Tillväxtverket

Checkar för hållbara och effektiva transporter

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom att effektivisera era transporter och logistiklösningar? Nu kan små tillverkande företag i norra Sverige söka stöd för att ta in extern kompetens i detta utvecklingsarbete.

Checkarna är ett pilotprojekt och riktar sig till företag med 1–49 anställda som har tillverkning i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland.

Tillväxtverket kan finansiera upp till 75 procent av kostnaden, dock maximalt 100 000 kronor.

Den externa kompetensen ska ge företaget stöd att öka hållbarheten och effektivisera sina transporter. Det kan handla om allt från nya logistiklösningar, varuflödesanalyser och samordnade transporter till packning- och lageroptimering.

Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Diskutera gärna din idé med oss

Ansökan är öppen mellan 9 oktober – 30 oktober 2017. Ansökan görs via tjänsten Min Ansökan här på Tillväxtverkets hemsida.

Vill du veta mer? Läs under rubrikerna nedan och hör gärna av dig till någon av våra handläggare för att diskutera projektförslag eller frågor.

Vem kan söka?

Checkarna riktar sig till följande företag:

 • Företag som har tillverkning i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland.
 • Företag med 1–49 anställda. Ägare som arbetar aktivt i företaget kan räknas som anställda.
 • Företag vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Företag med följande företagsformer kan söka checken: aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och ekonomisk förening.

Företaget ska inte vara i ekonomiska svårigheter, det vill säga vara under rekonstruktion eller ha förbrukat mer än hälften av det bokförda egna kapitalet.

Ett litet företag som ägs till mer än 25 procent av ett stort företag (över 249 anställda) räknas som stort och kan därför inte beviljas detta stöd. Om företaget ingår i en koncern får koncernen max ha 249 anställda totalt.

Vid bedömning av ansökan tittar vi på stödnyttan, det vill säga att stödet inte får vara större än vad som behövs, med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att projektet ska kunna genomföras.

Hur mycket kan vi få i stöd?

Checken är på högst 100 000 kronor, dock maximalt 75 procent av kostnaden för projektet. Resten betalar företaget.

Utbetalning sker mot upparbetade kostnader, efter att insatsen är genomförd och slutrapporterad.

Datum för ansökan om utbetalning och slutrapportering kommer att framgå av besluten för de företag som får stöd.

För vad kan vi söka?

Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens på följande två sätt:

 • köp av tjänst
 • projektanställning.

Kompetensen ska vara ny för företaget och insatsen ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Man kan inte anlita en konsult från ett bolag som företaget har ägarintresse i – till exempel genom att ingå i samma koncern.

Checken kan inte användas för att anlita en närstående. Som närstående räknas bland annat make, maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon.

Detta kan finansieras

Exempel på insatser som den kompetens som checken delfinansierar kan användas till:

 • förbättrade logistiklösningar
 • varuflödesanalys
 • utreda möjligheten till kombitransporter
 • emballering- och packningsoptimering
 • förbättrad lagerhantering
 • analys och kartläggning av transportbehov
 • hållbarhetspolicy gällande logistik
 • strategisk rådgivning och implementeringsplan

Detta kan inte finansieras

Exempel på insatser som den kompetens som checken delfinansierar inte kan användas till:

 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde
 • enbart byte/köp av affärssystem eller befintliga lösningar
 • licenskostnader
 • försäljningsinsatser
 • produktion av innehåll – till exempel text, bilder och film – till webbplatser
 • utbildningar

Resor för max 10 procent

Checken kan även delfinansiera resor, om detta ingår i utvecklingsarbetet. Resor får dock utgöra max 10 procent av den totala kostnaden.

Checken är ett ”försumbart stöd”, vad innebär det?

Checken är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1–8).

Denna EU-förordning säger till exempel att företag sammanlagt inte får ta emot mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år i försumbart stöd. Ett särskilt intyg med uppgifter om eventuella tidigare försumbara stöd som företaget beviljats ska därför bifogas ansökan. Transportbidrag räknas inte som ett försumbart stöd.

Företag inom vägtransporter får ta emot sammanlagt maximalt 100 000 euro under 3 år. Företag inom fiske- och vattenbruk samt primär produktion av jordbruksprodukter får inte ta emot försumbart stöd enligt dessa bestämmelser överhuvudtaget.

Hur och när kan vi söka?

Du ansöker via e-tjänsten Min ansökan här på Tillväxtverkets webbplats.

Ansökan öppnar den 9 otkober. Sista ansökningsdag är 30 oktober.

Vid köp av tjänst ska en offert från vald konsult bifogas ansökan.

Beslut om checkarna tas i december 2017.

När ska vi genomföra projektet?

Insatsen kan inledas så fort stöd beviljats, men inte tidigare. Insatsen ska avslutas senast 30 juni 2018.

Beslut om checkarna tas i december 2017.

Ange projekttid i ansökan. Det är bara för kostnader under denna tidsperiod som stöd kan ges.

Kontakt

Kontakter för mer information och frågor:

Elin Sixtensson-Lundberg

08-681 94 82

Ann-Christine Larsson

08-681 65 31

Linda Isaksson

08-681 65 13

Melker Loberg

08-681 65 09