Tillväxtverket

Tillväxtskapande samhällsplanering 2018

Arbetar ni med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för projekt som ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas för att stärka företagen.

Samhällsplaneringen har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. De förutsättningar och förhållanden som skapas i den fysiska planeringen, som exempelvis tillgång till attraktiva livsmiljöer, fungerande kommunikationer och offentlig service påverkar företagens konkurrenskraft och vilja att utvecklas likväl som medborgares vilja att stanna eller flytta till en ort.

Utlysningsomgången är öppen: 1 februari 2018 – 15 maj 2018.

Tillväxtverket bereder ansökningar i tre omgångar och fattar beslut löpande, alternativt tills medlen är slut. Följande gäller som sista ansökningsdatum:

 • 15 mars
 • 15 april
 • 15 maj

Den här utlysningen är en del av vår verksamhet Tillväxtskapande samhällsplanering länk till annan webbplats

Vem kan söka?

 • Regionalt utvecklingsansvariga aktörer
 • Regional utvecklingsansvarig i samverkan med annan regional utvecklingsaktör och/eller kommun
 • Två eller flera kommuner i samverkan

För vad kan vi söka?

Samhällsplaneringen har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. De förutsättningar och förhållanden som skapas i den fysiska planeringen, som exempelvis tillgång till attraktiva livsmiljöer, fungerande kommunikationer och offentlig service påverkar företagens konkurrenskraft och vilja att utvecklas likväl som medborgares vilja att stanna eller flytta till en ort.

Utmaningar skiljer sig mellan olika platser och insatserna behöver därför anpassas till de specifika behov som storstadsområden, små och medelstora städer eller gles-och landsbygder har.

Finansieringen ska användas för något eller några av nedanstående inriktningar:

Projekten ska syfta till att utveckla en eller flera av följande förmågor:

 • Öka förmågan att koordinera aktörer och aktiviteter på lokal, regional och nationell nivå.
 • Stärka förmågan att integrera olika sektorsområden.
 • Stärka förmågan att identifiera och skapa delaktighet hos relevanta aktörer.
 • Stärka förmågan att förutse och agera innovativt på förändringar.
 • Öka kunskapen om och förmågan att identifiera och agera utifrån platsens specifika förutsättningar.

Urvalskriterier

Endast ansökningar som uppfyller urvalskriterierna för denna utlysning kommer i fråga för bedömning. Vi bedömer ansökningarna utifrån hur väl nedanstående kriterier besvaras i ansökan.

 • Formella krav: Vi bedömer ansökningarna utifrån att sökande är regionalt utvecklingsansvarig aktör alternativt kommuner i samverkan. Samverkan mellan en eller flera regionala utvecklingsaktörer ses även som positivt men är inget formellt krav. Ansökan ska innehålla ifylld ansökningsblankett och bilagor, se p. 8. Därtill ska projektägaren och samarbetspartners uttrycka sitt stöd för projektet i skriftlig form.
 • Relevans: Vi bedömer ansökningarna utifrån hur projektets syfte och mål är i linje med regionala och lokala utvecklingsstrategier. Ange även tydligt i ansökan om projektet ligger i linje med andra utvecklingsprojekt och förklara också hur de olika projekten stödjer varandra.
 • Kvalitet: Vi bedömer ansökningarna utifrån projektlogiken. Det innebär att syfte, projektets effekt- och resultatmål, aktiviteter och budget hänger ihop*.
 • Samverkan: Vi bedömer ansökningarna utifrån hur samverkansarbetet är upplagt. Hur projektet stärker flernivå- och sektorssamordningen samt hur näringslivets perspektiv och behov tas om hand.
 • Horisontella kriterier: Vi bedömer ansökningarna utifrån hur väl projektet förhåller sig till hållbar tillväxt (se hållbarhetsguide för regionala projektlänk till annan webbplats under fliken ”Ansök om stöd genom nationell finansiering”).
 • Genomförbarhet: Vi bedömer ansökningarna utifrån att det finns tillräckliga resurser i form av tid, kompetens och medel hos den sökande och i projektorganisationen. Att målen bedöms som realistiska.
 • Långsiktighet: Vi bedömer ansökningarna utifrån hur resultaten kommer att omhändertas efter projektslut i ordinarie verksamhet. 

*testa er projektlogiklänk till annan webbplats

När kan vi söka?

Utlysningsomgången är öppen: 1 februari 2018 – 15 maj 2018.

Tillväxtverket bereder ansökningar i tre omgångar och fattar beslut löpande, alternativt tills medlen är slut. Följande gäller som sista ansökningsdatum:

 • 15 mars
 • 15 april 
 • 15 maj

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar och lagar samt Tillväxtverkets Allmänna villkor (Allmänna villkoren är under omarbetning och kan justeras något inför beslut).

Hur länge kan projektet pågå och hur mycket kan vi få i stöd?

Tillväxtverket fördelar 8 miljoner kronor till projekt inom ramen för denna utlysning. Projekt kan söka medfinansiering för maximalt 50 procent av projektets totala kostnader utifrån nedanstående två omfattningar:

 • Maximalt 6 månader från projektstart med 250 000 – 500 000 kronor i medfinansiering från Tillväxtverket.
 • Maximalt 24 månader från projektstart med 500 000 – 1 000 000 kronor i medfinansiering från Tillväxtverket.

Tidigaste datum för projektstart: vid beslutsdatum.

Senaste datum för projektstart: två månader efter beslutsdatum.

Hur ansöker vi?

Gör ansökan via vår elektroniska tjänst Min ansökanlänk till annan webbplats.

Här finns några korta filmer som beskriver hur ni använder Min ansökan.

Projektmedel - Skapa ansökan om stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta teknisk supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokumenten ni behöver för ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansieringlänk till annan webbplats. Där kan ni också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation. Läs även Tillväxtverkets allmänna villkor innan ansökan fylls i.

När ni loggat in på sidan, gå vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Tillväxtskapande samhällsplanering 2018

Följande bilagor är obligatoriska för att ansöka:

 • Missiv med signatur från behörig firmatecknare
 • Firmatecknarintyg som inte är äldre än ett år
 • Medfinansieringsintyg
 • Avsiktsförklaring (för samarbetspartners)
 • Ekonomisk verktygslåda

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Någon av våra handläggare kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta någon av våra handläggare.

Om ni vill testa projektidén med en handläggare kan följande diskussionsunderlag användas Mall för beskrivning av tidig projektidé.

Kontaktuppgifter till handläggare

Isaac Karlsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 59

Mikael Forsberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 38

Olof Billebo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 82