Tillväxtverket

Smart industri i regionerna - genomförande

Arbetar ni inom en organisation med regionalt utvecklingsansvar? Då kan ni söka finansiering för insatser som syftar till att öka konkurrenskraften i industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

Övriga uppdrag med kopplingar till Smart industri öppnar också utlysningar under våren 2017.

Vem kan söka?

Enbart regionalt utvecklingsansvariga aktörer kan söka. I varje län har en organisation ansvar för att genomföra den regionala tillväxtpolitiken. 

Information om de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna.länk till annan webbplats

För vad kan jag söka?

Syfte
Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag i linje med nyindustrialiseringsstrategin Smart industrilänk till annan webbplats.

Med industriföretag menas företag verksamma inom tillverkning samt mineralutvinning och gruvor. Industrinära tjänsteföretag definieras som företag vars tjänster är avgörande för industriföretagen, exempelvis transport, magasinering, logistik, marknadskommunikation med mera.

Vad kan pengarna användas till?
Projekten ska bidra till förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Projekten ska leda till att företagen utvecklas genom att de blir mer hållbara, effektiva och produktiva i sina verksamheter, sina processer eller affärsmodeller.

Projektens fokus kan exempelvis vara:

 • automation och robotisering
 • design och produktutveckling
 • produktion och tillverkning
 • logistik och försörjningskedjor
 • användning av produkter och tjänster
 • materialfrågor
 • övergång till cirkulära lösningar
 • affärssystem
 • interaktionen med kunder
 • relationen med de anställda

Insatser och lösningar som svarar mot företagens behov av kompetensförsörjning är också betydelsefulla. Det är viktigt att projekten bygger vidare på arbetet som genomförs inom ramen för de regionala kompetensplattformarna.

Projekten ska svara mot minst ett av Smart industris fokusområden:

 • ta vara på digitaliseringens möjligheter (Industri 4.0)
 • stärka en hållbar och resurseffektiv produktion (Hållbar produktion)
 • säkra industrins kompetensförsörjning (Kunskapslyft industri)
 • skapa attraktiva innovationsmiljöer (Testbädd Sverige)

Urvalskriterier

Följande urvalskriterier ligger till grund för bedömning av ansökan och prioritering för beslut.

- Sökande är regionalt utvecklingsansvarig.

- Valda prioriteringar och aktiviteter grundar sig på kartläggningar, förstudier, handlingsplaner eller pilotsatsningar gällande industriföretagens och de industrinära tjänsteföretagen behov och utmaningar. Dessa behöver inte ha genomförts inom ramen för Smart industri i regionerna, men ska vara relevanta för området.

- Projektet innehåller en tydlig, realistisk och handlingsinriktad plan för förnyelse, omställning och ökad konkurrenskraft i industriföretagen och de industrinära tjänsteföretagen.

- Aktiviteterna är kopplade till minst ett av Smart industris fyra fokusområden. 

När kan jag söka?

Ansökan är öppen 1 januari – 30 mars 2017.

Sista dag för ansökan är 30 mars 2017.

Tillväxtverket fattar beslut under april 2017.

Första dag för projektstart är det datum ansökan kommer in till Tillväxtverket, dock tidigast 1 januari 2017.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Viktigt att veta
Ansökningar som kommer in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Ni bör därför ange i ansökan om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som bör omfattas av sekretess.

Om projektet beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, regler och villkor finns?

Stödberättigade kostnader
Bidragsberättigade kostnader är personalkostnader, kostnader för köp av tjänst, lokalkostnader, resekostnader, övriga kostnader bidrag i annat än pengar (från extern aktör) samt indirekta kostnader. Läs mer i Allmänna villkor för 2012PDF.

Krav på medfinansiering
Medfinansiering krävs med 50 % av totala budgeten i denna utlysning. Medfinansiering ska ske med kontanta medel eller med bidrag i annat än pengar från annan aktör än projektägaren. Bidrag i annat än pengar kan exempelvis vara när någon utför ett arbete eller tillhandahåller lokaler, utrustning eller material som motsvaras av en faktisk kostnad.

Upphandling
Upphandling ska ske enligt Lagen om offentlig upphandling (2007:1091).

Information om försumbart stöd
Projekt som genomförs av de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna ska ha som ändamål att gynna industriföretag och industrinära tjänsteföretag inom de ramar som anges i kommissionens förordning (EU) 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, s.k. försumbart stöd. I enlighet med 13 § i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag stöd kommer Tillväxtverket därmed att kunna bevilja stöd till projekt för åtgärder som framgår av tredje punkten i denna bestämmelse.

I ansökan bör särskilt specificeras vilka medel som budgeteras för projektinsatser till förmån för deltagande företag.

Mer information om statsstödsreglerna finner ni här.Word

Samverkansprojekt
Projekten kan genomföras som samverkansprojekt. Samverkansavtalet ska godkännas av Tillväxtverket. Om ni planerar att genomföra ett samverkansprojekt ska ni lämna in ett samverkansavtal tillsammans med ansökan.

