Tillväxtverket

Smart industri i regionerna 2.0

Arbetar ni med regional tillväxt och utveckling med fokus på industrin? Då kan ni söka finansiering för insatser som syftar till att öka konkurrenskraften i små- och medelstora industriföretag och/eller industrinära tjänsteföretag.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig i första hand till regionalt utvecklingsansvariga aktörer men även andra aktörer som verkar för att stärka konkurrenskraften i små och medelstora industriföretag och/eller industrinära tjänsteföretag i regionen kan söka medel. En förutsättning är att projektet är väl förankrat hos den regionalt utvecklingsansvariga aktören vilket bör framgå via ett "Letter of intent” eller motsvarande.

För vad kan vi söka?

Projekten ska bidra till förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och/eller industrinära tjänsteföretag i regionen. Projekten ska leda till en utveckling av mer hållbara, produktiva och effektiva företag samt affärsmodeller.

Projekten ska utgå från något eller några av de fyra fokusområdena i regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri:

 • Ta vara på digitaliseringens möjligheter (Industri 4.0).
 • Stärka en hållbar och resurseffektiv produktion (Hållbar produktion).
 • Säkra industrins kompetensförsörjning (Kunskapslyft industri).
 • Skapa attraktiva innovationsmiljöer (Testbädd Sverige).

Läs mer på regeringen.se/smartindustrilänk till annan webbplats.

Medlen kan, sett utifrån regionernas behov, användas för att stärka och skala upp arbetet i befintliga projekt inom Smart industri i regionerna och övriga uppdrag som Tillväxtverket har inom Smart industri, till exempel Strategisk kompetensförsörjning och Samverkan skola – industri.

Följande urvalskriterier ligger till grund för bedömning av ansökningar och för prioritering av beslut.

 • Relevans: Vi bedömer ansökningarna sett utifrån hur projektet svarar mot regionspecifika behov samt hur väl projektets syfte och mål ligger i linje med de fyra fokusområdena för Smart industri. Ange tydligt i ansökan om projekten samspelar med annat regionalt utvecklingsarbete, till exempel inom kompetensförsörjning och smart specialisering, och förklara i så fall hur de olika satsningarna hänger ihop.
 • Kvalitet: Vi bedömer ansökningarna utifrån projektlogiken det vill säga. hur projektets syfte, effekt- och resultatmål, aktiviteter och budget på ett bra och tydligt sätt hänger samman. Vi ser gärna att ni innan slutlig ansökan skickar in en bilaga med ifylld projektlogik, se Testa projektlogikenlänk till annan webbplats. Projekten ska innehålla en tydlig, realistisk och handlingsinriktad plan för förnyelse, omställning och ökad konkurrenskraft i små- och medelstora industriföretag och/eller industrinära tjänsteföretag.
 • Samverkan: Vi bedömer ansökningarna utifrån hur samverkan mellan projektets olika aktörer ser ut och är organiserat. Vi ser positivt på att projekten även omfattar samverkan mellan regioner och hur projektet förhåller sig till andra pågående insatser inom smart industri.
 • Genomförbarhet: Vi bedömer ansökningarna utifrån projektets tillgång till resurser som tid, bredd, kompetens och finansiering hos den sökande samt i projektorganisationen. Uppsatta mål ska vara realistiska. 
 • Hållbarhet: Vi bedömer ansökningarna utifrån hur väl projektet förhåller sig till hållbar tillväxt. Hållbarhetsguide för regionala projektlänk till annan webbplats
 • Långsiktighet: Vi bedömer också ansökningarna sett utifrån hur resultaten kommer att förvaltas i ordinarie verksamhet efter projektavslut.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen mellan den 1 juni och 31 oktober 2018.

Tillväxtverket bereder ansökningar i tre omgångar, alternativt tills medlen är slut. Följande datum gäller för beredning av ansökningar:

 • 15 augusti 2018
 • 28 september 2018
 • 31 oktober 2018

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdatum 31 oktober 2018 är den diskvalificerad.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd – om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet här
länk till annan webbplats

Information om Tillväxtverkets finansiering ska alltid framgå när stödmottagaren informerar om projektet offentligt. Logotyper för nedladdning finns på tillvaxtverket.se.
länk till annan webbplats

Tillväxtverket genomför under perioden maj till augusti en regional dialogrunda kring Smart industri i regionerna 2.0 till alla regioner i syfte att lämna information om vårt nya uppdrag samt föra en diskussion kring möjliga regionala projektidéer. Efter dialogmötena önskar vi att sökanden lämnar in en projektlogik (se länk till ”Testa er projektlogik” under rubrik 2) som Tillväxtverket får lämna synpunkter på innan slutlig ansökan lämnas in.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en informationsskrift Inför ansökan om projektmedellänk till annan webbplats som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i skriften samt Allmänna villkor för stödlänk till annan webbplats följs.

