Tillväxtverket

Coachning för ökad digitalisering i företag

Aktörer kan söka medel för projekt som syftar till att öka användningen av digital teknik i industriföretag eller industrinära tjänsteföretag.

Projektmedlen ska användas till rådgivning och coachning som ökar företags användning av digital teknik. Målgruppen ska vara små och medelstora företag inom industri eller industrinära tjänsteföretag.

10-15 projekt kommer att kunna få finansiering inom ramen för denna utlysning.

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Vi har flera uppdrag kopplat till Smart industri – regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Denna utlysning är en del av ett av dessa uppdrag: Digitaliseringslyftet.

Vem kan söka?

Projektmedel kan sökas av aktörer som har en närhet till företag inom industri och/eller industrinära tjänster.

Aktören ska ha kompetens att genomföra affärsutvecklande insatser som syftar till att öka företags användning av digital teknik – på egen hand och/eller i samarbete med andra aktörer.

För vad kan vi söka?

Projektmedlen ska användas till rådgivning och coachning som ökar företags förmåga att använda digital teknik. Målgruppen ska vara små och medelstora företag inom industri eller industrinära tjänsteföretag.

I uppgiften ingår också att vid behov kunna vägleda företagen vidare till lämpliga insatser, inklusive andra offentligt finansierade insatser inom området.

Samordning med aktiviteter som skapar insikt

Under 2017 pågår flera aktiviteter som syftar till att skapa insikt om digitaliseringens betydelse hos industriföretag, bland annat Kickstart och IVAs regionala forum inom Smart industri  (se länkar nedan). Om möjligt ska de projekt som får stöd i denna utlysning erbjuda företag som deltar i dessa aktiviteter rådgivning och coachning. Tillväxtverket kan bistå med kontakter för denna samordning.

Finns det inga lämpliga aktiviteter att samordna med kan projektmedlen i denna utlysning även användas till att skapa insikt om digitaliseringens betydelse, till exempel genom seminarier eller workshops. Denna typ av insatser ska i så fall endast utgöra en mindre del av ett projekt.

Läs mer om Kickstartlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer IVAs regionala forum inom smart industrilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer

Erfarenheter av liknande projekt visar att den interna förankringen i företagen är viktig för att nå goda resultat. Vi rekommenderar därför ett upplägg med minst två personer från varje deltagande företag, inklusive minst en person från företagets ledning.

Vi rekommenderar även att insatserna genomförs av aktörer som har lokal och regional förankring, det vill säga finns nära företagen. Dels för att underlätta rekrytering av företag, dels för att aktören då kan finns kvar i företagens nätverk även efter avslutad insats.

Hur mycket kan vi få i stöd?

Totalt finns 24 miljoner kronor avsatt för denna utlysning. Tillväxtverket kommer att bevilja 10-15 projekt.

Medfinansiering är önskvärt och kan komma från aktören själv eller från annan privat samarbetspartner, kommun eller region. Medfinansieringen ska vara i kontanta medel och styrkas med intyg.

Se även frågan ”Hur bedöms vår ansökan?” nedan.

Hur länge kan projekten pågå?

Projekten kan pågå (generera kostnader) från datum för Tillväxtverkets beslut fram till och med 31 december 2018.

Erfarenheten av pilotprojekt inom området talar dock för att insatserna till företagen bör bedrivas inom en koncentrerad period. Väljer man att ansöka om en lång projekttid rekommenderar vi därför att den innehåller flera omgångar av rådgivning och coachning.

Hur bedöms vår ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan uppfyller krav i förordningar och lagar samt om aktören har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra projekten.

Därefter utvärderas innehållet i ansökningarna med fokus på följande delar:

  • Hur företagen är tänkta att identifieras och väljas ut.
  • Hur många företag som kan erbjudas rådgivning och coachning.
  • Vad insatsen kan innebära för det enskilda företaget.
  • Förväntade resultat i företagen.

Även medfinansiering är ett viktigt utvärderingskriterium. Medfinansiering är önskvärt och kan komma från aktören själv eller från annan privat samarbetspartner, kommun eller region. Medfinansieringen ska vara i kontanta medel och styrkas med intyg.

Även följande kommer att beaktas i utvärderingen:

  • Vi ser positivt på lokal och/eller regional förankring, främst med kommuner/ regionalt utvecklingsansvariga. Bifoga gärna ett skriftligt intyg.
  • Vi värdesätter även om aktören kan erbjuda någon form av fortsatt stöd (kan vara nätverk, rådgivning eller dylikt) till företagen efter avslutad insats.
  • Vi eftersträvar geografisk spridning av projekten över landet.

Tillväxtverket planerar att fatta beslut senast den 20 april 2017.

Vilka krav finns?

Allmänna villkor för projektmedel

Allmänna villkor för projektmedel är de grundläggande villkor som projekten ska uppfylla om de beviljas medel. Ta del av villkoren innan ni ansöker. Du hittar villkoren via länken nedan under rubriken "Ansök om stöd genom nationell finansiering".

