Tillväxtverket

Gröna affärsutvecklings­checkar

Små företag med innovativa lösningar inom miljöteknik eller miljöanpassade tjänster kan söka stöd för affärsutveckling för hemmamarknaden. Produkterna ska också bidra till att skapa en effektiv resurshushållning jämfört med befintliga produkter.

Vem kan söka?

Checkarna riktar sig till privatägda företag som har:

 • 2-49 anställda och en
 • omsättning på minst 3 miljoner kronor,
 • ekonomi i ordning,
 • befintlig produkt eller tjänst att ta vidare till nya marknader.

Följande regioner har gröna affärsutvecklingscheckar: Dalarna, Jönköping, Skåne, Södermanland, Uppsala, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

För vad kan jag söka?

 • Köp av tjänst
 • Kompetensstöd att utveckla säljorganisationen
 • Identifiering och tillämpning av lämpliga affärsmodeller
 • Skapa affärserbjudanden till kunder
 • Stöd till att identifiera potentiella kunder
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut och vara en ny kompetens till företaget)
 • Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten

Definitionen av miljöteknik är varor och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar ur ett livscykelperspektiv.

Med effektiv resurshushållning menar vi varor och tjänster som återanvänder och återvinner det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir över.

Exempel på områden:

 • Hållbara transporter exempelvis tjänster som minskar/effektiviserar transportbehov, förbättrade resmönster och godsflöden
 • Vatten och avlopp - teknik som sparar vatten och energi
 • Hållbart material - nya material som byter ut fossila oljor
 • Energieffektivisering – exempelvis smarta nät
 • Återvinning och avfall
 • Förnybar energi
 • Hållbart byggande

När kan jag söka?

Vilka krav, regler och villkor finns?

Checkarna ska användas för stöd till affärsutveckling på hemmamarknaden.

Affärsutvecklingscheckar är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1–8).

Företag får inte ta emot mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år.

Det finns också begränsningar i stödet för vissa sektorer: fiske- och vattenbruk, primär produktion av jordbruksprodukter och vägtransporter.

När ska jag genomföra projektet?

Projektet ska vara avslutat 2017.

För mer information, kontakta din region

Hur mycket kan jag få i stöd?

50 000–250 000 kronor och motsvara max hälften av kostnaderna för ditt projekt. Du kan alltså få en check för upp till halva kostnaden. Resten betalar ditt företag.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos regionen (länsstyrelse eller regionförbund). Det är olika ansökningstider för olika regioner.

Kontakta din region för närmare besked

Kontakt

Kontaktuppgifter till regionerna.

Följande regioner har gröna affärsutvecklingscheckar: Dalarna, Jönköping, Skåne, Södermanland, Uppsala, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.