Tillväxtverket

Syssel­sättning och tillväxt i Småland och Öarna

Utlysning 2017:2 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Småland och Öarna är öppen för ansökningar om stöd för investeringar för sysselsättning och tillväxt i regionen.

Investeringarna ska vara inriktade på följande fyra insatsområden:

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT.
 • Att stödja kapacitet för små- och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Insatsområdena har separata budgetar.

Programområdet, som traditionellt varit industriberoende och med en hög andel av befolkningen som saknar högre utbildning, står inför en strukturomvandling. Det finns därför behov av att utveckla en mer kunskapsbaserad ekonomi för att öka konkurrenskraften.

Det finns också en obalans i befolkningsutvecklingen i regionen, eftersom större kommuner växer snabbare än glesbygdskommuner. Det här stödet är ett verktyg för att hantera de här utmaningarna och ta tillvara möjligheterna som det ger.

Gotlands län har särskilda territoriella behov, eftersom det är en ö utan fast landförbindelse. Gotlands näringsliv ser också något annorlunda ut, med fler tjänsteföretag och mindre industriberoende än i övriga Småland. Det är särdrag som ska beaktas i genomförandet av programmet.

Läs mer om programmet Småland och Öarna

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

- En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  För att förnya näringslivet i regionen och skapa konkurrenskraft för företagen behövs en ökad samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor.
 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT
  Den stora utmaningen inom området är att ta tillvara de möjligheter som IT-utvecklingen ger, att använda digitaliseringens möjligheter för att möta exempelvis framtidens behov av välfärd inom äldrevården eller tillgängligheten till offentlig service.
 3. Att stödja kapacitet för små- och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser
  Näringslivsutveckling är programmets huvudfokus, och insatsområdet utgör grunden för att Europa 2020-strategin (EU:s tillväxtstrategi) avseende innovation ska kunna uppfyllas.
 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  Inom insatsområdet ligger fokus på transporter, bland annat för att nyttja tidigare infrastruktursatsningar till ännu större del.

Övrigt generellt om ansökningsomgången

Vi ser gärna ansökningar inom programmets samtliga insatsområden, men speciellt ansökningar som handlar om:

 • Digitalisering - genom att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på information och kommunikationsteknik (IKT) inom insatsområde 2.
 • Internationalisering - för att skapa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag inom insatsområde 3.
 • Grön tillväxt - genom att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom transportsektorn, inom insatsområde 4.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten. Projektet ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av de planerade insatserna. För inspiration, läs gärna Tillväxtverkets guide för horisontella kriterier

Vi ser gärna att era insatser verkar för integration, att de tar tillvara resurser genom nyanlända och som bidrar till att öka företagens konkurrenskraft. Projekt som aktivt arbetar med insatser kopplat till lika möjligheter och icke-diskriminering kommer att gynnas i en bedömning. Ni ska redogöra för hur ni arbetar aktivt med detta i projektet i bakgrunds- och projektbeskrivningen.

Beskriv också hur kriteriet ska användas som verktyg eller medel för att uppnå projektets syfte och mål och tydligt visa på aktiviteter och kostnader som krävs för att uppnå lika möjligheter och icke-diskriminering. I uppföljningen ska ni visa hur kriteriet har använts för att nå projektets mål och resultat.

När kan jag söka?

 • Utlysningsomgången är öppen: 2 maj till den 8 september 2017
 • Sista dag för ansökan: 8 september 2017, klockan 23.59
 • Prioritering av ansökningar sker: 4 - 5 december 2017

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ett projekt inom strukturfonderna omfattas av en rad grundläggande förutsättningar som styr projekten i riktning mot det övergripande tillväxtmålet i Europa 2020-strategin. Läs om grundläggande förutsättningar för ert projekt.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt Planera

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Hämta mall för beskrivning av tidig projektidé på sidan testa er projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Viktig information och nyttiga tips om hur ni planerar ert projekt hittar ni i avsnittet Planera. Besök sidorna kontinuerligt för att ta del av de senaste uppdateringarna.

För förstudier gäller:

 • max 400 000 kr från EU:s regionala utvecklingsfond
 • 50 procent medfinansiering (offentlig och/eller privat)
 • max 9 månaders genomförande
 • inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt
 • att ni ska använda e-tjänsten Min ansökan

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

För förstudier gäller max 9 månaders genomförande inkluderat avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

För projekt som syftar till att öka användningen av digital teknik i industriföretag, inom insatsområde 2, finns det möjlighet att få medfinansiering från nationella medel via digitaliseringslyftet. Om detta är intressant kontakta handläggare vid kontoret i Jönköping för mer information.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker jag?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Innan ni skickar er ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt

Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterier.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet 4 - 5 december 2017.

Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet/”prioriteringsgruppen” så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Ansökan om förstudier

Ansökningar om förstudier, som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven, prioriteras löpande.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med kontoret för Småland och Öarna som finns i Jönköping. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Jönköping.

Vill ni redan nu berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Fyll i mallen Testa er projektidé

Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett möte med en handläggare, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon.