Tillväxtverket

Bredbands­investeringar i Norra Mellansverige

Utlysning 2017:2 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Norra Mellansverige är öppen för ansökningar för investeringar i bredbandsinfrastruktur

Investeringarna i bredbandsinfrastruktur handlar om utbyggnad av bredband och höghastighetsnät samt stödja utveckling av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Insatserna ska bidra till att öka antalet små och medelstora företag med tillgång till bredband med hög kapacitet.

Vem kan söka?

Utlysningen är enbart öppen för de aktörer som tidigare har anmält intresse, om att ansöka om EU-stöd för bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät, genom ett offentligt samråd.

Aktuellt objekt/kommun och aktör som har rätt att söka EU-stöd samt maximalt EU-stöd/belopp :

Gävleborg

 • Söderhamn 
  Region Gävleborg genom regionalt samverkansprojekt
  max. 3 560 615 SEK
 • Hudiksvall
  Region Gävleborg genom regionalt samverkansprojekt
  max. 8 549 718 SEK
 • Hofors
  Region Gävleborg genom regionalt samverkansprojekt
  max. 1 400 000 SEK
 • Nordanstig
  Region Gävleborg genom regionalt samverkansprojekt
  max. 4 466 077 SEK
 • Ockelbo
  Region Gävleborg genom regionalt samverkansprojekt
  max. 4 150 000 SEK
 • Gävle
  Region Gävleborg genom regionalt samverkansprojekt
  max. 7 235 000 SEK

Värmland

 • Arvika
  Region Värmland genom regionalt samverkansprojekt
  max. 7 645 000 SEK
 • Eda
  Region Värmland genom regionalt samverkansprojekt
  max. 2 854 000 SEK
 • Forshaga
  Region Värmland genom regionalt samverkansprojekt
  max. 534 268 SEK
 • Grums
  Region Värmland genom regionalt samverkansprojekt
  max. 3 436 797 SEK
 • Hammarö
  Region Värmland genom regionalt samverkansprojekt
  max. 320 000 SEK
 • Karlstad
  Region Värmland genom regionalt samverkansprojekt
  max. 6 250 000 SEK
 • Munkfors
  Region Värmland genom regionalt samverkansprojekt
  max. 300 000 SEK
 • Filipstad
  IP-Only
  max. 1 012 500 SEK
 • Storfors
  IP-Only
  max. 1 725 000 SEK
 • Kristinehamn
  IP-Only
  max. 1 740 000 SEK
 • Torsby
  Region Värmland genom regionalt samverkansprojekt
  max. 6 537 500 SEK
 • Hagfors
  Region Värmland genom regionalt samverkansprojekt
  max. 7 735 000 SEK
 • Karlstad (Sträckor från tidigare samråd: Sutterhöjden/Norenberg – Väse/Bäckelid/Ölmhult, Korsning väg 736 - Rådom/Norra Rådom - Väse/Arnövägen - Arnön)
  Region Värmland genom regionalt samverkansprojekt
  max. 3 972 000 SEK
 • Torsby (Sträckor från tidigare samråd: Klaråsen – Bastuknappen - Kindsjön – Bograngen - Bograngen – Medskogen - Röjdåfors - Kajklastorp
  Region Värmland genom regionalt samverkansprojekt 
  max. 4 625 000 SEK

För vad kan vi söka?

Investeringar inom bredband
– insatsområde 2a och investeringsprioritering 2a:
Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät samt stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

 • Insatserna ska bidra till att öka antalet små och medelstora företag med tillgång till bredband med hög kapacitet.

När kan vi söka?

Ansökningsomgången är öppen: 27 februari – 20 april

Sista dag för ansökan: 20 april 2017

Prioritering av ansökningar sker av Strukturfondspartnerskapets under juni 2017.

Kontakta Tillväxtverkets kontor i Gävle för mer information

Vad är viktigt att veta

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Innan ni skickar er ansökan om stöd till Tillväxtverket är det viktigt att ni läser avsnittet om bredband

Ni bör även läsa igenom avsnitten Planera och Ansöka i Handbok för EU-projekt.

Vilka krav, regler och villkor finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i insatsområde 2:

 • Att öka tillgången till, användningen av och kvalitén på IKT, och investeringsprioritering 2a: Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät samt stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin som respektive projekt sökt inom.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en vägledning i arbetet med projektet Handbok för EU-projekt. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Specifika krav på projekt som ansöker om stöd för bredbandsinvesteringar

Förutom de allmänna krav som ställs på projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen så omfattas projekt som ansöker om EU-stöd för bredbandsinvesteringar också av specifika krav.

EU-stödet ska användas till en strategisk utbyggnad av bredband i ett större område för att bidra till bästa möjliga nytta för företagen i Norra Mellansveriges lands- och glesbygdsområden. Utbyggnaden av ortsammanbindande nät med EU-stöd ska ske i enlighet med de regionala strategier och mål som finns för bredbandsutbyggnad i respektive län.

Definition av ortssammanbindande nät
Med ortsammanbindande nät avses den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Det kan också avse förbindelser från en anslutningspunkt som inte ligger i en ort, men det kräver att förbindelsen leder fram till en nod, korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet där ett befintligt eller planerat slutanvändarnära accessnät tar vid.

Förbindelsen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Stöd inom Regionala fonden får, enligt 5 och 6 §§ förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, lämnas endast för utbyggnad av sådana förbindelser.

Särskilda villkor för bredbandsprojekt
För att säkerställa att de bredbandsnät som byggs med EU-stöd uppfyller de krav som följer av regelverket för statligt stöd och blir robusta och av hög kvalitet samt byggs på ett kostnadseffektivt sätt har Tillväxtverket sammanställt åtta särskilda villkor som gäller för dessa projekt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket dock tidigast den 27 februari 2017.

Projekttiden kan som längst vara 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Innan ni skickar er ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige under juni 2017.

Om er ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmötet får ni besked om det från Tillväxtverket.

Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval av insatser. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Gävle.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Gävle