Tillväxtverket

Hållbara Gotland

Finansiering till insatser som stärker hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling på Gotland.

Vill du långsiktigt stärka näringslivsutvecklingen och skapa en hållbar regional tillväxt på Gotland? Sök finansiering för utvecklingsprojekt som stärker något av områdena, Ny industriell utveckling, Mat och livsmedel, Besöksnäring och kultur, Digitalisering och Kompetensförsörjning

Utlysningen är ett samarbete mellan Tillväxtverket och Region Gotland i syfte att genomföra insatser som skapar hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling på Gotland 2016-2019.

Den här utlysningen är en del av vår verksamhet Hållbara Gotlandlänk till annan webbplats

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till organisationer som vill driva projektverksamhet som stärker Gotlands näringsliv och bidrar till en hållbar tillväxt. Hela projektgenomförandet ska ske på Gotland, vara långsiktigt hållbar och ligga i linje med Region Gotlands Tillväxtprogram för perioden.

För vad kan jag söka?

Projektverksamhet som skapar långsiktiga hållbara värden som stärker Gotlands näringsliv och bidrar till en hållbar tillväxt inom insatsområdena:

 • Ny industriell utveckling
 • Mat och livsmedel
 • Besöksnäring och kultur
 • Digitalisering
 • Kompetensförsörjning

När kan jag söka och när fattas beslutet?

Utlysningen är löpande och pågår så länge det finns tillgängliga medel. Eftersom satsningen är en ett samarbete mellan Region Gotland och Tillväxtverket kommer respektive organisation fatta enskilda beslut om projektansökan. Tillväxtverket fattar beslut efter regionstyrelsen i Region Gotland.

Se regionstyrelsens sammanträdesdatumlänk till annan webbplats

Processen från projektidé till beslutPDF

Vilka krav, regler och villkor finns?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ansökan kommer att bedömas utifrån hur följande kriterier uppfylls:

 • Formella krav: Ansökan ska vara komplett ifylld och alla efterfrågade underlag ska ha inkommit.
 • Relevans: Projektverksamhet som stärker Gotlands näringsliv och bidrar till en hållbar tillväxt. Hela projektgenomförandet ska ske på Gotland, vara långsiktigt hållbar och ligga i linje med Region Gotlands Tillväxtprogram för perioden.
 • Genomförbarhet och långsiktighet: Projektverksamheten ska skapa långsiktiga och bestående värden.

Tillväxtverket bedömer också om er ansökan uppfyller kraven i förordningar och lagar. Ansökan bedöms i konkurrens med andra inkomna ansökningar. Endast ansökningar som uppfyller urvalskriterierna för denna utlysning kommer i fråga för bedömning. Ansökningarna rangordnas utifrån hur väl ovanstående kriterier besvaras i ansökan.

Beslut om stöd kommer att fattas i enlighet med förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Av denna förordning framgår bl.a. att det krävs minst 50 procent medfinansiering, vilka kan finansieras medfinansieras av Region Gotland. Dessutom kommer Allmänna villkor 2012 för stöd till projekt att gälla för besluten.

Allmänna villkor

Tillväxtverkets Allmänna villkor 2012länk till annan webbplats gäller för ansökan och ska gälla för beviljat projekt. Vi vill understryka att:

 • Stödmottagaren är skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats.
 • Stödmottagaren ska redovisa projektets resultat i förhållande till de mål som beskrivs i respektive ansökan.
 • Tillväxtverket kommer att följa de utvalda projekten i syfte att lära och kunna sprida kunskap och erfarenheter.
 • Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier.

Särskilda villkor

Projekt som beviljas medel ska delta på de erfarenhetsträffar som gemensamt arrangeras av Tillväxtverket och Region Gotland. Projektledare och projektmedarbetare ska även finnas tillgänglig för löpande utvärdering som genomförs av avropad leverantör.

När ska jag genomföra projektet?

Projektet kan påbörjas tidigast från den dag en formell ansökan lämnas in till Tillväxtverket. Slutredovisning av ekonomi och genomförande ska vara inlämnad till Tillväxtverket senast den 1 november 2019.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Tillväxtverket och Region Gotland har sammanlagt tilldelats 100 mkr för att genomföra insatser som skapar hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling på Gotland 2016-2019. Tillväxtverket kan tillsammans med Region Gotland finansiera 100 procent av kontanta bidragsberättigade kostnader.

Hur ansöker jag?

En formell ansökan görs via Tillväxtverkets elektroniska tjänst Min ansökanlänk till annan webbplats. Dokumenten du behöver för din ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering. När vi mottagit ansökan kommer vi att skicka ansökan till Region Gotland.

Följande information är obligatorisk för att ansökan ska komma i fråga för en bedömning:

 • Region Gotlands förenklade ansökningshandlinglänk till annan webbplats
 • Ekonomisk verktygslåda, flikarna Mall kostnadsspecifikation (obligatorisk) och Aktivitetskostnadsberäkning (rekommenderas)
 • Intyg om firmatecknare.
 • Eventuella medfinansieringsintyg om annan part än Tillväxtverket och Region Gotland finansierar projektet.
 • Eventuellt samverkansavtal.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid dig som sökande under beredningen.

Beslut kommer att meddelas löpande.

Funderar du på att söka?

Innan du lämnar in en formell ansökan till Tillväxtverket ska du kontakta Region Gotland som inledningsvis kommer att vara rådgivande i utformningen av din projektidé. Huvudsyftet med rådgivningen är att säkerställa att tilltänkta projektidéer ligger i linje med Region Gotlands Tillväxtprogram för periodenlänk till annan webbplats.

Mer information om rådgivningen och regionala prioriteringarlänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till strateger på Region Gotland