Tillväxtverket

Service i gles- och landsbygder – digitalisering och serviceutveckling               

Nu finns möjlighet att söka projektmedel till pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar. Under perioden 1 december 2017 till 31 mars 2018 ser vi gärna ansökningar som fokuserar på digitala möjligheter för att utveckla lokala servicelösningar.

EU-logotyp

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020Word som styr vilka insatser vi prioriterar.

Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Jordbruksverket är förvaltade myndighet för Landsbygdsprogrammet.

Filmen nedan ger dig en inblick i vad stödet handlar om, vem som kan söka och vilka insatser som är möjliga att söka för. 

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag. Enskilda aktörer kan också få stöd.

För vad kan jag söka?

Vi beviljar stöd till projekt för att testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service. Detta kan även handla om metodutveckling och förstudier.

Syftet med projektet ska vara att främja god tillgång till lokal service i Sveriges gles- och landsbygder, genom en utvecklad och stabil servicestruktur.

Ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster. Under perioden 1 december 2017 till 31 mars 2018 ser vi särskilt ansökningar med inriktning att främja digitaliseringens möjligheter för utveckling av lokala servicelösningar. Projekt ska syfta till att främja tillgången till och användning av ny teknik, digitalisering och nya metoder.

Exempel på insatser kan vara:

 • Samordning av serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell service
 • Hållbara lokalt anpassade lösningar
 • Att tillgodose företagens behov av service
 • Att skapa attraktiva mötesplatser
 • Att främja tillgången till och användning av ny teknik, digitalisering och nya metoder
 • Utveckla samordnade logistiklösningar och transport av varor

Bifoga en aktivitetsplanWord till ansökan.

Det här bör du tänka på

Utgå från behovet av stödet och ställ dig frågorna:

 • Vilken service saknas, finns inte i tillräcklig utsträckning eller riskerar att försvinna?
 • Vilka åtgärder behövs för att tillgodose behovet nu och i framtiden?
 • Vad ska insatserna resultera i, som bidrar till att behovet av service uppfylls?
 • Vem ska äga projektet och ansöka om stödet?
 • Vilka ska samarbeta i projektet? (Samarbete är inget krav.)
 • Vilken övrig offentlig finansiering har vi?

När kan jag söka?

Det är öppet att ansöka från 1 december 2017 till och med 31 mars 2018.

Vilka krav, regler och villkor finns?

Följande krav gäller för projektet:

 • En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: Dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster (kontanter, betalningsförmedling, dagskassahantering). I särskilda fall kan ansökan omfatta annan typ av service om det är ett komplement till ovannämnda serviceslag
 • Pilotprojekt: Ett projekt som genomför en undersökning, ett experiment, en utvärdering av en ny lösning, en studie inför en investering eller en förutsättningsskapande insats, exempelvis som en del i en utvecklingsprocess. Projektet ska vara nytt och utvecklande inom något ämne eller geografiskt område
 • Projektet ska vara av allmännyttig karaktär och resultatet ska komma flera till del

Villkor för stöd (enligt åtgärdsbeskrivning i landsbygdsprogrammet)

 • Den sökande ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning för att genomföra projektet
 • Stöd beviljas inte till insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner, ska ansvara för enligt lag eller annan författning
 • Stöd beviljas inte till pågående samarbetsprojekt vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte beviljas stöd
 • Stöd beviljas inte till insatser som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd

Regler

Ansökan kan inte innehålla kostnader för:

 • Direktfinansierade kostnader/bidrag i annat än pengar

Stöd kan beviljas för nedanstående utgifter, under förutsättning att de är kopplade till aktiviteterna i den projektplan som stödmyndigheten fastställer:

 • uppförande, inköp och upprustning av tillbehör till fastighet inom lokal serviceutveckling
 • inköp eller avbetalningsköp av nya maskiner och ny utrustning upp till tillgångens marknadsvärde inom lokal serviceutveckling
 • lön till personal för att genomföra projektet, inklusive lönepåslag och indirekta kostnader
 • eget arbete för att genomföra projektet
 • köp av tjänst för att genomföra projektet
 • immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara
 • övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, som utgifter för tryckning av material, mindre utrustning, möteslokaler och resor

Schabloner:

 • Mat i form av lunch och middag, ersätts enligt Skatteverkets riktlinje
 • Årsarbetstid enligt EU-kommissionen på 1 720 timmar
 • Milersättning för resor, 30 kronor per mil
 • Traktamente enligt Skatteverkets riktlinje
 • Eget arbete, 220 kronor per redovisad timme
 • Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de senaste tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som övriga utgifter, men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan verksamhet

Bedömning

Tillväxtverket kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
 • Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
 • Det finns ett identifierat regionalt behov av projektet
 • Projektet har tydliga och mätbara mål

Kriterierna finns ytterligare beskrivna med viktning i Tillväxtverkets handlingsplan.PDF

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån urvalskriterier. Vilka projekt som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda poäng som en ansökan får för samtliga kriterier.

När ska jag genomföra projektet?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommer till Tillväxtverket. Allt genomförande innan beslut om stöd sker på egen risk.

Projektet kan genomföras som längst fram till 2020-12-31.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Ansökan kan som minst omfatta 100 000 kronor i sökt stöd.

Offentliga aktörer kan beviljas stöd med max 70% av projektets totala faktiska kostnad. Minst 30% övrig offentlig finansiering kommer att krävas.

För föreningar och andra organisationer som inte är offentliga kan stöd beviljas med max 75 procent av projektets totala faktiska kostnad. Minst 25 procent övrig offentlig medfinansiering kommer att krävas.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstödlänk till annan webbplats

Se en beskrivning över de steg du behöver ta för att göra din ansökan om projektstöd på rätt sätt.PDF

Du loggar in med Bank-ID eller mobilt Bank ID. På ansökningssidan under flik 3 Välj projekt, ska du välja Samarbete och därefter Främja service på landsbygden och välj service på landsbygden.

Guide till e-tjänsten

I guiden hittar du bland annat förklaringar till hur du hittar i e-tjänsten, information om fullmakter, vad du kan se på Mina sidor och annat som kan vara bra att veta både före och under tiden du gör din ansökan om stöd.

Gå till guiden på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du behöver fullmakt

När du söker för någon annans räkning, till exempel den organisation som du representerar, behöver du en fullmakt.

Ansökan kommer att handläggas av Tillväxtverket efter den 14 mars.

Läs mer om fullmakt på Jordbruksverkets hemsida och i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Kontakt

För mer information, kontakta
Camilla Jägerhem
Telefon: 08-681 6593

Erika Holmgren
Telefon: 08-681 9236