Tillväxtverket

Insatser för koldioxid­snål­ekonomi

Det nationella regionalfondsprogrammet öppnar för ansökningar till utlysning 2017:2. Utlysningen riktar sig till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnålekonomi i alla sektorer, med prioriteringen att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.

Det nationella regionalfondsprogrammet bygger på Europa 2020-strategin för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Programmets syfte är att tillföra ett mervärde till det regionala tillväxtarbetet, genom att komplettera de insatser som genomförs i de åtta regionala strukturfondsprogrammen.

Programmet ska identifiera och möjliggöra synergieffekter mellan regional, nationell och europeisk politik.

Hela programdokumentet finns att ladda ner och läsa på sidan Nationella regionalfondsprogrammet.

Vem kan söka?

Huvudsaklig stödmottagare är en nationell aktör som har syftet att erbjuda samma typ av stöd till företag i alla delar av landet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

Utlysning 2017:2 är öppen för insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer vilket konkretiseras i insatsområde 3 och investeringsprioritering 4b, som har prioriteringen att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.

Utlysningen riktar sig till att utveckla ett nationellt system för regionala noder inom energieffektiviseringsområdet.

Det är viktigt att ert projekt erbjuder stöd till företag oavsett var i Sverige de verkar. Era insatser ska komplettera andra satsningar inom de regionala strukturfondsprogrammen och bygga på befintliga strukturer, organisationer och nätverk.

De åtgärder, verktyg och stöd som är möjliga att söka i investerings­prioriteringen finns utförligt beskrivna i programdokumentet.

Notera att det inte är möjligt att ansöka till den del i programmet som är avsatt för processtöd och nationellt kompetens- och metodstöd.

Ert projekt ska innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till det särskilda målet: Ökad energieffektivisering i små och medelstora företag. Projektet ska också bidra till och delta i de aktiviteter som anordnas av det processtöd som erbjuds inom ramen för projektet Klimatsynklänk till annan webbplats

Beskriv i er ansökan hur ni förväntar er att insatserna ska bidra till Slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små- och medelstora industriföretag MWh per MSEK, som är den resultatindikator som används för det särskilda målet.

För att förstå om er projektidé är i linje med programmets ambitioner, läs om vägledande principer för projekturval och urvalskriterier i programdokumentet.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen: 24 juli – 24 augusti l 2017

Sista dag för ansökan: 24 augusti 2017, kl 23:59

Samråd: 23 oktober 2017

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planeralänk till annan webbplats

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Beskriv er idé genom att använda Mall för beskrivning och projektidé. Mallen förbereder er också inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
  • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumentenlänk till annan webbplats

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt.länk till annan webbplats För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Omvärlds- och intressentanalys

Klimatsynk är ett EU-projekt som samordnar insatserna i alla projekt inom ”Övergången till en koldioxidsnål ekonomi”, i alla nio program. Det drivs av Energimyndigheten och Tillväxtverket.

På Klimatsynks webbplats hittar du enkelt inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt runt om i hela Sverige, Klimatsynklänk till annan webbplats. Du kan även hitta budgetar för andra projekt och medfinansiärer som kan ge dig idé om var du kan finna medfinansiering. Samt tips om andra finansieringsformer som kan användas som medfinansiering.

För att få hjälp med omvärlds- och intressentanalysen rekommenderas du använda Klimatsynks webbplats för lämpliga kontakter och information från vad som redan görs, vilka projekt som kan ha koppling till dina idéer.
Blir projektet beviljat medel kommer projektledaren erbjudas att delta i ett nationellt nätverk samt stöd med spridning av projektets dels via webb och sociala medier dels att delta på gemensamt anordnade spridningskonferenser.

Vill du ha mer information om Klimatsynk och inspiration för att skapa synergier och undvika överlappningar med befintliga projekt kontakta någon i teametlänk till annan webbplats

Hur länge kan projektet pågå?

  • Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.
  • Som längst kan projektet pågå fram till 31 december 2023
  • De sista fyra månaderna (för genomförandeprojekt) får endast användas för avslutsarbete.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.länk till annan webbplats

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökanlänk till annan webbplats

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Innan ni skickar er ansökanlänk till annan webbplats

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterierlänk till annan webbplats. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Har ni en projektidé? Ta kontakt med en handläggare tidigt i processen.

Kontakta: Annika Westerberg, 08-681 96 48