Tillväxtverket

Utbildning i lönsamhet för för­säljnings­ställen av daglig­varor i gles- och landsbygder

Tillväxtverket utlyser 10 miljoner kronor i projektmedel till utbildning för försäljningsställen av dagligvaror i gles- och landsbygder. Utbildningen ska syfta till att skapa lönsammare butiker och därmed stärka tillgängligheten till kommersiell service i gles- och landsbygder.

EU-logga

Utbildningen kan exempelvis innehålla kunskap om kundpsykologi, butiksekonomi, sortiment, prisupplevelse, prisstrategi, tillgänglighet, marknadsföring och energieffektivitet. Utbildningarna ska anpassas till de mindre butikernas förutsättningar och behov.

En ansökan kan omfatta utbildning som anordnas i hela landet eller ett avgränsat geografiskt område.

Utlysningen ingår i landsbygdsprogrammets delåtgärd 1.1 Kompetensutveckling inom fokusområde 6b - främja lokal utveckling på landsbygden. Syftet med kompetensutvecklingen är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och därmed även öka effektiviteten och förbättra måluppfyllelsen för övriga åtgärder i landsbygdsprogrammet.

Personer som arbetar i en livsmedelsbutik

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till utbildningsanordnare, butiks-/grossistkedjor, konsumentföreningar eller motsvarande med butikskoncept som har försäljningsställen av dagligvaror i gles- och landsbygder.

För vad kan jag söka?

Genomförande av kurser/utbildning för handlare och anställd personal vid mindre försäljningsställen av dagligvaror i gles- och landsbygder.

Aktiviteterna ska bidra till ökad kunskap om hur verksamhet inom lokal service kan utvecklas och upprätthållas.

Utbildningen ska ha ett tydligt program avseende utbildningens längd och innehåll. Antalet utbildningstillfällen kan variera, men ska anpassas efter målgruppens förutsättningar att delta.

Frågor som utbildningen kan innehålla är exempelvis:

 • Vilka faktorer påverkar lönsamhet och försäljning.
 • Hur ser de ekonomiska sambanden ut?
 • Vilka produkter efterfrågas utifrån befolkningen på orten och säsongsvariationer?
 • Vilka varor har högst/lägst marginal och hur nyttjar man det vid val av prisstrategi?
 • Hur kan tillgängligheten förbättras (öppettider, skyltning, anpassning för personer med funktionsnedsättning, digitala lösningar) ?
 • Hur påverkas kunden genom bemötande?
 • Hur väljer jag att marknadsföra mitt sortiment? (t.ex. sociala medier)
 • Hur får jag en mer energieffektiv butik?

Utbildning av stödmottagarens eller utbildningsanordnarens egen personal kan inte ingå.

Målgrupp för utbildningsinsatserna är handlare och anställd personal vid mindre försäljningsställen av dagligvaror i gles- och landsbygder. Försäljningsstället ska ha nettoomsättning av dagligvaror som inte överstiger 15 miljoner kronor.

Projektets planerade målgrupp i respektive län ska stämmas av med berörda regionala organisationer som ansvarar för Regionala serviceprogram (länsstyrelse/region).

Här finns lista på kontaktpersoner i länen.

Med gles- och landsbygder avses områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare enligt SCB:s befolkningsstatistik. I de fall försäljningsstället är lokaliserad till en tätort med mer än 3 000 invånare ska det vara sista butiken på orten och mervärde och nyttan av kompetensutvecklingen direkt tillfalla landsbygdsområdet.

När kan jag söka?

Utlysningen öppnar 12 december 2017. Sista datum för ansökan är 31 mars 2018.

Vad är viktigt att veta?

Följande krav gäller:

1. Sökande ska bifoga en utbildningsplan med uppgift om:

 • Utbildningens innehåll, delmoment/kurser
 • Kunskapsmål
 • Antal utbildningstillfällen
 • Antal försäljningsställen och individer som kompetensutvecklas
 • Utbildningarnas lokalisering
 • Målgruppens hemvist
 • Hur utbildningens genomförande anpassas till de Regionala serviceprogrammen.länk till annan webbplats

2. Utbildningsleverantören ska ha lämpliga resurser i form av utbildad och kvalificerad personal/konsulter inom det område som de ska bedriva kompetensutveckling inom.

3. Personalen/konsulten ska ha relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens för det aktuella området.

4. Den sökande ska ha en plan för personalens fortbildning inom det aktuella området. Vid behov måste den som håller i kompetensutvecklingen kunna visa att personalen har nödvändiga kvalifikationer och tillräcklig kunskap.

