Tillväxtverket

Enklare vägar till jobb 2.0

Vill ni bidra till hållbar tillväxt i hela Sverige genom att stärka näringslivets kompetensförsörjning samtidigt som ni medverkar till ett mer jämställt och inkluderande arbetsliv? Tillväxtverket kommer under 2018-2020 finansiera projekt som kan bidra till bättre kompetensförsörjning i näringslivet genom att fler nyanlända och långtidsarbetslösa får anställning, praktik eller påbörjar studier som förväntas leda till arbete.

Organisationer, företag, kommuner m.fl. kan söka finansiering till projekt som underlättar för företag att tillgodose sitt behov av kompetens genom att anställa eller hyra in personer som idag är nyanlända eller har varit utan arbete under en längre tid. Aktiviteter i projekten kan rikta sig till företagen och till personer i målgrupperna. En hög grad av delaktighet från näringslivet, direkt eller via branschorganisationer är en fördel. Tillväxtverket ser gärna att insatserna riktar sig till branscher med stora rekryteringsbehov och som kan erbjuda arbetstillfällen med olika krav på utbildningsnivå och tidigare erfarenhet. Även det småskaliga näringslivet i behov av arbetskraft är en möjlighet.  

Läs mer om tänkbara aktiviteter mm under För vad kan vi söka?

Projekt och aktiviteter i dem ska planeras och genomföras på ett sätt som bidrar till hållbar tillväxt med ett särskilt fokus på jämställdhet och inkludering i arbetslivet. Tillväxtverket kommer att ställa krav på uppföljning och rapportering av genomförande och resultat.

Prioriterade målgrupper för insatser i utlysningen är:

 • Företag (framförallt små och medelstora) med behov av att rekrytera.
 • Nyanlända (nyanlända flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd, tillfälligt eller permanent, p.g.a. flykting- eller andra skyddsskäl).
 • Personer som varit utan arbete under en längre tid. I gruppen ingår bland annat personer med arbetshinder på grund av funktionsnedsättning.

Vem kan söka?

I denna utlysning vänder vi oss till organisationer som har företag med behov att anställa, som målgrupp eller medlemmar.  Projektägare kan också vara organisationer med nyanlända och/eller långtidsarbetslösa som medlemmar eller målgrupp. Då tänker vi till exempel på:
 • Organisationer/föreningar (branschorganisationer, fackliga organisationer, arbetsgivar-organisationer, företagarföreningar mfl)
 • Företag (inom bemanning, omställning, utbildning mm)
 • Offentlig sektor (kommuner, regioner, myndigheter mfl)

Den som ansöker om projektmedel ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.
 • Privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

För vad kan vi söka?

Syftet med utlysningen är att förbättra företags möjligheter till kompetensförsörjning genom att underlätta rekrytering, matchning, anställning och samtidigt öka sysselsättningen bland nyanlända och långtidsarbetslösa. Det kan åstadkommas genom att företag får stöd att se över sitt sätt att rekrytera, att trösklarna sänks genom till exempel: stöd till utbildning, träffsäkrare matchning mm men också genom företagsanpassade utbildningsinsatser eller språkstöd som stärker individens kompetens. Projekt bör innehålla aktiviteter riktade till både företag och individer.

 • Aktiviteter som riktar sig till företagen kan handla om att utreda kompetensbehov, se över organisationen för att frigöra arbetsuppgifter, underlätta rekrytering/anställning och stärka företagens mottagarkapacitet mm. Utbildningsinsatser som till exempel handledarutbildning, inkluderingscoachutbildning eller liknande kan ingå. Kostnader för handledare är möjligt, särskilt om fler personer anställs samtidigt.
 • Aktiviteter som riktar sig till individer kan till exempel vara kortare yrkesinriktade utbildningsinsatser, validering, yrkesinriktade språkkurser, andra insatser som stärker individens förutsättningar till anställning. Vi ser gärna att utbildningsinsatser utvecklas och genomförs i samverkan med de branscher och företag som har rekryteringsbehov.
 • Längre yrkesinriktade utbildningsinsatser kan också ges stöd om de kompletterar det ordinarie utbildningsystemet, svarar mot konkreta behov i en bransch eller flera företag och bedöms kunna leda till anställning för flertalet som antas till utbildningen. Detta kan kombineras med insatser för språkutveckling. Praktik och handledning på arbetsplats även efter anställning kan ingå.

Tillväxtverket ser gärna att insatserna riktar sig till branscher med stora rekryteringsbehov och som kan erbjuda arbetstillfällen med olika krav på utbildningsnivå och tidigare erfarenhet. Några exempel är: industrin, byggsektorn, transport och lager, besöksnäringen, gröna näringarna och handeln. Även det småskaliga näringslivet i och kring mindre städer och på landsbygden med behov av arbetskraft är en möjlighet. 

Generellt gäller att de aktiviteter som får stöd av Tillväxtverket ska komplettera de insatser som upphandlas av Arbetsförmedlingen riktade till de i målgrupperna som är anmälda som arbetssökande eller ingår i etableringsuppdraget. För övriga deltagare gäller inte den begränsningen.

