Tillväxtverket

Främja företagande bland nyanlända

Har du en utvecklad metod för att ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet inom företagande? Nu kan du söka finansiering!

Ditt projekt ska baseras på kunskap om målgruppen nyanlända, beakta andra relevanta aktörers arbete med nyanländas företagande och genomföras med hänsyn till lokala och regionala förutsättningar. Projektet ska avslutas den 16 december 2019.

Syftet med insatsen är att främja nyanländas företagande genom att tillvarata kompetensen hos nyanlända kvinnor och män med intresse för och erfarenhet av företagande. Nyanlända kvinnor och män, ska så långt det är möjligt, ta del av insatserna på lika villkor. 

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för dig som har utvecklade metoder eller modeller för att snabbt ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet inom företagande.

Vi kommer att prioritera projekt som vi bedömer kan bidra till konkreta, varaktiga och långsiktiga insatser som främjar nyanländas företagande.

För vad kan jag söka?

Du kan söka medel för att genomföra projekt som drivs i enlighet med utlysningens syfte, att främja nyanländas företagande genom att tillvarata kompetensen hos nyanlända kvinnor och män med intresse för och erfarenhet av företagande.

Vi kan bevilja finansiering till kostnader för:

 • Egen personal.
 • Köpta tjänster som konsulter, utbildning, kurser, expert­medverkan mm.
 • Lokaler
 • Resor
 • OH-kostnader (projektets andel av kostnader för telefon, IT, administration mm).
 • Övrigt (förbrukningsmaterial, programlicenser, marknadsföring mm.

Läs mer om stödberättigade kostnader i Allmänna villkor och notera att det exempelvis ställs olika krav på tidredovisning beroende på om man arbetar en fastställd tid i projektet eller inte. Det ställs även olika krav på underlag avseende OH-kostnader beroende på om schablon används eller inte.

Gå till Allmäna villkor under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering

Viktigt

Projektmedel får inte användas till lönekostnader eller anställningsstöd för nyanlända som är deltagare i projektet. Medlen får inte heller ersätta sådana kostnader som du får ersättning för genom stöd från Arbetsförmedlingen.

Insatserna ska:

 • bygga vidare på projektets beprövade och utvecklade metoder och modeller för att snabbare ta tillvara nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande.
 • formas utifrån målgruppens behov och förutsättningar i samverkan med relevanta offentliga och privata aktörer.
 • så långt det är möjligt bygga på samverkan mellan projekten med fokus på målgruppens behov.

Vilken målgrupp ska projektet ha?

Nyanlända, det vill säga nyanlända flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt, på grund av flykting- eller andra skyddsskäl. Projektet ska bland annat kunna komma nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag till del.

Projekten ska samarbeta med Arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer för att identifiera möjliga deltagare i projekten.

När kan jag söka?


 • Utlysningen är öppen 8 maj – 16 juni 2017.
 • Sista ansökningsdag är den 16 juni 2017.
 • Vi kommer att fatta beslut om finansiering löpande. Det innebär att avsatta medel kan ta slut tidigare än den 16 juni. Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vilka krav, regler och villkor finns?

Vi kommer att prioritera samverkansprojekt som utgår från målgruppens behov och som vi bedömer kan bidra till konkreta, varaktiga och långsiktiga insatser som främjar nyanländas företagande. Vi kommer också att lägga stor vikt vid konkreta mål och resultat som uppnåtts inom ramen för ert tidigare arbete med nyanländas företagande. Det innebär att du som söker ska:

 • Redogöra för hur projektet förväntas bidra till långsiktiga och varaktiga insatser som främjar nyanländas företagande i Sverige.
 • Presentera dokumenterade konkreta mål och resultat från tidigare verksamhet/projekt
 • Redogöra för hur dessa mål och resultat möter målgruppens behov.

Urvalskriterier

Du som söker finansiering ska visa hur du uppfyller följande urvalskriterier i din ansökan:

 • Projektägaren ska ha dokumenterade och beprövade metoder och modeller för att underlätta nyanländas företagande.
 • Projektägaren ska i sin ansökan beskriva hur metoden/modellen möter målgruppens behov och förutsättningar för företagande i Sverige.
 • För att hitta potentiella deltagare ska projekten samarbeta med Arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer.
 • Projektägaren ska i sin ansökan redovisa vilka kontakter som upparbetats med Arbetsförmedlingen eller andra aktörer för att få tillgång till potentiella deltagare.
 • Projektägaren ska beskriva hur man ska arbeta för att nyanlända kvinnor och män så långt som möjligt tar del av insatserna på lika villkor i projektet.
 • Projektägaren ska beskriva hur man avser arbeta med att paketera samt sprida goda exempel på insatser som främjar nyanländas företagande i projektet.
 • Projektägaren ska beskriva hur man avser arbeta med att sprida metoder respektive modeller nationellt i projektet.
 • Projektägaren ska beskriva hur man ska ta tillvara erfarenheter från andra relevanta aktörers arbete med nyanländas företagande, likväl som varierande regionala och lokala förutsättningar i projektet.
 • Projektägaren ska ange vilka aktörer projektet ska samverka med, på vilket sätt medverkar de i genomförandet och hur avser de att ta ansvar för verksamheten efter projektets slut.
 • Projektägaren ska beskriva hur projektresultatet kan implementeras i de ordinarie strukturerna.

