Tillväxtverket

EU-programmet Övre Norrland

Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Övre Norrland är öppen för ansökningar.

Det övergripande målet för programmet, Investering för sysselsättning och tillväxt, har fem insatsområden med separata budgetar:

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken
 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
 • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Programmet bygger på sju fokusområden:

 • Innovationer inom hälso- och sjukvård
 • Life Science
 • Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin
 • Testverksamhet
 • Hållbar energi och miljöteknik
 • Upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar
 • Digitala tjänstenäringar för smart region

Läs mer om programmet Övre Norrland

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.
- En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska vara inriktad på något av följande insatsområden:

 • Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, investeringsprioritering 1b. Särskilt önskas projekt i skärningspunkter mellan två eller flera fokusområden samt ansökningar inom fokusområdet Testverksamhet.
 • Insatsområde 4. Att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi i alla sektorer, investeringsprioriteringarna 4b och 4c. Mer information och inspiration om detta hittar du på sidan Klimatsynk
 • Insatsområde 5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, investeringsprioritering 7c.

Läs mer om detaljerna för respektive insatsområde på sidan Mer om aktuell utlysning

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014-2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten. Projektet bör ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av planerade insatser. Inspiration finns i Tillväxtverkets guide för horisontella kriterier

Om den verksamhet som ni ansöker om stöd för, har delar som passar in i olika insatsområden, ska ni dela upp verksamheten på separata projekt och ansöka om stöd ur olika insatsområden.

I er ansökan ska all nödvändig information finnas med. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Övre Norrland.

För bilagor till ansökan, ska ni enbart använda de mallar som är giltiga för ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som finns på sidan Ansöka om stöd

Lägg om möjligt in ansökan i ”Min ansökan” i god tid innan utlysningen stänger, för att inte riskera att systemet överbelastas.

När ni skickar in ansökan för ett genomförandeprojekt ska nödvändiga beslut och/eller tillstånd, som till exempel miljöprövningstillstånd, finnas.

Tänk på att förankra länsöverskridande projekt hos regionalt utvecklingsansvarig myndighet i båda länen, oavsett om ni söker medfinansiering eller inte.

För förstudier gäller:

 • max 400 000 kr från EU:s regionala utvecklingsfond
 • 50 procent medfinansiering (offentlig och/eller privat)
 • max 9 månaders genomförande
 • inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt
 • att e-tjänsten Min ansökan ska användas

Observera att ansökningar som inte uppfyller de krav som beskrivs ovan kommer att avslås.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen: 7 december 2016–9 februari 2017, kl. 16.00.

Sista dag för ansökan: torsdagen den 9 februari 2017, kl 16.00.

Sista dag för underskrivna medfinansieringsintyg: måndagen den 20 mars 2017. Tänk på att kontakta era medfinansiärer i god tid. Inga villkorade beslut kommer att godkännas.

Prioritering sker: onsdagen den 14 juni 2017.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Information om vad som gäller för stödet hittar du i Handbok för EU-projekt och avsnittet Planera

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter.

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som stöd i arbetet med projektet. Handboken kompletteras kontinuerligt.

Handbok för EU-projekt

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverkets kontor i Luleå.

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller på sidan Att skriva en ansökan

Innan ni lämnar in er ansökan
Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, på sidan Innan ni skickar er ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt

Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterier.

Ni som sökande kommer att kontaktas av handläggare på Tillväxtverket under tiden er ansökan handläggs.

Prioritering och beslut

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland vid deras möte den 14 juni 2017.

Om er ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmötet får ni besked om det från Tillväxtverket.

Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval av insatser. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Luleå.

Vi önskar en dialog med sökanden inför en planerad ansökan. Vi rekommenderar en tidig kontakt. Innan ni kommer till ett sådant möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

Handläggare från Tillväxtverket kommer att finnas på plats på Region Västerbottens kontor i Umeå den 10 och 11 januari för inbokning av individuella tider. Föranmälan krävs. Ytterligare information finns inom kort på Tillväxtverkets respektive Region Västerbottens webbplatser

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet i Luleå