Tillväxtverket

EU-programmet Övre Norrland – investeringar i bredband

Ansökningsomgång 2017:1 Bredband i EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Övre Norrland öppnar för ansökningar för investeringar i bredbandsinfrastruktur i Norrbottens respektive Västerbottens län.

Det regionala strukturfondsprogrammet är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014-2020.

Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i insatsområde 2 Att öka tillgången till, användningen av och kvalitén på IKT, investeringsprioritering 2a: Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Läs mer om programmet Övre Norrland

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.
- En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska gälla investeringar inom bredband – Insatsområde 2

Utlysningen är enbart öppen för de aktörer från Norrbottens län som under 2016 har lämnat in intresseanmälningar till Tillväxtverket, med avsikt att ansöka om EU-stöd för bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät, för nedan angivna sträckor:

Haparanda kommun

 • Karungi-Kärrbäck
 • Kärrbäck-Tandfors

Överkalix kommun

 • Tallvik-Lomträsk
 • Vännäsberget-Strömsnäs (Rödupp)
 • Boheden-Kyppasjärvi

Pajala kommun

 • Pajala-Junosuando

Älvsbyn kommun

 • Nystrand-station-Nybyn 90
 • Nystrand-station-Nedre tväråsel
 • Älvsbyn – reningsverk-Pålträsk
 • Nystrand-station-Stockfors
 • Övrabyn-Hällan
 • Skataudden-Sågfors

EU-stöd får endast gå till områden där det inte finns motsvarande infrastruktur sedan tidigare, och där man bedömer att det inte kommer att byggas ut sådan på kommersiell grund inom tre år. Detta är ett krav som EU ställer på stöd till bredbandsinfrastruktur med hög kapacitet inom Regionala fonden.

Tillväxtverket har säkerställt att detta krav är uppfyllt genom tre offentliga samråd. De sträckor där man konstaterat att det finns befintligt bredband har lyfts bort från utlysningen.

Insatsområde 2, investeringsprioritering 2a

Syftet med prioriteringen är att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

 • Insatserna ska bidra till att fler företag får tillgång till bredband av hög kvalitet och kapacitet.

Specifika krav på projekt som ansöker om stöd för bredbandsinvesteringar
Förutom de allmänna krav som ställs på projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen så omfattas projekt som ansöker om EU-stöd för bredbandsinvesteringar också av särskilda villkor som framgår av varje beslut om stöd.

EU-stödet ska användas till en strategisk utbyggnad av ortssammanbindande nät i ett större område för att bidra till bästa möjliga nytta för företagen i Övre Norrlands lands- och glesbygdsområden. Utbyggnaden av ortsammanbindande nät med EU-stöd ska ske i enlighet med de regionala strategier och mål som finns för bredbandsutbyggnad i respektive län.

Definition av ortssammanbindande nät

Med ortsammanbindande nät avses den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Det kan också avse förbindelser från en anslutningspunkt som inte ligger i en ort, men det kräver att förbindelsen leder fram till en nod, korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet där ett befintligt eller planerat slutanvändarnära accessnät tar vid.

Förbindelsen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Stöd inom Regionala fonden får, enligt 5 och 6 §§ förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, lämnas endast för utbyggnad av sådana förbindelser.

Innan ni skickar er ansökan

Innan ni skickar er ansökan om stöd till Tillväxtverket är det viktigt att ni läser avsnittet om bredband

När kan jag söka?

Ansökningsomgången är öppen: 16 december 2016 – 9 februari 2017

Sista dag för ansökan: den 9 februari 2017 kl. 16.00

Sista dag för underskrivna medfinansieringsintyg: måndagen den 20 mars 2017.
Tänk på att kontakta era medfinansiärer i god tid. Inga villkorade beslut kommer att godkännas.

Prioritering sker: onsdagen den 14 juni 2017 på Strukturfondspartnerskapets möte.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Kontakta kontoret för Övre Norrland för mer information

Vad är viktigt att veta?

Innan ni skickar in er ansökan om stöd behöver ni ta del av information under avsnittet Planera/Grundläggande förutsättningar i Handbok för EU-projekt

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som stöd i arbetet med projektet. Handbok för EU-projekt Handboken kompletteras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverkets kontor i Luleå.

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller på sidan Att skriva en ansökan

Innan ni lämnar in er ansökan

Läs mer om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, innan ni lämnar in er ansökan på sidan Innan ni skickar er ansökan

För bilagor till ansökan, ska ni enbart använda de mallar som gäller för ansökan om EU-finansierat stöd.

Er ansökan ska innehålla all nödvändig information. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Övre Norrland.

Ni ska lämna in underskrivna medfinansieringsintyg till Tillväxtverket i Luleå senast den 20 mars 2017. Tänk därför på att kontakta era medfinansiärer i god tid.

Observera att ansökningar som inte uppfyller de krav som beskrivs ovan kommer att avslås.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt

Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterier. Urvalskriterierna finns beskrivna i Handbok för EU-projekt

Ni som sökande kommer att kontaktas av handläggare på Tillväxtverket under tiden er ansökan handläggs.

Prioritering och beslut

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland vid deras möte den 14 juni 2017.

Om er ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmötet får ni besked om det från Tillväxtverket.

Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval av insatser. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Luleå. 

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet i Luleå