5. Den som genomför aktiviteter ska ha dokumenterad erfarenhet inom det aktuella området. Detta ska styrkas genom tidigare arbeten eller referensobjekt.

6. Den sökande ska ansvara för att deltagare som fått utbildning registreras i det elektroniska system som Jordbruksverket tillhandahåller med namn, personnummer och antal utbildningsdagar. Projektets journalnummer, utbildningens namn samt datum och nettotid i timmar för utbildningen ska också registreras i det elektroniska systemet.

7. Den sökande ansvarar för att information om EU:s medfinansiering i form av logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling finns med i allt material som tas fram inom utbildningen.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Stödberättigande utgifter

Vad det går att söka stöd för anges under beskrivningen ”För vad kan jag söka?”.

För detta kan stöd beviljas för nedanstående utgifter, under förutsättning att de är kopplade till den utbildningsplan som stödmyndigheten fastställer:

 • lön till anställd personal för att genomföra utbildningen, inkl. sociala avgifter med max 42,68 procent
 • köp av tjänst för att genomföra projektet ex. externa utbildningskonsulter (budgeteras inom utgiftsslaget ”Övriga utgifter”)
 • övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, som utgifter för tryckning av material, möteslokaler och resor för utbildningsanordnaren

Stöd kan inte sökas för deltagarnas utgifter i samband med deltagande i kursen/utbildningen.

Stöd kan inte sökas för investeringar eller för drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent.

Schabloner

 • Förtäring i form av lunch/middag ersätts med en obligatorisk enhetskostnad enligt Skatteverkets avdragsgilla nivåer.
 • Utgifter för fika ersätts utifrån faktiska utgifter men högst till Skatteverkets avdragsgilla nivå.
 • För beräkning av lönekostnad används en årsarbetstid på 1 720 timmar.
 • Obligatorisk enhetskostnad per mil för resor med egen bil är 30 kronor per mil. Enhetskostnaden gäller för alla milkostnader som inte kommer på faktura. Enhetskostnaden gäller därmed inte för konsulter och andra köpta tjänster (hyrbil) men för tjänstebil eller leasingbil om inte milkostnaden ingår i leasingavtalet.
 • Traktamente (ej deltagare) - obligatorisk enhetskostnad för traktamente enligt Skatteverkets nivå.

När kan jag starta projektet?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan skickas in. Allt genomförande innan beslut om stöd sker på egen risk.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Stöd beviljas med 100 procent av projektets stödberättigande utgifter.

Stöd ges till stödberättigande utgifter som inte täcks av intäkter som kommer från deltagare.

Den som deltar i utbildningen ska betala deltagaravgift på minst 500 kronor per utbildningstillfälle.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den finns under rubriken E-tjänster.

När du söker för någon annans räkning, till exempel den organisation som du representerar, behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakter på Jordbruksverkets hemsida och i e-tjänsten enligt ovan. Ifylld fullmaktsblankett ska skickas till Jordbruksverket.

 • Du loggar in med Bank-ID eller mobilt Bank ID
 • Välj ”stöd inom landsbygdsprogrammet”, därefter ”Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet”
 • Välj ”Starta tjänsten”
 • Fyll i ansökan i flik 1 till 7
 • OBS! Under flik 3 ”Välj projekt”, ska du välja ”Kompetensutveckling” och därefter ”Lokal serviceutveckling” och ” Kurser, workshop, studieresa”
 • Under flik 5 finns en budgetmall som ska fyllas i och bifogas som bilaga i flik 7
 • Flik 7 ska innehålla budget, ubildningsplan (enligt beskrivning ovan) och kopia av ifylld och inskickad fullmaktblankett samt underlag som styrker behörig firmatecknare

Ansökan handläggs av Tillväxtverket efter sista datum för utlysningen.

Vill du veta mer om Tillväxtverkets insatser för service i gles och landsbygder? Här finns mer information

Hur handläggs och beslutas min ansökan?

Vem som beviljas stöd avgörs av de prioriteringar och urvalskriterier som anges i Tillväxtverkets handlingsplan. Urvalskriterierna bidrar till att prioritera projekt som leder till effektiv kunskapsspridning av innovationer och sådant som det finns identifierade behov av att öka kompetensen om hos målgruppen. Tillväxtverket kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande urvalskriterier:

 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation)
 • Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
 • Projektets metod bidrar till kunskapsspridning
 • Det finns ett identifierat behov av projektet
 • Projektet har tydliga och mätbara mål

Kriterierna finns ytterligare beskrivna i Tillväxtverket handlingsplan för landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats

Kontakt

 

Camilla Jägerhem
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6593

Erika Holmgren 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9236