olika behov? Fördela insatserna på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.
  Exempel: ni i projektet har, i analysen av nuläge och kritiska faktorer, konstaterat vissa mönster i målgruppernas val av färdmedel och att aktörernas förmåga att påverka dem är otillräckliga. Därför fokuserar projektet på att utveckla nya metoder, annan typ av information, ny typ av samverkan mellan aktörer, sanktioner/subventioner… etc