Krav på medfinansiering

Medfinansiering krävs med minst 30 procent av den totala budgeten i denna utlysning. Bidrag i annat än pengar kan exempelvis vara när någon annan än projektägaren utför ett arbete eller tillhandahåller lokaler, utrustning eller material som motsvaras av en faktisk kostnad.

Information om försumbart stöd

Projekt som genomförs av de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna ska ha som ändamål att gynna små och medelstora industriföretag och/eller industrinära tjänsteföretag inom de ramar som anges i kommissionens förordning (EU) 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, s.k. försumbart stöd. Tillväxtverket kommer därmed att kunna bevilja stöd till projekt med sådana ändamål i enlighet med 13 § i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.

I ansökan bör särskilt specificeras vilka medel som budgeteras för projektinsatser till förmån för deltagande företag.

Kontrollen av att villkoren för bestämmelserna om försumbart stöd respekteras görs av Tillväxtverket. Det sker med hjälp av intyg som deltagande företag fyller i och som de regionalt utvecklingsansvariga ansvarar för att samla in och vidarebefordra till Tillväxtverket innan berörda projektinsatser påbörjas.

Försumbart stöd - Information och intyg för företag som söker stöd till projekt
länk till annan webbplats

Samverkansprojekt

Projekten kan genomföras som samverkansprojekt. Om ni planerar att genomföra ett samverkansprojekt ska ni lämna in ett samverkansavtal tillsammans med ansökan. Samverkansavtalet ska godkännas av Tillväxtverket.

Mall för samverkansavtal
länk till annan webbplats

Vägledning för samverkansavtal
länk till annan webbplats

Deltagande i erfarenhetsträffar

Projektägare ska medverka vid Tillväxtverkets gemensamma erfarenhetsträffar – i normalfallet vid två tillfällen per år.

Löpande utvärdering och mångfaldsuppföljning

Tillväxtverket ska kunna utvärdera de insatser vi finansierar och ta fram statistik som vi är skyldiga att redovisa. Stödmottagaren ska delta i Tillväxtverkets arbete med löpande utvärdering. Syftet är bland annat att mäta och följa upp hur våra insatser når män, kvinnor, olika åldersgrupper samt personer med utländsk bakgrund samt att se resultat och effekter av satsningen.

Krav på resultatspridning

Tillväxtverket ska ges möjlighet att sprida erfarenheter från projekten till exempel genom tillvaxtverket.se, film, skrifter eller via andra medier.

Stödet kan användas som medfinansiering inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

Stödet kan även användas som medfinansiering i projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Finns det regionalt tillgängliga medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden bör en samfinansiering eftersträvas mellan dessa finansieringskällor.

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer som vill använda stödet som medfinansiering ska följa de regler och villkor som styr de Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Handbok för EU-projekt
länk till annan webbplats

Ansök om EU-finansierat stöd
länk till annan webbplats

Hur länge kan projektet pågå?

Första dag för projektstart är det datum som ansökan kommer in till Tillväxtverket, dock tidigast 1 juni 2018. Om ansökan får avslag går det inte att få ersättning för omkostnader som uppkommit.

Projekt ska avslutas och slutrapporteras senast 15 november 2020.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Det finns 85,5 miljoner kronor avsatt för projekt och insatser inom Smart industri i regionerna 2.0 för perioden 2018–2020.

Varje region kan maximalt ansöka om 4 miljoner kronor i medfinansiering från Tillväxtverket.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. När ni loggat in i Min ansökan, gå vidare via stegen Skapa ny ansökan/Projektmedel/Tillväxtverket/Smart industri i regionerna 2.0.

Dokumenten ni behöver för er ansökan finns här och gå in under Ansök om stöd genom nationell finansiering.
länk till annan webbplats

Där kan ni också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation.

Ta noga del av innehållet i Allmänna villkor för stödlänk till annan webbplats inför er ansökan.

Följande bilagor ska bifogas ansökan:

 • Missiv med signatur från behörig firmatecknare
 • Firmatecknarintyg som inte är äldre än ett år
 • Ekonomisk verktygslåda
 • Eventuellt medfinansieringsintyg
 • Eventuellt samverkansavtal

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Kontakt

Har ni frågor om utlysningen eller vill diskutera en projektidé är ni välkomna att ta kontakt med oss som arbetar med Smart industri i regionerna 2.0.

Per-Olof Remmare
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 94 92

Anna Dahlén Eckermann
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 65 29

Olof Billebo
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 91 82

Välkommen med er ansökan!

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.