Tillväxtverket

Riktad utlysning - utveckla det lokala näringslivet

Regeringen har pekat ut 39 kommuner som ska få statligt stöd för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att fördela 70 miljoner kronor under åren 2018-2020 till 39 kommuner i stödområde A för att förbättra kommunernas företagsklimat. Respektive kommun kommer tilldelas 1 760 000 kronor per år under denna period. Syftet är att stärka kommunernas förutsättningar att stödja näringslivet och delta i olika utvecklingsprojekt. Läs hela Regeringsuppdragetlänk till annan webbplats

Vem kan söka?

39 särskilt utpekade kommuner i stödområde A. Se kartan

Tillväxtverket har kontaktat alla de 39 berörda kommunerna om ansökan och 2018 års utbetalning.

Karta stödområden

För vad kan vi söka?

Pengarna kan användas till generella näringslivsfrämjande insatser. Det kan både handla om att förstärka kommunens kapacitet att arbeta med sin näringslivsservice, bemötandefrågor och förbättra/effektivisera beslutsprocesser när det gäller tillståndsgivning, bygglov etcetera.

Kommunernas möjligheter att själva formulera sitt behov och anpassa insatserna är stora.

Under rubriken Hur ansöker vi finns det mer information.

Kommunerna får inte använda pengar till direkta företagsstöd.

Kommunerna behöver förhålla sig och tillämpa statsstödsregler, lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunallagen.

När kan vi söka?

Min ansökan öppnar den 16 april och är öppen till 31 maj.

Vad är viktigt att veta?

Medlen är ett rättighetsstöd. Är ni en av de 39 utsedda kommunerna, kan ni inleda ert arbete så snart ni önskar, även innan ni fått medlen från Tillväxtverket.

Om ni inte förbrukat medlen under 2018, kommer de att kunna användas under 2019.

Ni ansöker via Tillväxtverket mall Min ansökan, den är utformad för projekt. Det betyder att alla delar i ansökan inte är aktuella för just denna utlysning. För information vilka avsnitt som är obligatorisk, se lathund för Min ansökan.PDF Utöver dessa krävs uppgifter om er organisation för att utbetalning ska kunna göras.

Ansökningar till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, ska ni ange det i ansökan.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Kommunen måste särredovisa sina kostnader i sitt redovisningssystem.

Kommunerna ska varje år senast den 15 februari redovisa sina insatser och vilket resultat medlen gett. Därför är det viktigt att ni beskriver hur aktiviteterna bidrar till att förbättra näringslivsklimatet i er kommun och hur ni kan följa upp arbetet och dess effekter.

Hur länge kan projektet pågå och hur mycket kan vi få i stöd?

Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att fördela 70 miljoner kronor under åren 2018 - 2020 till 39 kommuner i stödområde A för att förbättra kommunernas företagsklimat. Respektive kommun får 1 760 000 kronor per år under denna period. Totalt för de tre åren får varje kommun alltså 5 280 000 kronor.

Kommunerna ska ansöka om utbetalning senast den 30 juni varje år hos Tillväxtverket. 2018 års medel betalas ut i samband med beslut om medlen.

Tillväxtverket kommer att redovisa kommunernas resultat och insatser till Näringsdepartementet.

Hur ansöker vi?

Ansök via vår elektroniska tjänst Min ansökanlänk till annan webbplats.

Läs igenom Lathunden för Min ansökanPDF för att se vilka delar i ansökan ni ska fylla i.

Kontakta teknisk supportlänk till annan webbplats

Dokumenten ni behöver för ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansieringlänk till annan webbplats. Där kan ni också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa om användarkonto och E-legitimation.

När ni loggat in på sidan, gå vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Lokal näringslivsutveckling.

Följande bilagor är obligatoriska för att ansöka:

  • Missiv med signatur från behörig firmatecknare
  • Firmatecknarintyg som inte är äldre än ett år
    (om beslutet är fattat för mer än ett år sedan, vidimera att det är fortfarande är aktuellt).

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Ansökan och utbetalning sker i 2018 i två steg.

  • Steg 1: Kommuner ansöker om statsbidraget via Min Ansökan för hela perioden. Beslutet till kommunen omfattar hela perioden 2018 - 2020. Ansökan innebär per automatik även en förskottsutbetalning för 2018 års medel.
  • Steg 2: Beslut om förskott från Tillväxtverket senast den 30 juni 2018.
    Steg två sker under förutsättning att kommunen gjort steg 1.

Kommunerna ska sedan ansöka om utbetalning senast den 30 juni varje år hos Tillväxtverket för år 2019 och 2020

Kontakt

Har du frågor om utlysningen?

Kontakta uppdragsansvarig
Maria Engström, enheten för Regional näringslivsutveckling
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 65 96