Tillväxtverket

EU-programmet Småland och Öarna

Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Småland och Öarna är öppen för ansökningar.

Det övergripande målet för programmet, Investering för sysselsättning och tillväxt, har fyra insatsområden med separata budgetar:

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT.
 • Att stödja kapacitet för små- och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Programområdet, som traditionellt varit industriberoende och med en hög andel av befolkningen som saknar högre utbildning, står inför en strukturomvandling med behov av att utveckla en mer kunskapsbaserad ekonomi för att öka konkurrenskraften.

Det finns också en obalans i befolkningsutvecklingen i regionen, där utflyttning sker från landsbygden. Den regionala utvecklingsfonden är ett av verktygen för att hantera de här utmaningarna och ta tillvara möjligheterna som det ger.

Gotlands län har särskilda territoriella behov, som baseras på dess situation som ö. Gotlands näringsliv ser också något annorlunda ut än vad Smålandslänens gör, med fler tjänsteföretag och mindre industriberoende. Dessa särdrag ska beaktas i genomförandet av programmet.

Läs mer om programmet Småland och Öarna

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.
- En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska vara inriktad på något av följande insatsområden:

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  För att förnya näringslivet i regionen och skapa konkurrenskraft för företagen behövs en ökad samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor.
 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT
  Den stora utmaningen inom området är att ta tillvara de möjligheter som IT-utvecklingen ger, att använda digitaliseringens möjligheter för att möta exempelvis framtidens behov av välfärd inom äldrevården eller tillgängligheten till offentlig service.
 3. Att stödja kapacitet för små- och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser
  Näringslivsutveckling är programmets huvudfokus, och insatsområdet utgör grunden för att Europa 2020-strategin (EU:s tillväxtstrategi) avseende innovation ska kunna uppfyllas.
 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  Inom insatsområdet ligger fokus på transporter, bland annat för att utnyttja tidigare programs infrastruktursatsningar till ännu större del.

Övrigt generellt om ansökningsomgången

Vi ser gärna ansökningar inom programmets samtliga insatsområden, speciellt ansökningar som handlar om:

 • Digitalisering genom att öka tillgången till, användningen och kvaliteten på information och kommunikationsteknik (IKT) inom insatsområde 2
 • Internationalisering för att skapa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag inom insatsområde 3
 • Grön tillväxt genom att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom transporter inom insatsområde 4.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten. Projektet bör ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av planerade insatser. Inspiration finns i Tillväxtverkets guide för horisontella kriterier

Med anledning av flyktingsituationen ser vi gärna insatser som verkar för integration. Insatser som tar tillvara resurser som de nyanlända kan utgöra och som bidrar till att öka företagens konkurrenskraft. Projekt som aktivt arbetar med insatser kopplat till lika möjligheter och icke-diskriminering kommer därför att gynnas i en bedömning. Ni ska redogöra för hur ni arbetar aktivt med detta i projektet i bakgrunds- och projektbeskrivningen.

Beskriv också hur kriteriet ska användas som verktyg eller medel för att uppnå projektets syfte och mål och tydligt visa på aktiviteter och kostnader som krävs för att uppnå lika möjligheter och icke-diskriminering. I uppföljningen ska ni visa hur kriteriet har använts för att nå projektets mål och resultat.

När kan vi söka?

Ansökningsomgången är öppen: 12 december 2016 till den 13 mars 2017

Sista dag för ansökan: 13 mars 2017, klockan 23.59

Prioritering av ansökningar sker: 20-21 juni 2017

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Ansökan om förstudier

Ansökningar om förstudier sker löpande och omfattas inte av den här utlysningsperioden.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Ett projekt inom strukturfonderna omfattas av en rad grundläggande förutsättningar som styr projekten i riktning mot det övergripande tillväxtmålet i Europa 2020-strategin. Läs om de grundläggande förutsättningar för ert projekt.

För att öka möjligheterna att både få stöd och nå goda resultat behöver ni planera projektet väl. Viktig information och nyttiga tips om hur ni planerar ert projekt hittar ni i avsnittet Planera. Besök sidorna kontinuerligt för att ta del av de senaste uppdateringarna.

För förstudier gäller:

 • max 400 000 kr från EU:s regionala utvecklingsfond
 • 50 procent medfinansiering (offentlig och/eller privat)
 • max 9 månaders genomförande
 • inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt
 • att ni ska använda e-tjänsten Min ansökan

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter. Gå till sidan för de styrande dokumentenlänk till annan webbplats

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som stöd i arbetet med projektet. Handboken kompletteras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

För förstudier gäller max 9 månaders genomförande inkluderat avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan
länk till annan webbplats
Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller på sidan Att skriva en ansökan

Innan ni lämnar in er ansökan

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, på sidan Innan ni skickar er ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt

Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterier.

Ni som sökande kommer att kontaktas av handläggare på Tillväxtverket under tiden er ansökan handläggs.

Prioritering och beslut

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna vid deras möte den 20-21 juni 2017.

Om er ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmötet får ni besked om det från Tillväxtverket.

Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval av insatser. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Ansökan om förstudier

Ansökningar om förstudier, som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven, prioriteras löpande.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med kontoret för Småland och Öarna som finns i Jönköping. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Jönköping.

Vill ni redan nu berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Fyll i mallen Testa er projektidé

Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett möte med en handläggare, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon.