Tillväxtverket

Utveckla socialt entreprenörskap i din region!

Vill du förbättra förutsättningarna för socialt entreprenörskap och socialt företagande i din region? Vi välkomnar nu nio regionalt utvecklings­ansvariga aktörer att söka medel till en förstudie som ska resultera i en handlingsplan.

För att uppnå målen i Agenda 2030 behöver vi fler socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara företag. Sociala entreprenörer och företag är viktiga aktörer för att lösa nutida och framtida samhällsutmaningar. Erfarenheter från tidigare uppdrag visar att det finns behov av att stärka offentliga aktörer och företagsfrämjares kunskaper om sektorn. Om sociala företag ska utvecklas behöver dessutom marknaden för deras tjänster växa.

Tillväxtverket utlyser medel i två steg:

Utlysning 1: Förstudie som ska resultera i en handlingsplan för att stärka socialt entreprenörskap och socialt företagande

Utlysning 2: Genomförande av handlingsplanen

Vem kan söka?

De regionalt utvecklingsansvariga aktörer som kan ansöka i denna utlysning är Blekinge, Halland, Gotland Stockholm, Södermanland, Uppland, Värmland, Västmanland och Västernorrland.

De regioner som idag har projektfinansiering riktade till arbetsintegrerande sociala företag kommer erbjudas att uppdatera handlingsplanerna i sina projekt för att kunna söka medel i utlysning 2: Genomförande av handlingsplan.

Regionalt utvecklingsansvarig?

I varje län har en offentlig organisation ansvar för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken som benämns regionalt utvecklingsansvarig.

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer

För vad kan vi söka?

Du kan söka medel till en förstudie som ska resultera i en handlingsplan. Handlingsplanen ska vara klar senast 2018-10-23 och ska i sin tur fungera som ett underlag för en ansökan om genomförandeprojekt som startar i februari 2019.

Förstudie

Syftet är att utifrån regionala behov ta fram en handlingsplan som ska ligga till grund för ansökan om ett två-årigt genomförandeprojekt.

Handlingsplanen syftar till att utveckla förutsättningarna för socialt entreprenörskap och socialt företagande. Den ska också utveckla regioner och kommuners kunskap om socialt företagande och kapacitet att nyttja de sociala företagens tjänster och annan samverkan med sociala företag.

Vad är socialt entreprenörskap och företagande?

Sociala företag är en heterogen grupp av aktörer och verksamheter som ofta verkar i gränslandet mellan det offentliga, privata och det civila samhället. Bland de sociala företagen finns engagerade sociala entreprenörer i företag, föreningar, sociala start-ups, innovativa sociala företag och i arbetsintegrerande sociala företag med flera, både inom den privata och i den idéburna sektorn. Alla erbjuder nya lösningar och har en stark drivkraft att bidra till att göra samhället bättre. 

I regeringens nationella strategi ”Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation” (2018)länk till annan webbplats definieras sociala företag så här:

 • Det är företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö.
 • Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som angetts som dess syfte att uppnå.
 • Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, istället för att primärt tas ut som vinst genom avkastning till ägarna.

Handlingsplanen

Regeringens strategi pekar ut fem huvudområden som är viktiga för att stärka de sociala företagen i Sverige, se länken ovan. Handlingsplanen ska omfatta delar av dessa huvudområden och ni ska lyfta fram ett antal prioriterade områden.

Handlingsplanens inriktning ska vara att:

 • Etablera och utveckla regional samverkan mellan sociala företag, offentliga, ideella och privata aktörer för långsiktig samverkan och gemensamt utvecklingsarbete.
 • Samla en relevant referensgrupp bestående av sociala företag, näringslivsaktörer, kommuner mfl som inkluderas i planering och genomförande.
 • Kommande genomförandeprojektet kan omfatta hela eller delar av en region och handlingsplanen kan omfatta planering för insatser i hela eller delar av regionen, dvs, en eller flera kommuner.
 • Handlingsplanen ska inkludera aktiviteter som stärker de sociala företagens utveckling i regionen, exempelvis att stärka marknaden genom att bygga kunskap och skapa mötesplatser mellan det offentliga och företagen/entreprenörerna samt insatser som bidrar till förbättrad tillgång till rådgivning och affärsutveckling för sociala entreprenörer och företag.
 • Insatser för att stärka de sociala entreprenörernas/företagens affärssamverkan med övriga näringslivet.
 • Samverka med relevanta projekt finansierade av Europeiska Regionalfonden i de fall sådana pågår i regionen.

Instruktioner för arbetet med handlingsplanenPDF

Mall för handlingsplanenWord

När kan vi söka?

 • Ansökan om förstudie kan lämnas under perioden 2018-04-23 – 2018-06-01
 • Ansökan om genomförandeprojekt lämnas senast 2018-11-30.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Den sökande organisationen ska vara beredd att ta ett långsiktigt ansvar för att driva samverkansarbetet vidare efter att projekten upphört och att integrera frågorna i det ordinarie regionala tillväxtarbetet.

