Tillväxtverket

Insatser för ökad konkurrenskraft i Stockholm

EU-programmet Stockholm öppnar utlysning 2018:1 för ansökningar om stöd för insatser som handlar om att, stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser.

En viktig del inom denna investeringsprioritering handlar om att stärka företagens möjligheter till affärsutveckling och internationalisering. För detta fordras såväl kunskap som kompetens.

Insatserna inom investeringsprioriteringen ska vara affärsnära och utformade med utgångspunkt i målgruppens faktiska behov för att kunna generera effekter och tillväxt i företagen.

Läs mer om programmet Stockholm

Vem kan söka?

Intermediärer i det företags- och innovationsfrämjande systemet är välkomna att söka stöd inom denna utlysning.

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Utlysningen är öppen för ansökningar om stöd till investeringsprioritering 1:2, ökad konkurrenskraft, som handlar om att stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser.

Syftet är att möta Stockholmsregionens utmaning, att öka tillväxten i företagen och deras roll i det regionala innovationssystemet. Projektens insatser ska främja etablerade företag i deras tillväxtfas, till exempel att stödja företagen i att utveckla nya affärsmöjligheter, öka sin omsättning eller nå en internationell marknad.

I Stockholmsregionen finns många offentliga och privata företagsfrämjande aktörer som stödjer små och medelstora företag med olika tjänster. Det pågår också flera strategiska projekt inom området. Den här utlysningen riktar sig till ett eller ett fåtal projekt med bred regional förankring som stärker tillväxtrådgivning och stöd till företag med tillväxtpotential. Därutöver förväntas insatserna leda till att långsiktigt bidra till stärkta samverkansstrukturer och ett mer sammanhållet system för att främja företagen i Stockholmsregionen.

Exempel på initiativ
Det pågår flera processer och initiativ på nationell och regional nivå bland annat inom ramen för Team Sweden, den nationella exportstrategin, regionala exportcentra, verksamt.se med mera som också innehåller flertalet satsningar för att stärka små och medelstora företags internationalisering och affärsutveckling. En del i detta handlar om att utforma effektiva stöd som möter företagens behov och att förbättra samordningen av aktörer som tillhandahåller stöd för bland annat företags affärsutveckling och internationalisering i syfte att bättre tillvarata resurser och undvika överlappande strukturer.

Er ansökan ska vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav

Affärsnära insatser utifrån målgruppens behov
Insatserna ska vara affärsnära och utformade med utgångspunkt i målgruppens faktiska behov för att kunna generera effekter och tillväxt i företagen.

Önskvärda effekter i företagen kan vara:

 • introduktion på nya marknader
 • introduktion av nya produkter eller tjänster
 • att skapa kvalificerade samarbeten med andra privata och offentliga aktörer.

Insatserna ska vara utformade ur ett helhetsperspektiv där förmågan att inkludera hållbarhetsdimensioner (miljömässiga, ekonomiska och sociala) i affärsutvecklingen ska premieras.

Specifikt mål: Fler växande, innovativa företag genom att stödja kapaciteten för små och medelstora företag att nå nya marknader.

Principer som är vägledande för urvalet av insatserna:

 • Relevans för huvudstadsregionens särskilda utmaningar inklusive samarbete med Europeiska Socialfonden samt andra relevanta program och initiativ.
 • Relevans för målgruppen små och medelstora företag samt eventuellt samarbete med näringsliv, universitet och högskolor och sektorsövergripande ansatser.
 • Mervärde i förhållande till tidigare genomförda insatser, ordinarie strukturer samt beaktande av konkurrensneutralitet.
 • Förmåga att påverka horisontella kriterier och hållbarhetsdimensioner.
 • Organisatorisk kapacitet, erfarenhet hos projektägaren och förankring hos samarbetsparter.

Läs mer om investeringsprioritering 1.2 ökad konkurrenskraft i programmet

Insatserna inom investeringsprioriteringen ska leda till:

 • 674 deltagande företag
 • 550 nya arbetstillfällen
 • 200 samarbetande organisationer

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen: 15 januari - 15 mars 2018

Sista dag för ansökan: 15 mars 2018

Prioritering sker: 4 juni 2018

Om en ansökan kommer in för sent kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planera

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Hämta mall för beskrivning av tidig projektidé på sidan Testa er projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats 

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekttiden kan som längst vara 36 månader.  

Första möjliga dag för projektstart är det datum då komplett ansökan inkommer till Tillväxtverket.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni i ansökan om stöd

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfonds­partnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Stockholm.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Stockholm

Lisa Kareliusson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 18