Det betyder att ni när ansökan lämnas in behöver ha följande på plats:

 • Kontakt med Arbetsförmedlingen eller annan myndighet/kommun som kan förmedla deltagare i projektet, gärna fler.
 • En överenskommelse om hur rekrytering ska gå till och vilka insatser/aktiviteter som kan/bör finansieras av Arbetsförmedlingen/kommun respektive Tillväxtverket. Här kan vi från myndigheterna hjälpa till.

Tillväxtverket kan inte finansiera lön/ersättning till de arbetssökande eller nyanlända som deltar i projektet.

Urvalskriterier:

 • Projektägarens förankring i näringslivet och kunskap om kompetensbehoven i den eller de branscher eller geografiska område som projektet avser. Ska styrkas vid ansökan.
 • Projektägarens eller samarbetsparts tidigare erfarenhet av att arbeta med nyanlända och/eller personer som varit utan arbete under längre tid. Ska styrkas vid ansökan.
 • Etablerat samarbete med Arbetsförmedling och/eller kommun/er som kan förmedla deltagare till projektet. Samarbetet ska kunna styrkas innan beslut fattas om att bevilja projektmedel.
 • Redogörelse för hur man kommer att arbeta med jämställdhet och inkludering i alla delar av projektet.

Utifrån ovanstående urvalskriterier kommer Tillväxtverket att göra en samlad bedömning av vilka projekt som bäst kan bidra till de övergripande målen för utlysningen. Vi kommer också att ta hänsyn till fördelning av medlen mellan olika branscher, målgrupper och geografisk spridning.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen från och med 2018-04-16 och som längst till och med 2018-06-03. Beslut kommer att fattas löpande vilket innebär att medlen kan ta slut tidigare än den 3 juni.  Utlysningen kommer då att stänga och den här informationen tas bort. Sannolikt öppnas en ny utlysningsomgång senhösten 2018. 

Känner du dig osäker på om ert projekt passar in i utlysningen eller om ni kan uppfylla de krav som ställs? Kontakta då Eva Johansson, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Vad är viktigt att veta?

Att beviljas projektmedel från Tillväxtverket innebär ett förtroende att använda skattemedel för att vara med och bidra till hållbar tillväxt i Sverige. Tillväxtverket har ansvar för att fatta beslut om att bevilja medel till de projekt som bedöms bäst kunna bidra till att uppfylla målen i vårt uppdrag.

Det är också vår skyldighet att följa upp arbetet i projekten och ge stöd till projektägare så att medlen kan göra bästa möjliga nytta. Som stöd i vårt gemensamma arbete finns en del fastställda förutsättningar och regler som ska underlätta genomförandet.

 • Projektägare ska upprätta en särskild projektredovisning i bokföringen som ska omfatta projektets samtliga kostnader och intäkter.
 • Bara faktiska kostnader för genomförande av projektet är stödberättigade (alltså inte schabloniserade kostnader som inbegriper till exempel IT-stöd, städning, vaktmästeri, gemensamma lokaler mm).
 • Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. Ansökan om utbetalning ska lämnas in enligt den tidsplan som finns i beslutet. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.
 • Som projektägare behöver man räkna med att klara att driva projektet under minst 6 - 9 månader mellan utbetalningar från Tillväxtverket. Från att ansökan om utbetalning lämnats in kan det ta upp till 2 månader till utbetalning beroende på arbetsbelastning på Tillväxtverket och om det behövs kompletteringar till redovisningen. Tillväxtverket betalar ut (beslutad andel av) betalda och bokförda kostnader efter inlämnad ansökan om utbetalning. Alltså i efterskott men oftast vid flera tillfällen under genomförandet.
 • Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.
 • I de fall som projekt har insatser som har inslag av gynnande av företag så kommer Tillväxtverket tillämpa EU:s statsstödsregler, närmare bestämt enligt bestämmelserna om stöd av mindre betydelse, s.k. försumbart stöd/de minimis. Stödbelopp om maximalt 200 000 eller 500 000 Euro gäller enligt EU:s förordningar 1407/2013 respektive 360/2012 om stöd för tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. I den här utlysningen gäller det högre beloppet för projekt med insatser för deltagare som är långtidsarbetslösa eller nyanlända. Det lägre beloppet gäller för projekt som i huvudsak vänder sig till företag. Mottagare av stöd försumbart stöd/de minimis ska redovisa annat sådant stöd som man beviljats de senaste tre åren, vilket görs med hjälp av särskilda intygsblanketter som Tillväxtverket tillhandahåller. Närmare om hanteringen kring försumbart stöd/de minimis kommer i berörda fall framgå av Särskilda villkor som gäller för de enskilda besluten om att bevilja stöd till projekt.
 • Utgången av valet 2018 kan komma att påverka genomförande av uppdraget. Om en ny regering väljer att avsluta Tillväxtverkets uppdrag så kommer det att kunna påverka finansieringen från Tillväxtverket efter 31 december 2018.

