Tillväxtverket

Rådgivning och coachning för ökad digitalisering i företag

Vi vill att fler företag nyttjar digitaliseringens möjligheter. Nu kan din organisation söka finansiering för projekt som syftar till att öka användningen av digital teknik i industriföretag eller industrinära tjänsteföretag.

Projektmedlen ska användas till rådgivning och coachning som ökar företags användning av digital teknik. Målgruppen ska vara små och medelstora företag, främst inom industri eller industrinära tjänsteföretag.

Runt 8-10 projekt kommer att kunna få finansiering inom ramen för denna utlysning.

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Vi har flera uppdrag kopplat till Smart industri – regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Denna utlysning är en del av ett av dessa uppdrag: Digitaliseringslyftet.

Vem kan söka?

Projektmedel kan sökas av aktörer som har en närhet till företag inom industri och/eller industrinära tjänster.

Aktören ska ha kompetens att genomföra affärsutvecklande insatser som syftar till att öka företags användning av digital teknik – på egen hand och/eller i samarbete med andra aktörer.

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

  • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.
 Privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Rådgivning och coachning

Projektmedlen ska användas till rådgivning och coachning som ökar företags förmåga att använda digital teknik. Målgruppen ska vara små och medelstora företag inom industri eller industrinära tjänsteföretag.

I uppgiften ingår också att vid behov kunna vägleda företagen vidare till lämpliga insatser, inklusive andra offentligt finansierade insatser inom området.

Under 2018 pågår flera aktiviteter som syftar till att skapa insikt om digitaliseringens betydelse hos industriföretag, bland annat ”Kickstart”.länk till annan webbplats

De projekt som får stöd i denna utlysning ska bland annat erbjuda företag som deltar i Kickstart vidare stöd och coachning.

Erfarenheter av liknande projekt visar att den interna förankringen i företagen är viktig för att nå goda resultat. Vi rekommenderar därför ett upplägg med minst två personer från varje deltagande företag, inklusive minst en person från företagets ledning.

Vi rekommenderar även att insatserna genomförs av aktörer som har lokal och regional förankring, det vill säga finns nära företagen. Dels för att underlätta rekrytering av företag, dels för att aktören då kan finns kvar i företagens nätverk även efter avslutad insats.

När kan vi söka?

Sista dag för ansökan: torsdagen 22 februari 2018.

Tillväxtverket planerar att fatta beslut senast 23 mars 2018. 

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Utbetalning av stöd sker i efterskott och förutsätter att stödmottagaren följer villkoren för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd, helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande villkor.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Vill du diskutera ansökan eller få hjälp med ansökan går det bra att kontakta handläggare på Tillväxtverket. Se rubriken Kontakt.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

 

Allmänna villkor för projektmedel

Allmänna villkor för projektmedel är de grundläggande villkor som projekten ska uppfylla om de beviljas medel. Ta del av villkoren innan ni ansöker.

Allmänna villkoren för projektmedel länk till annan webbplats.

Deltagaravgift från företag

Deltagaravgift ska tas ut av de företag som erhåller rådgivning och coachning.

Statsstödsregler

Insatserna i form av rådgivning och coachning utgör så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8). Deltagande företag ska informeras om att stödet utgör försumbart stöd och en kontroll ska ske att företagen kan anses vara stödberättigade.

Projektet ska medverka i informations- och kontrollförfarandet. I detta ingår att beräkna värdet av den insats som respektive företag tar del av (rådgivning och coachning), göra kontrollen att företagen är stödberättigande samt säkerställa intyg från deltagande företag.

Mer information om statsstödsreglerna länk

Erfarenhetsutbyte och information

Tillväxtverket kommer att bjuda in till så kallade erfarenhetsträffar för utbyte och lärande vid max 3 tillfällen per år under projekttiden. Vid träffarna deltar de som driver projekten. I projektansökan ska kostnader för deltagande i dessa erfarenhetsträffar ingå.

Information om alla projekt samlas på en webbplats www.verksamt.se/digitalindustrilänk till annan webbplats under projekttiden. Alla projekt ska löpande bidra med aktuell information till denna webbplats enligt Tillväxtverkets instruktioner. Vidare förväntas samtliga projekt delta i resultatspridning under genomförandet samt i anslutning till att projekten avslutas.

​Indikatorer

De indikatorer som ska uppges i ansökan är hur många företag insatsen kommer nå.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekten kan pågå (generera kostnader) från datum för Tillväxtverkets beslut fram till och med 31 december 2019.

Erfarenheten av pilotprojekt inom området talar för att insatserna till företagen bör bedrivas inom en koncentrerad period. Väljer man att ansöka om en lång projekttid rekommenderar vi därför att den innehåller flera omgångar av rådgivning och coachning.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Totalt finns 15 miljoner kronor avsatt för denna utlysning. Tillväxtverket kommer bevilja 8-10 projekt.

Medfinansiering är önskvärt och kan komma från aktören själv eller från annan samarbetspart, exempelvis från annan privat samarbetspartner, kommun eller region. Medfinansieringen ska vara i kontanta medel och styrkas med intyg.

Se även frågan ”Hur bedöms vår ansökan?” nedan.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats.

Dokumenten du behöver för din ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering.länk till annan webbplats Där kan du också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan uppfyller krav i förordningar och lagar samt om aktören har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra projekten.

Därefter utvärderas innehållet i ansökningarna med fokus på följande delar:

  • Hur företagen är tänkta att identifieras och väljas ut.
  • Hur många företag som kan erbjudas rådgivning och coachning.
  • Vad insatsen kan innebära för det enskilda företaget.
  • Förväntade resultat i företagen.

Även medfinansiering är ett viktigt utvärderingskriterium. Medfinansiering är önskvärt och kan komma från aktören själv eller från annan samarbetspart, exempelvis från annan privat samarbetspartner, kommun eller region. Medfinansieringen ska vara i kontanta medel och styrkas med intyg.

Även följande kommer att beaktas i utvärderingen:

  • Vi ser positivt på lokal och/eller regional förankring, främst med kommuner/ regionalt utvecklingsansvariga. Bifoga gärna ett skriftligt intyg.
  • Vi värdesätter även om aktören kan erbjuda någon form av fortsatt stöd (kan vara nätverk, rådgivning eller dylikt) till företagen efter avslutad insats.
  • Vi eftersträvar geografisk spridning av projekten över landet, och särskild hänsyn kommer tas till områden där det inte finns liknande aktiviteter.

Tillväxtverket planerar att fatta beslut senast den 23 mars 2018.

Kontakt

För frågor kontakta någon av följande via telefon eller e-post:

Johanna Pauldin tel: 08-681 9163

Anna Goldie tel: 08-681 6610

Karin Silfversten tel: 08-681 9109

Björn Langbeck tel: 08-681 9213

e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se.