Tillväxtverket

EU-programmet Skåne-Blekinge

Utlysning 2017:1 i det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge är öppen för ansökningar inom insatsområdena Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi, Inkluderande tillväxt – bredband och Hållbar stadsutveckling.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan vi söka?

Följande insatsområden är möjliga att söka stöd för:

Insatsområde 3: Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi

Projekt inom insatsområde 3 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 4b. Att främja energieffektivitet och förnybar energi i företag.

Eller:

 • Investeringsprioritering 4c. Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn

Läs mer om Insatsområde 3

Insatsområde 4: Inkluderande tillväxt – bredband

Projekt inom insatsområde 4 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 2a. Att öka utbygganden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Läs mer om Insatsområde 4

Insatsområde 5: Hållbar stadsutveckling

Projekt inom insatsområde 5 ska bidra till:

Samt:

 • Investeringsprioritering 1b och det specifika målet, Fler innovationer som svarar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling

Eller:

 • Investeringsprioritering 3a och det specifika målet, Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning

Läs mer om Insatsområde 5

När kan vi söka?

Ansökningsomgången öppnar: 3 mars och stänger den 12 april 2017.

Sista dag för ansökan: 12 april, kl. 16:00.

Prioritering av ansökningar sker 14 september 2017.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnittet Planera. 

Testa er projektidé

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? För det kan du använda Mall för beskrivning av tidig projektidé.

Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och de indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

Styrande dokument

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1 . Gå till sidan för de styrande dokumenten

Handbok för EU-projekt

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en vägledning i ert arbete med projektet. Handbok för EU-projekt

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första dag för projektstart är 1 oktober 2017.

Ett projekt kan pågå som längst 3 år och 4 månader.

En förstudie kan pågå som längst i 9 månader.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Programmets totala budget för projektstöd under perioden 2014–2020 är cirka 484 miljoner kronor (reviderad siffra efter budgetjustering). Läs mer om de projekt som hittills har prioriterats i vår projektbank

Inför kommande ansökningsomgångar finns följande medel kvar:

 • Insatsområde 3 Koldioxidsnål ekonomi, cirka 50 miljoner kronor
 • Insatsområde 4 Bredband, cirka 31 miljoner kronor
 • Insatsområde 5 Hållbar stadsutveckling, cirka 50 miljoner kronor

Tillväxtverket beslutar om stöd efter att strukturfondspartnerskapet prioriterat projekten och utifrån ekonomiska beslutsramar. Läs mer om EU-programmet Skåne-Blekinge

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera/ Ansök om stöd

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Innan ni skickar er ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt.

Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet för Skåne-Blekinge vid deras möte den 14 september 2017. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet/”prioriteringsgruppen” så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Kontaktuppgifter till handläggare på kontoret i Malmö

Kontakt med annan myndighet

För information om den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, se webbplatserna för Länsstyrelsen Skånelänk till annan webbplats och Länsstyrelsen Blekingelänk till annan webbplats

Skåne-Blekinge arbetar integrerat med Regionalfonden och Socialfonden. Utgångspunkten är att insatserna ska komplettera och förstärka varandra.

För information om den europeiska socialfonden, se svenska ESF-rådets webbplatslänk till annan webbplats