Tillväxtverket

Utveckla konkurrens­­kraften i Skåne-Blekinge

Utlysning 2018.1 i EU-programmet Skåne-Blekinge (regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar. Det är möjligt att söka till programmets samtliga insatsområden.

Sökbara insatsområden i utlysningen är:

 • Insatsområde 1: Smart tillväxt – Innovation
 • Insatsområde 2: Smart tillväxt – Små och medelstora företag
 • Insatsområde 3: Hållbar tillväxt – Koldioxidsnål ekonomi
 • Insatsområde 4: Inkluderande tillväxt – Bredband
 • Insatsområde 5: Hållbar stadsutveckling

Läs mer om programmet Skåne-Blekinge

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten, genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav:

Insatsområde 1: Smart tillväxt – innovation

Projekt inom insatsområde 1 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 1a
  Specifikt mål: Ökad samverkan för en hållbar innovationsinfrastruktur som levererar resultat

Eller

 • Investeringsprioritering 1b
  Specifikt mål: Ökad regional innovationsförmåga med fokus på regionens strategiska områden

Mer information för ansökningar till Insatsområde 1

Insatsområde 2: Smart tillväxt – små och medelstora företag

Projekt inom insatsområde 2 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 3a
  Specifikt mål: Stärkt entreprenörskap och företagande
  Specifikt mål: Fler nya företag med tillväxtpotential

Eller

 • Investeringsprioritering 3d
  Specifikt mål: Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag

Mer information för ansökningar till Insatsområde 2

Insatsområde 3: Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi

Projekt inom insatsområde 3 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 4b
  Specifikt mål: Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare

Eller

 • Investeringsprioritering 4c
  Specifikt mål: Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning bli effektivare.

Mer information för ansökningar till Insatsområde 3

Insatsområde 4: Inkluderande tillväxt – bredband

Projekt inom insatsområde 4 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 2a
  Att öka utbygganden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Mer information för ansökningar till Insatsområde 4

Insatsområde 5: Hållbar stadsutveckling

Projekt inom insatsområde 5 ska bidra till Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan.länk till annan webbplats

Projekt inom insatsområde 5 ska, enligt det operativa programmet, också bidra till: 

 • Investeringsprioritering 1b
  Specifikt mål: Fler innovationer som svarar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling

Eller

 • Investeringsprioritering 3a
  Specifikt mål: Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning

Mer information för ansökningar till Insatsområde 5

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 20 april - 20 juni 2018.
 • Sista dag för ansökan: 20 juni 2018.
 • Prioritering av ansökningar sker 30 november 2018.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ett projekt inom strukturfonderna omfattas av en rad grundläggande förutsättningar som styr projekten i riktning mot det övergripande tillväxtmålet i Europa 2020-strategin. Läs mer under avsnittet Planera i Handbok för EU-projekt

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt .

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Ett projekt kan pågå som längst 3 år. De fyra sista månaderna är till för avslutsarbete.
 • Första dag för projektstart är 1 januari 2019.
 • En förstudie kan pågå som längst i 9 månader. Läs mer om villkor för förstudier.
 • Sista möjliga slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod är 31 december 2021.
 • Sista datum för att lämna in slutredovisning är den 31 december 2021.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Programmets totala budget för projektstöd under perioden 2014–2020 är cirka 484 miljoner kronor (reviderad siffra efter budgetjustering).

Följande medel finns kvar:

 • Insatsområde 1 Innovation, ca 12 miljoner kronor
 • Insatsområde 2 Små och medelstora företag, ca 13 miljoner kronor
 • Insatsområde 3 Koldioxidsnål ekonomi, ca 40 miljoner kronor
 • Insatsområde 4 Bredband, ca 22 miljoner kronor
 • Insatsområde 5 Hållbar stadsutveckling, ca 33 miljoner kronor

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats.

Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni in ansökan om stöd

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt.länk till annan webbplats Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterierlänk till annan webbplats.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet 6-7 december 2018. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet/”prioriteringsgruppen” så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Malmö.

Kontakta gärna respektive handläggare på förhand.

Kontakt med annan myndighet

För information om den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, se webbplatserna för Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen Skånelänk till annan webbplats och Länsstyrelsen Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge.länk till annan webbplats

Skåne-Blekinge arbetar integrerat med regionalfonden och socialfonden. Utgångs-punkten är att insatserna ska komplettera och förstärka varandra.

För information om den europeiska socialfonden, se svenska ESF-rådets webbplats, svenska ESF-rådets webbplatslänk till annan webbplats

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.