Tillväxtverket

Utveckla konkurrens­kraften i Norra Mellansverige

EU-programmet Norra Mellansverige (regionalt utvecklingsprogram) öppnar utlysning 2018:1 för ansökningar om stöd för insatser som ökar konkurrens­kraften och sysselsättningen inom regionen.

Programmet Norra Mellansverige stärker forskning och innovation, ökar tillgången till och användningen av informations- och kommunikations­teknik, ökar små och medel­stora företags konkurrenskraft och stödjer övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

De här prioriterade områdena delas in i fyra insatsområden med separata budgetar I den här utlysningen är tre av dessa öppna och möjliga att ansöka till. Lär mer om innehållet under fliken För vad kan vi söka?

Läs mer om programmet Norra Mellansverige

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

  • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska vara inriktad på något av följande insatsområden:

Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Målet för insatsområdet är att öka antalet innovativa små och medelstora företag i regionen. Projektens insatser ska bidra till att skapa förutsättningar för väl fungerande innovationssystem och utveckla företagens innovationsförmåga. De ska också bidra till att öka samspelet mellan företag, kluster, forskning och högre utbildning samt bidra till företagens internationalisering.

Ansökningar för maximalt 30 miljoner kronor i stöd kan beviljas inom ramen för insatsområde 1 och utlysning 2018:1. Ansökningar om stöd till detta insatsområde ska ha en tydlig utgångspunkt i satsningar som direkt länkar till regionernas arbete med smart specialisering och till de strategier för smart specialisering som antagits i de tre regionerna i Norra Mellansverige.

Länkar till respektive läns strategi för smart specialisering:

Region Gävleborglänk till annan webbplats

Region Dalarnalänk till annan webbplats

Region Värmlandlänk till annan webbplats

Allmänna förutsättningar
Utlysningen vänder sig till projekt som har företag som målgrupp Projekten ska därför ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. EU:s regionala utvecklingsfond kan tillåta stöd inom ramen för EU:s bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget GBER. Läs en vägledning till EU:s statsstödsregler

Insatsområde 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.

Målet för insatsområdet är att öka antalet nya företag med tillväxtpotential och att öka tillväxten i regionens befintliga små och medelstora företag. Projektens insatser ska bidra till att främja entreprenörskap och skapa väl fungerande rådgivningssystem, stödja och utveckla växande branscher, öka kunskapsinnehållet i företagens utbud, samt stödja små och medelstora företags förmåga till internationalisering.

Ansökningar för maximalt 26 miljoner kronor i stöd kan beviljas inom ramen för insatsområde 3 och utlysning 2018:1.

Allmänna förutsättningar
Utlysningen vänder sig till projekt som har företag som målgrupp. Projekten ska därför ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. EU:s regionala utvecklingsfond kan tillåta stöd inom ramen för EU-bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget GBER. Läs en vägledning till EU:s statsstödsregler

Insatsområde 4 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Målet med insatsområdet är att minska koldioxidutsläppen från små och medelstora företag och förbättra koldioxidsnål teknik. Projektens insatser ska öka företagens energieffektivisering och bidra till att användningen av förnybar energi ökar samt utveckla lösningar för hållbara och koldioxidsnåla transportsystem. Dessutom är det möjligt att genomföra insatser för forskning och innovation inom förnybar energi och energiteknik.

Ansökningar för maximalt 50 miljoner kronor i stöd kan beviljas inom ramen för insatsområde 4 och utlysning 2018:1.

Omvärlds- och intresseanalyser
Klimatsynk är ett EU-projekt som samordnar insatserna i alla projekt inom ”Övergången till en koldioxidsnål ekonomi”, i alla nio program. Det drivs av Energimyndigheten och Tillväxtverket. Inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt runt om i hela Sverige hittar du på Klimatsynks webbplatslänk till annan webbplats 

Här kan du även hitta budgetar för andra projekt och medfinansiärer som kan ge dig idéer om var du kan finna medfinansiering. På webbplatsen finns också tips om andra finansieringsformer att använda som medfinansiering.

Vill du ha mer information om Klimatsynk och inspiration för att skapa synergier och undvika överlappningar med befintliga projekt kontakta någon som arbetar i teametlänk till annan webbplats

Vill du se vilka projekt som pågår inom aktuellt insatsområde kan du använda Tillväxtverkets projektbank

Allmänna förutsättningar
Utlysningen vänder sig till projekt som har företag som målgrupp, varför hänsyn ska tas till EU:s regler om statligt stöd. ERUF kan tillåta stöd inom ramen för EU-bestämmelser om stöd av mindre betydelse, s.k. försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget GBER. Läs en vägledning till EU:s statsstödsregler

Horisontella kriterier i samtliga insatsområden

För samtliga insatsområden ska ansökningarna tydligt och aktivt adressera arbetet med de tre horisontella kriterierna jämställdhet, lika möjligheter och icke diskriminering samt bättre miljö. De horisontella kriterierna kommer vara av stor vikt i Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges prioriteringsarbete.

I denna utlysning är det inte möjligt att ansöka till Insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvalitén på informations- och kommunikationsteknologi

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten.

Inspiration finns i Tillväxtverkets guide för horisontella kriterier

Om den verksamhet som ni ansöker om stöd för, har delar som passar in i olika insatsområden, ska ni dela upp verksamheten på separata projekt och ansöka om stöd ur olika insatsområden.

I er ansökan ska all nödvändig information finnas med. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Norra Mellansverige

För bilagor till ansökan, ska ni enbart använda de mallar som är giltiga för ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som finns på sidan Ansöka om stöd och under rubriken Ansök om EU-finansierat stöd

Lägg om möjligt in er ansökan i ”Min ansökan” i god tid innan utlysningen stänger, för att inte riskera att systemet överbelastas.

Förankra gärna projektet hos regionalt utvecklingsansvarig myndighet, oavsett om ni söker medfinansiering eller inte.

För förstudier gäller:

  • max 400 000 kr från EU:s regionala utvecklingsfond
  • 50 % medfinansiering (offentlig och/eller privat)
  • max 9 månaders genomförande
  • inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt
  • att Min ansökan ska användas

Observera att ansökningar som inte uppfyller de krav som beskrivs ovan, kommer att avslås.

När kan vi söka?

Utlysningsomgången är öppen: 13 december 2017 – 28 februari 2018

Sista dag för ansökan: 28 februari 2018, kl. 23.59

Prioritering sker: 30 - 31 maj 2018

Första dag för projektstart: Tidigast det datum ansökan kommer in till Tillväxtverket

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnittet planera

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
  • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt 

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan registrerats som inkommen i Min ansökan.

Projektet kan som längst pågå 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Förstudier får inte pågå i mer än 9 månader inklusive avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kr i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni i ansökan om stöd

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfonds­partnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet i Gävle som ansvarar för Norra Mellansverige. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Gävlelänk till annan webbplats.

Det går också bra att skicka e-post till: norramellansverige@tillvaxtverket.se