Tillväxtverket

Utveckla konkurrens­­kraften i Småland och Öarna

Utlysning 2018:2 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Småland och Öarna är öppen för ansökningar.

Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen och främja tillväxten i regionen, med särskild vikt på små och medelstora företag. På så sätt ska man bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling.

Läs mer om programmet Småland och Öarna

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav:

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  För att förnya näringslivet i regionen och skapa konkurrenskraft för företagen behövs en ökad samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor.

  - Projekt inom målet kan exempelvis handla om fler innovativa miljöer där universitet, forskningsinstitut, näringsliv, och det omgivande samhället kan mötas (inklusive smärre investeringar i gemensam utrustning och/eller demonstrationsprojekt).

  - EU-medlen kan också bidra till att forskningens resultat kommer till nytta i befintliga och nya företag och i offentlig verksamhet.
 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT
  Den stora utmaningen inom området är att ta tillvara de möjligheter som IT-utvecklingen ger, att använda digitaliseringens möjligheter för att möta exempelvis framtidens behov av välfärd inom äldrevården eller tillgängligheten till offentlig service.

  - Mot denna bakgrund ser vi gärna ansökningar som syftar till effektivare samordning, för att små- och medelstora företag ska få ökad tillgång till bredband (exkl. fysiska investeringar i bredband) och/eller fler ansökningar om stöd för insatser som leder till att andelen företag eller privatpersoner som använder IT-tjänster ökar.

  - Utveckling av kommunala bredbandsstrategier för att identifiera områden där det finns behov av investeringar i bredbandsinfrastruktur och för att skapa goda förutsättningar för samverkan och synergier mellan såväl kommuner, regioner och näringslivsaktörer.

  - Digitala samhällsbyggnadsprocesser.

 3. Att stödja kapacitet för små- och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser
  Näringslivsutveckling är programmets huvudfokus, och insatsområdet utgör grunden för att uppfylla det tematiska målet för innovation inom Europa 2020-strategin, (EU:s tillväxtstrategi). Det ska göra tillväxt i små och medelstora företag möjlig.

  - Mot denna bakgrund ser vi gärna ansökningar som syftar till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt i små och medelstora företag. Det kan till exempel handla om affärsutveckling, strukturer för kompetensförsörjning eller att underlätta internationalisering.

 4. Att främja hållbara transporter

  - Det kan handla om att skapa lösningar för effektiva byten mellan olika transportslag för såväl gods- som persontrafik, som för energi- och koldioxidsnåla transportslag med tillgång till alternativa bränslen (inkl. smärre investeringar).

Övrigt generellt om utlysningen

För att er ansökan om stöd inom det regionala strukturfondsprogrammet ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna, ska projektet förankras hos den regionalt utvecklingsansvarige aktören i det berörda länet

Vi ser gärna ansökningar inom programmets samtliga insatsområden, speciellt ansökningar som handlar om:

 • Att ge förbättrade förutsättningar för företagens innovationsutveckling inom insatsområde 1.
 • Grön tillväxt, genom att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom transporter inom insatsområde 4.
 • Vi önskar även ansökningar från pågående projekt med internationaliseringsambitioner för så kallad transnationell komponent.länk till annan webbplats

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten. Ert projekt bör ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av planerade insatser. Läs mer och få inspiration i Tillväxtverkets guide för horisontella kriterierlänk till annan webbplats.

Ni ska redogöra för hur ni arbetar aktivt med detta i projektet i bakgrunds- och projektbeskrivningen. Beskriv också hur ni ska använda kriteriet som verktyg eller medel för att uppnå projektets syfte och mål och visa tydligt vilka aktiviteter och kostnader som krävs för att uppnå de horisontella kriterierna. I uppföljningen ska ni sedan visa hur kriteriet har använts för att nå projektets mål och resultat.

Utmaningar för programmet Småland och Öarna

En ensidig näringsstruktur och svag tillväxttakt i små och medelstora företag.

 • För att skapa regional konkurrenskraft och minska regionens sårbarhet efterfrågas insatser som främjar ett mer diversifierat näringsliv och ökad tillväxt. Fokus för programmet ligger därmed på tillväxtföretag snarare än generella insatser för företagsutveckling och entreprenörskap.

Få kunskapsintensiva företag.

 • Programområdet, som traditionellt varit industriberoende och med en hög andel av befolkningen som saknar högre utbildning, står inför en strukturomvandling med behov av att utveckla en mer kunskapsbaserad ekonomi för att öka konkurrenskraften. Många av industriföretagen är relativt små och underleverantörer till större företag, vilket gör dem utsatta i konjunkturnedgångar. Programområdet har det relativt sett största industriberoendet i Sverige sett till arbetstillfällenas fördelning, dock med betydande inomregionala skillnader. Den ensidiga näringsstrukturen får även en könssegregerad arbetsmarknad som konsekvens.

Låg nivå på investeringar inom forskning och utbildning med svaga strukturer för kunskapsöverföring från lärosäten till näringsliv.

 • Projekt inom målet kan exempelvis bidra till fler innovativa miljöer där universitet, forskningsinstitut, näringsliv, och det omgivande samhället kan mötas.

Målet för EU:s sammanhållningspolitik under perioden 2014–2020 är att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Europeiska regionala utvecklingsfonden är ett av unionens viktigaste verktyg för att nå det målet. Tillsammans med svenska aktörer på nationell och regional nivå ska fonden investera medel i projekt som bidrar till ökad regional konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen för ansökningar: 26 mars 2018 till den 17 september 2018
 • Sista dag för ansökan: 17 september 2018
 • Prioritering av ansökningar sker 6-7 december 2018.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ett projekt inom strukturfonderna omfattas av en rad grundläggande förutsättningar som styr projekten i riktning mot det övergripande tillväxtmålet i Europa 2020-strategin. Läs mer under avsnittet Planera i Handbok för EU-projekt

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket?

För att beskriva er idé kan ni använda Mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

För förstudier gäller:

 • max 400 000 kr från EU:s regionala utvecklingsfond
 • 50 procent medfinansiering (offentlig och/eller privat)
 • max 9 månaders genomförande
 • inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt
 • att ni ska använda e-tjänsten Min ansökan

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt .

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

För förstudier gäller max 9 månaders genomförande inkluderat avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Det kan även finns möjlighet att få medfinansiering från nationella medel. För mer information om vilka möjligheter som finns för ditt projekt, kontakta handläggare vid Tillväxtverkets kontor i Jönköping för mer information.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

process för ansökan

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats.

Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni in ansökan om stöd

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterierlänk till annan webbplats.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet 6-7 december 2018. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet/”prioriteringsgruppen” så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Ansökan om förstudier

Ansökningar om förstudier, som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven, prioriteras löpande.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med kontoret för Småland och Öarna som finns i Jönköping. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Jönköping.länk till annan webbplats

Vill ni redan nu berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Fyll i mallen Testa er projektidélänk till annan webbplats

Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett möte med en handläggare, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon.

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.