Tillväxtverket

EU-programmet Norra Mellansverige

Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Norra Mellansverige är öppen för ansökningar.

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Norra Mellansverige genom att:

  • medverka till att fler företag samverkar inom kluster som stimulerar innovationer samt förbättra infrastrukturen för forskning och innovation.
  • öka tillgången till och användning av informations- och kommunikationsteknik, främst genom att medfinansiera utbyggnad av bredband.
  • utveckla ett mer diversifierat näringsliv, så att man minskar beroendet av ett fåtal branscher.
  • stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Läs mer om programmet Norra Mellansverige

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.
- En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Utlysningen är öppen för ansökningar inom följande insatsområden:

  • Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Målet för insatsområdet är att öka antalet innovativa små och medelstora företag i regionen. Insatserna ska skapa förutsättningar för väl fungerande innovationssystem och utveckla företagens innovationsförmåga. De ska också bidra till att öka samspelet mellan företag, kluster, forskning och högre utbildning samt bidra till företagens internationalisering.

Utlysning inom området Smart industri
Tillväxtverket genomför en nationell utlysning inom området Smart industri i regionen. Målgruppen för denna utlysning är regionalt utvecklingsansvariga. Finansiering från utlysningen om Smart industri kan användas som medfinansiering i ansökningar inom insatsområde 1. Läs om utlysningen Smart industri i regionerna - genomförande

  • Insatsområde 3: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

Målet för insatsområdet är att öka antalet nya företag med tillväxtpotential och att öka tillväxten i regionens befintliga små och medelstora företag. Insatserna ska bidra till att främja entreprenörskap och skapa väl fungerande rådgivningssystem, stödja och utveckla växande branscher, öka kunskapsinnehållet i företagens utbud, samt stödja små och medelstora företags internationaliseringsförmåga.

Inom insatsområde 3 kommer projekt motsvarande ett sammanlagt belopp om högst 20 miljoner kronor att beviljas stöd inom ramen för ansökningsomgång 2017:1.

Här ser vi gärna ansökningar som tydligt och aktivt adresserar arbetet med de horisontella kriterierna jämställdhet, likamöjligheter och icke diskriminering samt bättre miljö

  • Insatsområde 4: Att stödja övergången till en klodioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi.

Målet med insatsområdet är att minska koldioxidutsläppen från små och medelstora företag och förbättra koldioxidsnål teknik. Insatsområdet ska öka företagens energieffektivisering och bidra till att öka användningen av förnybar energi samt utveckla lösningar för hållbara och koldioxidsnåla transportsystem. Dessutom är det möjligt att genomföra insatser för forskning och innovation inom förnybar energi och energiteknik.

I denna utlysning är det inte möjligt att ansöka till Insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvalitén på IKT, informations- och kommunikationsteknologi.

När kan jag söka?

Utlysningen är öppen: 17 december 2016 – 8 mars 2017

Sista dag för ansökan: 8 mars 2017

Kontakta Tillväxtverkets kontor i Gävle för mer information

Prioritering sker vid Strukturfondspartnerskapets möte den 30-31 maj 2017.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Innan ni skickar in er ansökan om stöd behöver ni ta del av information under avsnittet Planera/Grundläggande förutsättningar i Handbok för EU-projekt

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
  • Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som stöd i arbetet med projektet. Handbok för EU-projekt Handboken kompletteras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller på sidan Att skriva en ansökan

Innan ni lämnar in er ansökan

Läs mer om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, innan ni lämnar in er ansökan på sidan Innan ni skickar er ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt

Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterier. Urvalskriterierna finns beskrivna i Handbok för EU-projekt

Ni som sökande kommer att kontaktas av handläggare på Tillväxtverket under tiden er ansökan handläggs.

Prioritering och beslut

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige vid deras möte den 30 - 31 maj 2017.

Om er ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmötet får ni besked om det från Tillväxtverket.

Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval av insatser. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Gävle

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Gävle