Tillväxtverket

Kluster med koppling till smart speciali­sering ­– S3-piloten

Är ni ett kluster som är prioriterat i regionens smarta specialisering? Tillväxtverket erbjuder er i ett första steg kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och lärande för att stärka klusterorganisationerna i en gemensam plattform. I nästa steg bidrar Tillväxtverket även med finansiering för att stödja företagen.

Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på. Allt för att stärka sin framtida konkurrenskraft. Smart specialisering är ett begrepp som initierades av EU-kommissionen och kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential.

Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete med smart specialisering och har från och med 2016 ett regeringsuppdrag vad gäller detta:

”Fram till och med 2020 stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med smart specialisering samt att sprida kunskaper och erfarenheter från detta arbete.”

En strategi kräver dock handling. Därför vänder vi oss till existerande kluster som mobiliserar företag och andra aktörer inom regionernas smarta specialiseringsområden.

Tillväxtverket väljer 20–25 klusterorganisationer som är prioriterade i regioners smarta specialiseringsstrategi (eller motsvarande strategi). Syftet är att ytterligare stärka klusters kompetens, fördjupa samarbeten mellan kluster och genom detta bättre stötta företagens utveckling.

Vem kan söka?

Det är klusterorganisationen som söker. Klusterorganisationen är den organisationen som leder och koordinerar arbetet inom klustret.

Klusterorganisationen ska vara en juridisk person eller representeras av en juridisk person.

För att söka ska ni ha en rekommendation från regionen, dvs en bekräftelse som visar att ni som klusterorganisation är prioriterade i den regionala smarta specialiseringsstrategin.

Vad är ett kluster?

Geografiska koncentrationer av relaterade företag och aktörer som präglas av ett ömsesidigt beroende och påverkan på varandra

Vi efterfrågar funktionen – oavsett om ni eller regionen benämner er kluster eller något annat.

För vad kan vi söka?

Klusterorganisationen får tillgång till erfarenhetsutbyte, nätverksträffar, kunskapsutveckling och lärande som syftar till att professionalisera klusterrollen och därmed stärka företagens tillväxt.

Vi kommer också ha samarbete med andra länder och olika initiativ inom EU som är riktade mot kluster i syfte att öka kontaktytorna och bredda lärandet.

I steg 2 – hösten 2018 - erbjuder Tillväxtverket de utvalda klusterorganisationerna att söka medel för att stärka förutsättningarna att bidra till ännu bättre stöd till företagens utveckling. Högsta belopp att söka är 600 000 kronor för maximalt två år. Ett krav är medfinansiering på 50 procent.

Klusterorganisationer som redan har medel från Vinnväxtprogrammet (Vinnova) är välkomna att söka till plattformen (kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte med mera) men kommer inte kunna söka finansiering från S3-piloten.

När kan vi söka?

Intresseanmälan ska vara hos Tillväxtverket senast 31 maj 2018.

Tillväxtverket lämnar besked om vilka som har valts ut i juni.

Detta är våra urvalskriterier


  • Klusterorganisationen ska ha en rekommendation från regionen och vara prioriterade i regionens smarta specialiseringsstrategi eller vara på väg att prioriteras och kunna argumentera för detta.
  • Klustret är etablerat och känt i regionens innovationsstödsstruktur.
  • Företagens behov, intresse och engagemang är centrala i klusterorganisationen.
  • Klustret har tydlig målbild och strategi för hur ni ska blir internationellt konkurrenskraftiga.
  • Klustret består av aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor.
  • Berätta hur ni arbetar med hållbarhet; ekonomisk, ekologisk och social.
  • Klusterorganisationen kan visa på resultat för deltagande företag inom 1-2 år – i form av affärer, samarbeten med mera.

Vi bedömer ansökningarna i konkurrens enligt ovanstående kriterier.

Hur länge kan projektet pågå?

Denna insats är en pilot som startar 2018 och pågår till 2021.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

I denna utlysning erbjuder vi möjlighet till kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och lärande för att stärka klusterorganisationerna i en gemensam plattform.

I steg 2 erbjuder vi finansiering till klusterorganisationer för att ytterligare stärka stödet till företagen. För detta kan klusterorganisationer söka upp till 600 000 kronor. Detta sker i en separat utlysning riktad till dem som blir uttagna till plattformen.

Hur ansöker vi?

Ansökan till Tillväxtverket ska ske i form av ett dokument som besvarar kriterierna ovan. Dokumentet ska vara max fyra sidor. Skicka ansökan till s3pilot2018@tillvaxtverket.se

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Sökande bör ha haft en dialog med Ewa Andersson eller Cecilia Johansson före ansökningsdatum. I ansökan ska även finnas en skriftlig rekommendation från regionen att de stöder klusterorganisationens ansökan och referens till regionens smarta specialiseringsstrategi eller motsvarande.

Ansökan bedöms av Tillväxtverket.

Välkomna på informationsträff den 7 maj eller 21 maj!

Båda dagarna är tiden cirka 13-17 och platsen är Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm.

Målgruppen är klusterorganisationer och regionala representanter.

Ur programmet

Information och frågor om utlysningen Ewa Andersson och Cecilia Johansson, Tillväxtverket

Ett väl fungerande kluster – vad krävs? Inspiration och historik Örjan Sölvell, Handelshögskolan och Mats Williams, Wilconsulting

Sista anmälningsdag är 2 maj (till 7 maj) eller 16 maj (till 21 maj).

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Anmälan till ewa.andersson@tillvaxtverket.se

Kontakt

Cecilia Johansson, 08-681 91 32

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

 

Ewa Andersson, 08-681 94 51

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se