Känner du dig osäker på om ert projekt passar in i utlysningen eller om ni kan uppfylla de krav som ställs? Kontakta då Eva Johansson, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA svara mot utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som ska bidra till att uppfylla målen att stärka kompetensförsörjningen i näringslivet genom att fler ur de prioriterade målgrupperna får anställning, praktik eller påbörjar studier som kan förväntas leda till arbete.

Följande krav ska uppfyllas:

 • Projektet ska utformas och genomföras i samarbete med Arbetsförmedling och/eller kommun/er som kan förmedla deltagare till projektet. Samarbetet ska kunna styrkas innan beslut fattas om att bevilja projektmedel. Gäller projekt som kräver att personer ur målgrupperna deltar i aktiviteter under kortare eller längre tid.
 • Projektägaren ska visa på god förankring i näringslivet och kunskap om kompetensbehoven i den eller de branscher eller geografiska område som projektet avser.
 • Projektägaren ska i ansökan beskriva hur man ska arbeta med jämställdhet och inkludering i alla delar av projektet.
 • Projektägare ska samverka med av Tillväxtverket upphandlad utvärderare, delta i erfarenhetsutbyte och lämna skriftlig slutrapport.
 • Projektägaren ska finansiera minst 30% av kostnaderna för genomförandet med egna eller samarbetsparts medel.

Tillväxtverkets Allmänna villkor 2012 gäller för ansökan och ska gälla för beviljat projekt. Vid behov kan Särskilda villkor utformas för enskilda projekt. Vi kommer då att kommunicera det innan och villkoren dokumenteras i beslutsdokumentet.

Följande villkor gäller för alla projekt i denna utlysning:

 • Tillväxtverkets Allmänna villkor 2012.PDF
 • Stödmottagaren är skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats.
 • Stödmottagaren ska redovisa projektets resultat i förhållande till de mål och indikatorer som beskrivs i respektive ansökan.
 • Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter och dokumentation från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier. 

För att underlätta för dig som sökande har vi skapat en checklista du ska bifoga ansökan. Checklistan hittar du här.Word

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommer till Tillväxtverket. Men allt genomförande innan Tillväxtverket fattat beslut om stöd sker på egen risk.

Projekt kan pågå som längst till och med 2020-11-30. Ange i ansökan hur länge ni vill kunna driva projektet.

Beslut kan fattas om projekt för genomförande fram till och med 2020-11-30 men med eventuell omprövning efter en viss tid och under förutsättning att Tillväxtverket har fortsatt finansiering för genomförande av uppdraget.

Tillväxtverket kan fatta beslut om att avsluta projekt som inte uppfyller ställda krav.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket kan under perioden 2018-2020 fördela totalt cirka 158 miljoner kronor till genomförande av projekt. Vi bedömer att vi kommer att bevilja stöd till cirka 60 projekt och att det under perioden kommer att vara ett 40-tal projekt aktiva samtidigt. I denna utlysning kommer vi att besluta om fördelning av maximalt 80 miljoner till projekt som kan pågå som längst till och med november 2020.

Ytterligare utlysningar kommer att göras under 2018 och 2019.

Tillväxtverket kan maximalt bevilja projektmedel motsvarande 70% av kostnaderna för att genomföra projektet.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokumenten du behöver för din ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering. Där kan du också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation.

För att underlätta för sökande har vi tagit fram skriften "Information inför projektansökan inom nationella projektmedel".PDF Du hittar också denna på Tillväxtverkets webbplats, Ansök om stöd/Ansök om stöd genom nationell finansiering.

I Min ansökan väljer du Projektmedel – Tillväxtverket – Enklare vägar till jobb 2.0.

Du kan återkomma till Min ansökan vid flera tillfällen, inlagda uppgifter sparas automatiskt. Det går att skapa och spara en pdf-fil under pågående arbete och när ansökan skickas in. När den är inskickad kan du inte längre ändra i den eller bifoga fler bilagor.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Vid bedömning av ansökningar inom denna utlysning kommer vi ta särskild hänsyn till följande urvalskriterier:

 • Projektägarens förankring i näringslivet och kunskap om kompetensbehoven i den eller de branscher eller geografiska område som projektet avser. Ska styrkas vid ansökan.
 • Projektägarens eller samarbetsparts tidigare erfarenhet av att arbeta med nyanlända och/eller personer som varit utan arbete under längre tid. Ska styrkas vid ansökan.
 • Etablerat samarbete med Arbetsförmedling och/eller kommun/er som kan förmedla deltagare till projektet. Samarbetet ska kunna styrkas innan beslut fattas om att bevilja projektmedel.
 • Redogörelse för hur man kommer att arbeta med jämställdhet och inkludering i alla delar av projektet.

Utifrån ovanstående urvalskriterier kommer Tillväxtverket att göra en samlad bedömning av vilka projekt som bäst kan bidra till de övergripande målen för utlysningen. Vi kommer också att ta hänsyn till fördelning av medlen mellan olika branscher, målgrupper och geografisk spridning.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas vid flera tillfällen under maj – juni 2018.

Kontakt

För mer information kontakta:

Eva Johansson, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08 681 96 61

Filmon Tumizghi, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08 681 65 77