Den sökande organisationen ska i sin ansökan beskriva:

 • Vad som motiverar regionen att utveckla förutsättningarna för socialt entreprenörskap och företagande.
 • Finns kännedom om läget avseende sociala företag i regionen? Vilka är kunskapsluckorna? 
 • Vilka organisationer, offentliga, ideella och privata, som ska bjudas in till samverkansarbetet och deras respektive roll i förhållande till att stärka förutsättningarna för ökat socialt företagande i regionen. 
 • Hur de sociala företagens inflytande ska garanteras.Den sökande organisationen ska under projekttiden:
 • Medverka vid en gemensam erfarenhetsträff under förstudietiden och berätta om sin förstudie. Preliminär planering för detta är den 18 eller 19 september i Stockholm.
 • Lämna en handlingsplan i en av Tillväxtverket fastställd mall samt en slutrapport som berättar hur arbetet genomförts och redovisar projektets ekonomi.Det finns inga krav på medfinansiering för förstudien. För genomförandeprojekten kommer en medfinansiering på 30 procent att krävas.

Allmänna villkor

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar och lagar samt Tillväxtverkets Allmänna villkor (Allmänna villkoren är under omarbetning och kan justeras något inför beslut).Vi vill understryka att:
 • Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar och lagar samt Tillväxtverkets Allmänna villkor (Allmänna villkoren är under omarbetning och kan justeras något inför beslut).
 • Stödmottagaren blir skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats.
 • Stödmottagaren ska redovisa projektets resultat i förhållande till de mål som beskrivs i respektive ansökan.
 • Tillväxtverket kommer att följa de utvalda projekten i syfte att lära och kunna sprida kunskap och erfarenheter.
 • Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier.

Hur länge kan projektet pågå?

Tidplan

Ansökan till förstudie: 2018.04.23-2018.06.01

Projektperiod förstudie: 2018.06.18-2018.10.30

Ansökan till genomförande: 2018.10.15-2018.11.30

Projektperiod genomförande: 2019.02.01-2020.10.31

Steg 1 - Förstudie

Förstudien ska resultera i en handlingsplan enligt den mall som lämnas av Tillväxtverket

Förstudien kan påbörjas tidigast 2018-06-18 och handlingsplanen ska lämnas till Tillväxtverket senast 23 oktober 2018. Slutrapport och ekonomisk redovisning av förstudien lämnas till Tillväxtverket via Min ansökan senast 2018-11-15.

Steg 2 - Genomförandeprojekt

Regioner som bedriver projekt inom uppdraget arbetsintegrerande sociala företag kommer också att erbjudas att inom ramen för befintligt projekt uppdatera sina handlingsplaner.

Alla regioner som har lämnat in handlingsplaner i oktober (både från denna utlysning och de pågående projekten) kommer att erbjudas att ansöka om projektmedel för genomförande.

Observera att endast 10-12 genomförandeprojekt kommer att beviljas i Steg 2 samt att det kommer att vara ett krav på 30 procent medfinansiering.

Planerad budget för genomförandeprojekten är ca 24 miljoner kronor för hela tidsperioden.

De inlämnade handlingsplanerna granskas av Tillväxtverket och senast 15 november återkopplar Tillväxtverket beträffande innehållet för att bidra till så bra och relevanta projekt som möjligt.

Ansökan om genomförandeprojekt lämnas senast 2018-11-30. Den ska innehålla prioriterade insatser från handlingsplanen i form av konkreta aktiviteter och budget

Genomförandeprojekt kan starta tidigast 2019-02-01 och avslutas senast 2020-10-31.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Max nio förstudier kommer att beviljas i Steg 1 med maximalt 200 000 kr i bidrag per projekt.

Hur ansöker vi?

Ansökan ska göras via den elektroniska tjänsten Min ansökan.länk till annan webbplats

Ansökan kan lämnas under perioden 2018-04-23 – 2018-06-01

Instruktionsfilm Projektmedel - Skapa ansökan om stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktionsfilm Skicka ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktionsfilm - Så kontaktar du tekniskt supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du de dokument du behöver. Här kan du också läsa mer om Min ansökan, om de frågor och områden som ansökan innehåller samt vad du behöver veta om användarkonto och E-legitimation. Läs även Tillväxtverkets allmänna villkor innan du fyller i ansökan.

När du loggat in på sidan, gå vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Socialt företagande 2018-2020

Följande bilagor är obligatoriska för att ansöka:

 • Intyg om firmatecknare som inte är äldre än ett år
 • Missiv med signatur från behörig firmatecknare (skapas i systemet Min ansökan efter att ansökan skickats in. Skriv sedan ut, firmatecknare skriver under, mejla sedan in till projektmedel@tillvaxtverket.se)

Vid behov:

 • Medfinansieringsintyg (i de fall man har externa finansiärer)
 • Avsiktsförklaring (vid samverkansprojekt)

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökan kommer att bedömas utifrån hur följande kriterier uppfylls:

 • Formella krav: Att sökande organisation har regionalt tillväxtansvar.
 • Relevans: Hur väl sökande organisation har förstått avsikten med utlysningen och hur den sökande beskriver mål för och organisation av arbetet med förstudien.
 • Kvalitet: Garanterar upplägget tillräcklig bredd i kompetens och inflytande för de inbjudna aktörerna.
 • Genomförbarhet: Till exempel; Finns tillräcklig kompetens hos den sökande och projektorganisationen? Är målen realistiskt uppsatta?
 • Långsiktighet: Finns intresse hos den sökande organisationen att integrera arbetet med stödstrukturer för socialt entreprenörskap och sociala företag i det ordinarie tillväxtarbetet.

Kontakt

Eva Carlsson
eva.carlsson(at)tillvaxtverket.se
08-6819223

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.