Tillväxtverket

Investeringar i smart specialisering

Europeiska strategiska klusterpartnerskap för investeringar i smart specialisering (COSME)

Syftet med utlysningen är att stötta uppbyggnaden av strategiska partnerskap mellan kluster/företagsnätverk i olika länder för att stärka samarbeten inom viktiga områden för smart specialisering.

Vem kan söka?

Sökande måste vara en juridisk person från EU eller något av COSME:s samarbetsländer (till exempel Turkiet). Sökande kan vara vinstdrivande, icke vinstdrivande, helt eller delvis privat eller helt offentlig. I konsortiet ska ingå minst tre juridiska personer från tre olika länder.

Från varje region som deltar i konsortiet ska en part utgöras av en klusterorganisation/företagsnätverk som tillhandahåller specialiserat stöd riktat till små och medelstora företa för att stimulera innovation. Dessutom måste minst en deltagande region klassas som ”mindre utvecklad” eller ”i övergångsfas” enligt den kartläggning som gjorts för innevarande programperiods strukturfonder. Det betyder att det till exempel inte går att gå in med ett enbart nordiskt partnerskap.

Mer information på EU-kommisionens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök partners via EU-kommissionens verktyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För vad kan vi söka?

Konsortiet kan sätta ihop en egen aktivitetsplan som är relevant för vad man vill uppnå. Vissa aktiviteter måste dock finnas med:

  • Utvecklandet av en gemensam strategi för klusterpartnerskap (för första halvan av projekttiden). Beskriv på cirka 10 sidor hur era olika insatser för smart specialisering hänger ihop och kan komplettera varandra.

Strategin ska kompletteras med följande fyra dokument:

  • Ett partnerskapsavtal, som definierar alla partners och hur ni ska samarbeta. Det ska bekräftas med ett ”letter of intent”.
  • En kartläggning som visar möjliga samarbeten mellan värdekedjor och hur ni kan dra nytta av samarbetet för att till exempel avhjälpa flaskhalsar. Det är viktigt att basera denna kartläggning på SWOT, undersökning av företagens specifika behov av innovation, kompetens etc.
  • En genomförandeplan som visar vilka aktiviteter ni avser att genomföra. Denna ska omfatta både samarbeten mellan företag och samarbeten mellan kluster. Ni beskriver vem som gör vad i projektet och vilka milstolpar ni har. Berätta också vilka aktörer utanför konsortiet ni ska bygga samarbeten med, till exempel Enterprise Europe Network (EEN). EEN har goda möjligheter att hjälpa till med matchmaking och att hitta relevanta företag.
  • En marknadsföringsplan med gemensam ”branding” för att tydligt visa upp samarbetet.

När kan vi söka?

Ansökan ska vara inne senast den 8 mars 2018 klockan 17.00 (Brysseltid).

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Om du är intresserad av att söka detta är det viktigt att du läser in dig på några strategiska dokument som EU-kommissionen tagit fram. Det gäller såväl dokument om Smart specialisering, som viktiga samarbetsområden som EU mejslat ut inom ramen för sin strategiska klusterplattform. Dessa finns beskrivna i manualen till ansökan som finns att ladda ner på EU-kommissionens hemsida.

Manual till ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var vaksam på att inte någon i konsortiet är med i flera ansökningar. Om så sker kommer samtliga ansökningar där denna part är med att diskvalificeras.

När ska jag genomföra projektet?

EU-kommissionen räknar med att kunna informera sökande i juni-juli 2018 så att projektet kan starta i oktober-november 2018. Projektet ska pågå 18-24 månader.

Hur mycket kan projektet få i stöd?

Den totala budgeten för insatsen är 2,8 miljoner euro. Maximalt stöd per projekt är 350 000 euro. Stödet uppgår till maximalt 75 procent av stödbara kostnader.

Hur ansöker jag?

Kontakt