Tillväxtverket

Digital kompetens i styrelse och ledning

Stöttar ni små företag i deras affärsutveckling? Ser ni möjligheterna och vikten av digitalisering för företags internationalisering? Då kan ni ansöka om projektmedel.

Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att fler mindre företag har möjlighet att internationaliseras. Förmågan att använda digitalisering för att skapa nya affärsmöjligheter eller förändra affärsprocesser kan vara avgörande för ett företags framgång. Digital kompetens är en ledningsfråga men insikten om dess betydelse och nödvändig kompetens på området saknas ofta i styrelserummet och företagsledningen.

Nu kan företagsfrämjande organisationer ansöka om projektmedel för att öka förståelsen för den digitala utvecklingens utmaningar och påverkan på företagets affärsverksamhet.

Inkom med er ansökan senast den 3 juli.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till företagsfrämjande organisationer som erbjuder mindre företag kvalificerad affärsutveckling för internationalisering. Det digitala perspektivet ska finnas med i verksamheten.

Sökande ska ha:

 • en etablerad verksamhet som erbjuder kvalificerat affärsutvecklingsstöd till mindre tillväxtföretag. Egen affärscoachningskompetens ska finnas.
 • en kontinuerlig närhet till företag.
 • god kännedom om målgruppen tillväxtföretag
 • tillgång till relevanta nätverk och marknadskanaler för att nå företag.
 • egen grundläggande digital kompetens kopplad till målgruppens behov.
 • minst en relevant samarbetspartner i projektet utöver huvudansvarig organisation

Målgrupp för projekten

Målgruppen för projekten är befintliga småföretag, 2- 49 anställda, som är i en tillväxtfas och har en god internationell tillväxtpotential. Företagen ska befinna sig i relativt tidiga/nya kommersialiseringsskeden.

Projektet ska drivas och utvecklas i dialog och samråd med deltagande företag. Nätverkande och gruppdynamik mellan deltagande företag är en viktig komponent för projektgenomförandet. Gemensamma träffar ska erbjudas företagen.

Deltagande företag ska vara mogna för internationalisering, export och internationell samverkan.

Företagen i varje projekt ska ha liknande utmaningar avseende digitalt ledarskap.

För vad kan vi söka?

Ni kan söka projektmedel för att ge små tillväxtföretag möjlighet att stärka och utveckla digital kompetens i styrelse- och ledningsfrågor till stöd för internationalisering. Med digitalisering avses, i detta sammanhang, förberedande arbete och strategier för att utveckla nya digitala affärsmodeller och affärsprocesser. Digitalisering handlar om att använda digital teknik för att skapa nya värden i företaget, som till exempel nya affärsmöjligheter och sätt att jobba med kunder. Det förutsätter att digital ledningskompetens finns för strategisk affärsutveckling.

Insatsen ska vara fokuserad på kommersialiseringsskeden där små företag står inför en ny eller förändrad satsning på internationella marknader. Den ska vara kompetenshöjande och stötta nyskapande arbetssätt och metoder samt leda till ny och ökad kunskap och kompetens hos såväl små företag som hos olika företagsfrämjande aktörer.

Projektsatsningen stödjer inte aktiviteter kopplade till:

 • utbildning och kompetenshöjande insatser av generell karaktär
 • ordinarie affärsutveckling och löpande verksamhet
 • lobbying och opinionspåverkande aktiviteter
 • omfattande förstudie- och kartläggningsarbete och utgivande av mer omfattande publikationsmaterial
 • investeringar i IT-baserade kundhanterings- och affärssystem

Metodutveckling prioriteras

Tillväxtverket prioriterar projekt med fokus på nyskapande metodikutveckling och kompetenshöjande insatser som är till nytta för deltagande företag – företagsledning, ägare och styrelse. Den specifika utmaningen för målgruppen av deltagande företag ska beskrivas i ansökan.

När kan vi söka?

Ansök senast den 3 juli 2017.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler. 

Vilka krav, regler och villkor finns?

I ansökan ska ni beskriva den nyskapande projektmodellen, specifik utmaning och behov för målgruppen och hur företagen ska rekryteras. Det ska framgå hur projektet ska arbeta med det digitala perspektivet för internationalisering. Projektplanen ska beskriva hur företagen är involverade och gynnas av aktiviteterna.

Det ska finnas en beskrivning av projektorganisation och samarbetspartner. Relevant kompetens och erfarenhet för projektgenomförandet ska framgå av bilaga. Bifoga också dokument som styrker deltagande organisationers engagemang i projektet.

I ansökan ska det finnas en övergripande strategi för hur resultat, kunskap och erfarenheter i projektet kan nyttiggöras och spridas i direkt anslutning till att projektet avslutats.

Projektmedlen regleras av Tillväxtverkets allmänna villkor. Ta del av villkoren under fliken Ansök om stöd genom nationell finansiering

Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning

Insatsen ska leda till ny kunskap och kompetens. Ambitionen är att inspirera och sprida förebilder till andra relevanta organisationer och företag.