Allmänna villkoren för projektmedel länk till annan webbplats

Deltagaravgift från företag

Deltagaravgift ska tas ut av de företag som erhåller rådgivning och coachning.

Statsstödsregler

Insatserna i form av rådgivning och coachning utgör så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8). Deltagande företag ska informeras om att stödet utgör försumbart stöd och en kontroll ska ske att företagen kan anses vara stödberättigade.

Projektet ska medverka i informations- och kontrollförfarandet. I detta ingår att beräkna värdet av den insats som respektive företag tar del av (rådgivning och coachning), och säkerställa intyg från deltagande företag.

Mer information hittar du via länken nedan under rubriken "Ansök om stöd genom nationell finansiering. Dokumentet heter "Guide statsstöd" och ligger under mellanrubriken "Guider för att ansöka om stöd".

Information om statsstödsreglerna

Erfarenhetsutbyte och information

Tillväxtverket kommer att bjuda in till så kallade erfarenhetsträffar för utbyte och lärande vid max 4 tillfällen per år under projekttiden. Vid träffarna deltar de som driver projekten.  I projektansökan ska kostnader för deltagande i dessa erfarenhetsträffar ingå.

Information om alla projekt kommer att samlas på en webbplats under projekttiden. Alla projekt ska löpande bidra med aktuell information till denna webbplats enligt kommande instruktioner. Vidare förväntas samtliga projekt delta i resultatspridning under genomförandet samt i anslutning till att projekten avslutas.

Indikatorer

De indikatorer som ska uppges i ansökan är hur många företag insatsen kommer nå.

Viktigt att veta

Utbetalning av stöd sker mot upparbetade kostnader och förutsätter att stödmottagaren följer villkoren för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd, helt eller delvis, och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande villkor.

När och hur  ansöker vi?

Sök senast 29 mars

Sista dag för ansökan är 29 mars. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag kommer att avslås.

Sök via Min ansökan

Du ansöker digitalt via Min ansökan. Logga in på sidan och leta dig sedan vidare via följande steg: Skapa ny ansökan/Projektmedel/Tillväxtverket/ Digitaliseringslyftet.

Besvara alla frågor i ansökan och var noga med att ge de information som behövs vid utvärderingen. Se fråga ”Hur bedöms vår ansökan?”

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det, med undantag för uppgifter som omfattas av sekretess. Ni bör därför ange om någon del i ansökan innehåller affärshemligheter som enligt er uppfattning bör omfattas av sekretess.

Gå till Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp vid ansökan

Hjälp att fylla i ansökan finns i följande två dokument:

  • Ansökan om projektmedel steg-för-steg
  • Information inför projektansökan inom nationella projektmedel (28 sidor).

Du hittar dokumenten via länken nedan under rubriken "Ansök om stöd genom nationell finansiering".

Gå till dokumenten  

Vill du diskutera ansökan eller få hjälp med ansökan går det bra att kontakta handläggare på Tillväxtverket. Se rubriken Kontakt.

Kontakt

För frågor kontakta någon av följande via telefon eller e-post:

Johanna Pauldin, tel: 08-681 91 63

Anna Goldie, tel: 08-681 66 10

Karin Silfversten, tel: 08-681 91 09

Björn Langbeck, tel: 08-681 92 13

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se.

Vanliga frågor och svar

Nedan hittar du svar på vanliga frågor kring utlysningen. Hittar du inte svaret på din fråga här - kontakta någon av handläggarna. Se rubriken "Kontakt" ovan.

Vad innebär medfinansiering i kontanta medel?

Med kontanta medel menar vi pengar som används för att betala en del av projektets totala kostnader. Medlen kan komma både ifrån projektägaren och från en annan aktör.

Samtliga intäkter och kostnader ska projektredovisas i bokföringen.

Vad gäller för deltagaravgifter?

Samtliga deltagaravgifter som kommer in till projektet ska redovisas. De räknas som intäkter och ska matchas mot de kostnader som projektet har. Om intäkterna blir högre än kostnaderna minskas Tillväxtverkets stöd med motsvarande belopp, detta för att inte projektet ska bli överfinansierat.

Se mer information i Allmänna villkorlänk till annan webbplats punkt 4. ”Intäkter”

Vad gäller för OH-kostnader?

Det finns två sätt att beräkna indirekta kostnader (overheadkostnader), enligt takregel eller schablonregel. Se mer information i Allmänna villkorlänk till annan webbplats, punkt 3.3 ”Indirekta kostnader”.

Behöver kostnaderna specificeras?

Ja. Använd mallen Ekonomisk verktygslåda projektlänk till annan webbplats. Den skickar ni sedan in tillsammans med ansökan.

Hur definieras små och medelstora företag?

Små företag: företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

Medelstora företag: företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Om företaget ingår i en koncern räknas antalet anställda, omsättning och balansomslutning för hela koncernen. Om företaget ägs till mer än 25 procent av ett stort företag räknas som stort.