Tillväxtverket

Forskning, innovation och teknisk utveckling i Stockholm

Utlysning 2017:1 inom EU-programmet Stockholm (regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar inom Forskning, innovation och teknisk utveckling

Forskning, utveckling och innovation är ett tematiskt mål som har högsta prioritet i en innovationsdriven region som Stockholm. Det tematiska målet har egentligen bäring på samtliga övergripande mål i Europa 2020, men kanske tydligast på området smart tillväxt som handlar om att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.

Det är av stor betydelse för Stockholm, som en innovationsdriven ekonomi, att få fler små och medelstora företag att bedriva FoU och inte enbart vara beroende av multinationella företag. Detta, tillsammans med en ökad utväxling och kommersialisering av forskningsresultat är något som prioriteras i Sveriges Partnerskapsöverenskommelse med EU.

Läs mer om programmet Stockholm

Vem kan söka?

Ni som är intressenter inom akademi, näringsliv, eller offentlig sektor är välkomna att söka stödet.

Ni ska också vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

- En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

Er ansökan ska vara inriktad mot investeringsprioritering 1.1

Att stärka forskning, innovation och teknisk utveckling som syftar till att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och att utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn.

Utlysningen syftar till att, genom smart specialisering, stärka Stockholmsregionens IKT-sektor som globalt konkurrenskraftig och därmed bidra till att attrahera investeringar, kompetens och företagsetableringar i regionen.

I föreliggande utlysning ser Strukturfondspartnerskapet en eller ett fåtal sammanhållna strategiska satsningar, med bred regional förankring, drar nytta av strategiska regionala initiativ och plattformar inom området.

Ert projekt bör vara inriktat på att skapa långsiktigt hållbara strukturer för digitalisering och utveckling av IKT-sektorn där aktörer från olika sektorer samverkar för att stärka förutsättningar för små och medelstora företag i regionen.

Möjliga insatser inom ramen för utlysningen:

 • Tillgängliggöra infrastruktur för forskning och utveckling exempelvis i form av testbäddar, testlab, pilot- och demo-projekt.
 • Samarbetsprojekt för att skapa möten och rörlighet mellan högre utbildning, forskning och små och medelstora företag.
 • Insatser som syftar till att utveckla och dra nytta av innovationsupphandlingar som instrument, för att skapa innovationer och introducera nya produkter eller tjänster på marknaden.
 • Tillgängliggöra offentlig data och stöd för att utveckla produkter och tjänster som nyttjar dessa.

Specifikt mål: Fler växande, innovativa företag genom samverkan inom forskning och innovation

Följande principer kommer vara vägledande för urvalet av insatserna:

 • Relevans för huvudstadsregionens särskilda utmaningar inklusive samarbete med Europeiska Socialfonden samt andra relevanta program och initiativ.
 • Relevans för målgruppen små och medelstora företag samt eventuellt samarbete med näringsliv, universitet och högskolor och sektorsövergripande ansatser.
 • Mervärde i förhållande till tidigare genomförda insatser, ordinarie strukturer samt beaktande av konkurrensneutralitet.
 • Förmåga att påverka horisontella kriterier och hållbarhetsdimensioner.
 • Organisatorisk kapacitet, erfarenhet hos projektägaren och förankring hos samarbetsparter.

Läs mer om investeringsprioritering 1.1 att stärka forskning, innovation och teknisk utveckling

Insatserna inom investeringsprioriteringen ska leda till:

 • 750 deltagande företag
 • 400 nya arbetstillfällen
 • 225 samarbetande organisationer

När kan vi söka?

 • Utlysningsomgången är öppen: 2 maj – 15 september 2017
 • Sista dag för ansökan: 15 september 2017
 • Prioritering av ansökningar sker: 4 december 2017

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt Planera

Testa er projektidé

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Hämta mall för beskrivning av tidig projektidé på sidan testa er projektidé.
Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

Stockholms regionala strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning är ett program inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekttiden kan som längst vara 36 månader.

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Innan ni skickar er ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt

Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterier.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet den 4 december 2017. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Stockholm.

Eller kontakta:
Lisa Kareliusson
Telefon: 08-681 66 18