En förutsättning för kunskapsspridningen är uppföljning och utvärdering av projekten. Samarbete, dialog och öppenhet är avgörande för att vi tillsammans ska kunna identifiera och kommunicera relevant kunskap och lärdomar vidare till andra. När projekten påbörjats kommer Tillväxtverket att närmare presentera hur vi kan stötta arbetet med kunskapsspridningen.

Processtöd och erfarenhetsträffar

Som ett komplement till traditionell utvärdering kommer projekten att stöttas av en konsult med specialistkunskap i digital ledningskompetens. Tillväxtverket kommer att i dialog med projekten utveckla gemensamma erfarenhetsträffar och andra evenemang.

Hållbar tillväxt

Tillväxtverket kommer i bedömningen av projektet också väga in hur projekten arbetar och vilken strategi de har för att nå kvinnor. Ett mål är att minst 20 procent av företagsledarna är kvinnor. Andra viktiga mångfaldsperspektiv är företagare med utländsk bakgrund och unga företagare.

Se även Tillväxtverkets arbete med Hållbar tillväxt

När ska vi genomföra projektet?

Projekten ska genomföras under ca 20 - 24 månader, med projektstart senast den 1 september 2017.

Genomförandet av projekten bör bestå av flera typer av insatser och aktiviteter för att täcka in rådgivning, affärscoachning och användandet av nya analys- och strategiverktyg och metoder.

Projekten ska genomföras i tre steg, delvis parallellt:

 • Förberedande arbete: Vidareutveckling och test av nytt koncept samt rekrytering av deltagande tillväxtföretag.
 • Projektgenomförande med deltagande företag: Bör vara minst 12 månader
 • Reflektion, lärande och resultatspridning: Enskilt och i samarbete med Tillväxtverket. Tillväxtverket har en separat budget för den gemensamma kunskapsspridningen.

Hur mycket kan vi få i stöd?

Ni kan söka projektbidrag i intervallet cirka 600 000 till 800 000 kronor.

Tillväxtverket finansierar mellan 50 till 70 procent av godkända projektkostnader. Sökande ska medfinansiera i kontanta medel, varav en del av medfinansieringen kan utgöras av företagarnas deltagaravgifter.

Observera att Tillväxtverket för denna utlysning inte godkänner medfinansiering som bidrag i annat än pengar.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga in på sidan och leta dig sedan vidare via stegen:
Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Digital kompetens i styrelse och ledning.

Dokumenten du behöver för din ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering. Där kan du också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation.

Om ansökan inte undertecknats av behörig firmatecknare via e-legitimation så behöver du mejla oss ett missiv, undertecknat av firmatecknare till projektmedel@tillvaxtverket.se. Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Medfinansieringsintyg från medfinansiärer.
 • Intyg med avsiktsförklaring från organisation/er som ska delta i projektet.
 • Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande (Intyg om firmatecknare, inte äldre än ett år).
 • Specifikation över kostnadsslag. Observera att du specificerar dina kostnadsslag i denna blankett och anger enbart en rad per kostnadsslag i formuläret på Min ansökan.
 • För eventuella OH-kostnader ska det finnas en separat bilaga där man har beräknat och specificerat OH-kostnaderna.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Bedömning av projektet görs utifrån ansökans relevans för denna utlysning. Det ska finnas en logisk koppling mellan syfte, mål och aktiviteter (projektlogik) och en organisatorisk kapacitet att genomföra projektet på ett bra sätt. Det ska också finnas en kapacitet och ambition att mer långsiktigt implementera och använda nya metoder och verktyg i företag och projektorganisationer.

Ansökan bedöms i konkurrens med andra ansökningar. Beviljade projekt ska komplettera varandra till innehåll och genomförandemodell. En bra konstellation av projektorganisationer är viktig för dialog och lärande.

Vi kan komma att kontakta er för frågor avseende ansökan eller för att begära in kompletterande information. Beslut tas senast i mitten av augusti.

Kontakt

Lisbeth Karlsson – ansvarig

Telefon: 08-681 94 81

E-post lisbeth-o.karlsson@tillvaxtverket.se

Karin Östberg

Telefon: 08-681 66 20

E-post karin.ostberg@tillvaxtverket.se

Bakgrund

Behoven förändras när ett företag växer. Affärsutveckling, digitalisering och internationalisering smälter delvis samman vilket kräver nya kunskaper och kompetenser.

För att stärka små företags affärsutveckling och internationella konkurrenskraft driver Tillväxtverket ett kompetensutvecklingsprogram där bl a insatser för strategiskt styrelsearbete ingår. Läs mer:

Tillväxtverket arbetar redan på olika sätt med flera olika insatser för digitalisering och detta är delvis en kompletterande insats.