Mall för samverkansavtalWord

Vägledning för samverkansavtalPDF

Allmänna villkor
För projekt som beviljats stöd gäller Tillväxtverkets Allmänna villkor 2012PDF. Läs gärna dessa när ni fyller i ansökan.

Erfarenhetsträffar
Personer från projektet ska medverka vid Tillväxtverkets gemensamma erfarenhetsträffar vid minst två tillfällen per år.

Löpande utvärdering och mångfaldsuppföljning
Tillväxtverket ska kunna utvärdera de insatser vi finansierar och ta fram statistik som vi är skyldiga att redovisa. Personer från projektet ska därför medverka i Tillväxtverkets löpande utvärdering. Vi behöver också uppgifter om organisationsnummer/personnummer och kontaktuppgifter till deltagarna i de aktiviteterna som ni genomför. Syftet är bland annat att mäta och följa upp hur våra insatser når män, kvinnor, olika åldersgrupper samt personer med utländsk bakgrund.

Krav på resultatspridning
Tillväxtverket ska ges möjlighet att sprida erfarenheter från projekten till exempel genom Tillväxtverkets webbplats, film, skrifter eller andra medier. Regionalt utvecklingsansvariga aktörer är ansvariga att informera om att stödet kommer från Tillväxtverket.

Läs om hur ni ska använda Tillväxtverkets logotyp i er marknadsföring.

Stödet kan användas som medfinansiering inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
Stödet kan användas som medfinansiering i projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Regionalt utvecklingsansvariga aktörer som vill använda stödet som medfinansiering ska följa de regler och villkor som styr de Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats

Ansök om EU-finansierat stödlänk till annan webbplats

När ska jag genomföra projektet?

Projektet kan starta det datum ansökan har kommit in till Tillväxtverket, dock tidigast 1 januari 2017. Om projektet får avslag går det inte att få ersättning för dessa kostnader.

Projekt ska avslutas och slutrapporteras senast den 31 oktober 2018.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Tillväxtverket kommer att bevilja 5-8 projekt. Ni kan ansöka om ett stödbelopp på max 2,5 miljoner kronor per projekt.

Hur ansöker jag?

Gör ansökan digitalt via Min ansökanlänk till annan webbplats. Logga in på sidan och gå sedan vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Smart industri i regionerna - genomförande.

Läs följande dokument inför er ansökan:

Bilagor till ansökan finns under Ansök om stöd genom nationell finansieringlänk till annan webbplats

 • Medfinansieringsintyg från medfinansiärer
 • Ev. samverkansavtal
 • Aktuellt firmatecknarintyg som inte är äldre än ett år
 • Missiv
 • Ekonomisk verktygslåda

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?
Tillväxtverket granskar de olika delarna i ansökan och bedömer om innehållet överensstämmer med programmets mål, syfte och aktuell utlysningstext. Tillväxtverket bedömer också om er ansökan uppfyller kraven i förordningar och lagar.

Ansökan bedöms i konkurrens med andra inkomna ansökningar. Endast ansökningar som uppfyller urvalskriterierna för denna utlysning kommer i fråga för bedömning. Ansökningarna rangordnas utifrån hur väl nedanstående frågor besvaras i ansökan.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid dig som sökande under beredningen. Beslut kommer att meddelas under april 2017.

Överensstämmelse med syfte: Hur väl svarar projektbeskrivningen mot Tillväxtverkets syfte med utlysningen?

Behov: Finns det ett tydligt behov av projektet och hur redogörs detta i ansökan? Bygger projektet på analyser i tidigare kartläggningar, förstudier, handlingsplaner och pilotsatsningar?

Genomförbarhet: Finns kompetens hos sökande och projektledning? Är målen realistiska? Finns tidigare erfarenhet av liknande insatser?

Samverkan: Vilka aktörer ska projektet samverka med? På vilket sätt medverkar de i genomförandet och hur avser de att ta ansvar för fortsatt arbete efter projekttiden? Hur involveras industriföretagen och de industrinära tjänsteföretagen i projektets planering och genomförande?

Kvalitet: Garanterar upplägget tillräcklig bredd i kompetens och samverkande aktörer för att genomföra projektet? Hur väl är projektet förankrat hos samverkande aktörer?

Förutsättningar för långsiktighet: Hur stort är engagemanget hos sökanden och samverkande aktörer att driva arbetet vidare efter projektets slut? Hur kompletterar och samverkar projektet med andra insatser som genomförs kopplat till Smart industri på regional nivå?

Jämställdhet och mångfald: Hur kommer verksamheten att garantera jämställdhet, mångfald och målgruppens delaktighet i planering, genomförande och uppföljning?

Kontakt

Helena Lindahl, programansvarig Smart industri i regionerna
Tel: 08-681 65 22

Anna Dahlén Eckermann, handläggare