Tillväxtverket

Ta fram kunskap som utvecklar städer

Arbetar du med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för kunskapsprojekt som ska bidra till att stärka företagen genom att utveckla platsen där de är verksamma.

I Sverige är företag i storstäderna bättre sammankopplade med den internationella ekonomin än företag i mindre städer. Så är fallet även i jämförelse med städer i andra länder. Om svenska städer ska kunna öka sin konkurrenskraft behöver de bland annat bli bättre på att stärka sin koppling till internationella företagsnätverk. Städerna behöver även bli bättre på att integrera närliggande områden i sin utveckling. Denna utlysning syftar därför till att få fram kunskap som kan användas för att stärka och utveckla städer och regioner.

Den här utlysningen är en del av vår verksamhet Tillväxtskapande samhällsplanering.

Vem kan söka?

Ansökningsomgången riktar sig till regionalt utvecklingsansvariga aktörer och vissa kommuner (se nedan). Även nationella myndigheter som vill utveckla kunskap och bidra i kommuners och regioners arbete inom detta område kan söka.

Lista på aktörer med ansvar för regional utveckling

Kommuner som kan söka finansiering

Södertälje, Uppsala, Nyköping, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Halmstad, Varberg, Uddevalla, Trollhättan, Borås, Skövde, Karlstad, Örebro, Västerås, Falun, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå.

För vad kan jag söka?

 • Öka kunskapen om hur företags konkurrenskraft kan stärkas genom att förbättra uppkopplingen mot internationella företagsnätverk – företag är utgångspunkten för starka städer och regioner.
 • Öka kunskapen om hur förbättrad rörlighet i staden, kommunen och inom funktionella regioner kan stärka företagens konkurrenskraft.
 • Öka förståelsen om hur funktionella samband i regionen med staden som motor bidrar till tillväxt.
 • Regionalt och lokalt näringslivsklimat – utveckla kunskap om nya verktyg för hur staden och regionen arbetar med att förbättra näringslivsklimatet.
 • Den smarta staden – digitaliseringen av staden skapar nya affärsmöjligheter. Vad kan offentliga aktörer gör för att bidra till utvecklingen?
 • Sammanhållning i staden och regionen är en utmaning för tillväxt – hur kan flernivå- och sektorssamordning bidra till tillväxt för hela staden och regionen?

Finansiering beviljas endast för kostnader relaterade till dessa ovanstående områden. Kostnader som beviljas kan vara både köp av tjänst eller personalkostnader för framtagandet av kunskapsunderlag.

När kan jag söka?

Utlysningen öppnar den 15 februari och stänger den 3 april kl 13:00.

Ansökningar ska vara inne senast den 3 april kl 13:00.

Tillväxtverket fattar beslut på inkomna ansökningar under april månad.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vilka krav, regler och villkor finns?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ansökan kommer att bedömas utifrån hur följande kriterier uppfylls:

 • Formella krav: Ansökan ska vara komplett ifylld och alla efterfrågade underlag ska ha inkommit. Därtill ska projektägaren uttrycka sitt stöd för projektet i skriftlig form.
 • Relevans: Att projektägaren är regionalt utvecklingsansvarig aktör, kommun enligt listan ovan eller en nationell myndighet och att dessa har förstått avsikten med utlysningen. Kunskapen som tas fram ska vara i linje med, och ha tydlig relevans för den regionala utvecklingsstrategin och stödja intentionerna i den lokala utvecklingsstrategin och översiktsplanen. Ange även tydligt i ansökan om att projektet är i linje med andra utvecklingsprojekt och förklara hur de olika projekten stödjer varandra. Projektägaren ska beskriva hur det kunskapsunderlag som tas fram ska användas och hur det utgör en del av ett långsiktigt utvecklingsarbete.
 • Genomförbarhet och långsiktighet: Projektägaren ska beskriva vilka tillgängliga resurser i form av tid, kompetens och medel hos den sökande och i projektorganisationen som avsätts för arbetet. Projektägaren ska även beskriva hur kunskapen ska spridas och tillvaratas inom den egna organisationen och andra relevanta aktörer?

Tillväxtverket bedömer också om er ansökan uppfyller kraven i förordningar och lagar. Ansökan bedöms i konkurrens med andra inkomna ansökningar. Endast ansökningar som uppfyller urvalskriterierna för denna utlysning kommer i fråga för bedömning. Ansökningarna rangordnas utifrån hur väl ovanstående kriterier besvaras i ansökan.

Beslut om stöd kommer att fattas i enlighet med förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Av denna förordning framgår bl.a. att det krävs minst 50 procent medfinansiering. Dessutom kommer Allmänna villkor 2012 för stöd till projekt att gälla för besluten.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid dig som sökande under beredningen.

Beslut kommer att meddelas under april 2017.

När ska jag genomföra projektet?

 • Projektet kan löpa i maximalt 6 månaders tid.
 • Start tidigast från det att ansökan skickas in alternativt när beslut fattats.
 • Senaste datum för slutrapportering är 15 november 2017.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Totalt finns 2 miljoner kronor avsatt till stöd för programmet.Varje enskilt projekt kan ansöka om medfinansiering på mellan 125 000 kronor och 250 000 kronor.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via den elektroniska tjänsten Min ansökan.länk till annan webbplats Ansökan öppnar den 15 februari  och stänger den 3 april kl 13.00. E-legitimation krävs.

Dokumentenlänk till annan webbplats du behöver för din ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering.

Innan ni gör ansökan kan ni testa projektidén med en handläggare på Tillväxtverket. Som diskussionsunderlag kan ni använda ”Mall för beskrivning av tidig projektidélänk till annan webbplats”.

Följande information är obligatorisk för att ansökan ska komma i fråga för bedömning.

 • Firmatecknarintyg som inte är äldre än ett år
 • Missiv
 • Ekonomisk verktygslåda

Kontakt

Daniel Fahlander
Telefon: 08-681 96 64

Isaac Karlsson
Telefon: 08-681 65 59