Under projekttiden ska du som projektägare:

 • Samverka med Tillväxtverkets utvärderare, delta i erfarenhetsutbyte, lämna skriftliga halvårsvisa delrapporter och slutrapport.
 • Ta fram halvårsvisa kvalitativa och kvantitativa utvärderingar av genomförda insatser. Utvärderingar görs genom enkäter till nyanlända som tagit del av insatserna. Projektägaren ska i samband med varje delrapport lämna in ett utvärderingsresultat.

Krav på medfinansiering

Du som projektägare, ska finansiera minst 35 procent av kostnaderna för genomförandet med egna eller samarbetsparts medel under hela projektperioden.

Allmänna och särskilda villkor

Tillväxtverkets Allmänna villkor 2012 gäller för ansökan och ska gälla för beviljat projekt. Vi vill understryka att:

 • du som mottagare av stöd är skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats.
 • du som mottagare av stöd ska redovisa projektets resultat i förhållande till de mål som beskrivs i respektive ansökan.
 • Vi på Tillväxtverket kommer att följa de utvalda projekten i syfte att lära och sprida kunskap och erfarenheter.
 • Vi på Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier.

Publicering av personuppgifter

Sökande informeras härmed om följande. Om stöd beviljas kan, i den mån sekretess inte föreligger, publicering om projektet/stödet, inklusive projektledares/kontaktpersons namn och kontaktuppgifter liksom uppgift om namnet på eventuell enskild firma, komma att ske i Tillväxtverkets elektroniska sammanställning av projekt/stöd och eventuellt även på andra webbplatser.

Din ansökan är en allmän handling

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Inför ansökan

För att underlätta för dig som ska ta emot stöd har vi tagit fram skriften "Information inför projektansökan inom nationella projektmedel".

Den och mycket annan information om vad som gäller för stödet hittar du under Ansök om stöd genom nationell finansiering.

När ska jag genomföra projektet?


 • Projektet kan startas tidigast det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.
 • Projektet avslutas senast den 16 december 2019.
 • Slutrapportering av ekonomi och genomförande ska vara inlämnad till Tillväxtverket senast den 15 januari 2020.
 • Halvårsvisa delrapporter ska lämnas in enligt följande:
  - Delrapport 1: 19 oktober 2017
  - Delrapport 2: 19 april 2018
  - Delrapport 3: 19 oktober 2018
  - Delrapport 4: 19 april 2019
Tänk på att du ska skicka in en lägesrapport till Tillväxtverket vid varje ansökan om utbetalning.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Planerad total budget för utlysningen är 30 miljoner kronor.
Tillväxtverket kommer att bevilja finansiering till mellan fyra och åtta projekt. Maximalt 65 procent av kostnaderna kan beviljas för att genomföra projektet.

Hur ansöker jag?

Gör din ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan.
Logga in på sidan och leta dig sedan vidare via stegen:
Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Främja nyanländas företagande.

Gå till Min ansökanlänk till annan webbplats

Dokument du behöver

Dokumenten du behöver för din ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering. Där kan du också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller. Där finns också information om användarkonto och om E-legitimation.

Om ansökan inte undertecknats av behörig firmatecknare via e-legitimation så behöver du mejla oss ett missiv, undertecknat av firmatecknare till projektmedel@tillvaxtverket.se.

Om du planerar att genomföra projektet som ett samverkansprojekt med två eller flera parter ska du bifoga ett samverkansavtal till ansökan.

Gå till dokumenten "Mall för samverkansavtal" och "Vägledning för samverkansavtal som finns under rubriken ”Ansök om stöd genom nationell finansiering”.

Bilagor till ansökan

 • Medfinansieringsintyg från medfinansiärer.
 • Intyg/avsiktsförklaring från organisationer som ska delta i projektet.
 • Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande (Intyg om firmatecknare).
 • Specifikation över kostnadsslag . Observera att du specificerar dina kostnadsslag i denna blankett och anger enbart en rad per kostnadsslag i formuläret på Min ansökan.

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren

Telefon 08-681 93 63