Tillväxtverket

EU-programmet Västsverige

Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Västsverige är öppen för ansökningar.

De övergripande målsättningarna för Västsveriges regionala strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning är att:

 • stärka små och medelstora företags konkurrenskraft
 • bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi
 • främja en hållbar stadsutveckling

För att uppnå målen finns tre insatsområden med olika inriktningar. Målgruppen är små och medelstora företag.

Läs mer om programmet och se dokumentet för det operativa programmet, i kortversion eller i sin helhet.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.
- En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Det är möjligt att söka stöd inom programmets samtliga tre insatsområden.

 • Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
 • Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
  Det är dock inte möjligt att söka stöd för projekt inom finansiella instrument.
 • Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Utlysningen är inte öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling kopplat till integrerade territoriella investeringar.

Önskvärda ansökningar

Ansökningar kopplade till styrkeområdet Livsmedel och gröna näringar beaktas särskilt.

När kan vi söka?

Ansökningsomgången är öppen: 15 december 2016 - 15 februari 2017, kl. 19.00.

Prioritering sker: onsdagen den 2 juni 2017.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Innan ni skickar in er ansökan om stöd behöver ni ta del av information under avsnittet Planera/Grundläggande förutsättningar i Handbok för EU-projekt

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter.

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som stöd i arbetet med projektet. Handbok för EU-projekt
Handboken kompletteras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverkets kontor i Göteborg.

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 40 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller på sidan Att skriva en ansökan

Innan ni lämnar in er ansökan

Läs mer om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, innan ni lämnar in er ansökan på sidan Innan ni skickar er ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt

Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterier. Urvalskriterierna finns beskrivna i Handbok för EU-projekt

Ni som sökande kommer att kontaktas av handläggare på Tillväxtverket under tiden er ansökan handläggs.

Prioritering och beslut

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet för Västsverige vid deras möte den 2 juni 2017.

Om er ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmötet får ni besked om det från Tillväxtverket.

Vid prioritering utgår strukturfondspartnerskapet utifrån sina riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska regionala utvecklingsfonden. De finns beskrivna på www.vgregion.se/strukturfondspartnerskapetlänk till annan webbplats

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Hör gärna av er till oss på kontoret i Göteborg inför ansökan, så kan vi ge er feedback på ert framtida projekt. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för beskrivning och projektidé.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Västsverige.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Västsverige