Tillväxtverket

EU-programmet Mellersta Norrland

Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Mellersta Norrland är öppen för ansökningar.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.
- En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav:

Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, investeringsprioritering 1b. Läs mer om inriktningen för insatsområde 1.

Insatsområde 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken, investeringsprioriteringar 2a och 2c.
Observera att för investeringsprioritering 2a (som handlar om bredband och höghastighetsnät) tillämpas en särskild ansökningsprocess. Läs mer om inriktningen för insatsområde 2.

Insatsområde 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, investeringsprioritering 3a. Insatsområdet är endast öppet för ansökningar som bidrar till investeringsprioriteringens mål om att skapa nya företag. Läs mer om inriktningen för insatsområde 3.

Insatsområde 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, investeringsprioriteringar 4b och 4c. Inspiration för det här området hittar du på sidan Klimatsynklänk till annan webbplats. Läs mer om inriktningen för insatsområde 4.

Insatsområde 5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, investeringsprioriteringar 7a, 7b och 7c. Läs mer om inriktningen för insatsområde 5.

Läs mer om detaljerna för den aktuella utlysningen

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen: 22 december 2016 - 16 mars 2017, kl. 16.00.

Sista dag för ansökan: 16 mars 2017, kl. 16:00.

Prioritering sker vid Strukturfondspartnerskapets möte onsdag den 14 juni 2017. Därefter fattar Tillväxtverket beslut om stöd så snart som möjligt.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Innan ni skickar in er ansökan om stöd behöver ni ta del av information under avsnittet Planera/Grundläggande förutsättningar i Handbok för EU-projekt

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta de krav som gäller den aktuella utlysningen och som anges under fliken För vad kan vi söka? Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte uppfyller kraven kommer att avslås och ansökningar som bäst bidrar till att uppfylla programmets mål kommer att prioriteras.

Övergripande styrande dokument

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
  • Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som stöd i arbetet med projektet. Handbok för EU-projekt Handboken kompletteras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då en komplett ansökan har registrerats som inkommen i Min ansökan.

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns på sidan Ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller på sidan Att skriva en ansökan

Innan ni lämnar in er ansökan

Läs mer om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, innan ni lämnar in er ansökan på sidan Innan ni skickar er ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt

Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterier. Urvalskriterierna finns beskrivna i Handbok för EU-projekt

Ni som sökande kommer att kontaktas av handläggare på Tillväxtverket under tiden er ansökan handläggs.

Prioritering och beslut

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet för Mellersta Norrland vid deras möte den 14 juni 2017.

Om er ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmötet får ni besked om det från Tillväxtverket.

Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval av insatser. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Östersund som  ansvarar för programmet Mellersta Norrland .

Innan ni gör er ansökan önskar vi en dialog med er. Vi rekommenderar att ni tar kontakt med oss tidigt. Innan ni kommer till ett möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

Under hela perioden som utlysningen är öppen finns handläggarna på Tillväxtverkets kontor i Östersund tillgängliga om ni vill boka ett möte.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Östersund