Tillväxtverket

Checkar för international­isering

För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Olika ansökningsdatum i olika regioner!

Har du en produkt eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad? Om du driver ett företag med 2-49 anställda kan du söka en affärsutvecklingscheck för att förbereda internationaliseringen.

Affärsutvecklingscheckar är vårt stöd för att stärka konkurrenskraften i små företag. Checkarna används för att ta in extern kompetens som kan hjälpa företag att nå nya internationella marknader.

Affärsutvecklingscheckar finns i alla regioner - med undantag för Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. (Dessa regioner har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta dem för mer information.)

Det är olika ansökningstider för olika regioner. Se rubriken ”Kontakt” nedan.

Vem kan söka?

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • en omsättning på minst 3 miljoner kronor och max 10 miljoner EUR (gäller senaste årsbokslut)
 • en ekonomi i ordning
 • en befintlig vara eller tjänst att ta vidare till nya marknader.

För vad kan jag söka?

Checkarna används för att ta in extern kompetens som kan hjälpa ditt företag att nå nya internationella marknader.

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det ska vara en ny kompetens till företaget)
 • Resekostnader (max 20 procent av den totala kostnaden)

Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Du kan anlita någon som kan hjälpa dig med till exempel att:

 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer i utlandet
 • utbilda er inför en internationalisering
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet.

Checken kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde
 • patentansökningar
 • certifieringskostnader
 • delegationsresor
 • försäljningsinsatser

När kan jag söka?

Du ansöker hos regionen (länsstyrelse eller regionförbund). Det är olika ansökningstider för olika regioner. Kontakta din region för närmare besked.

Vilka krav, regler och villkor finns?

Checkarna ska användas för att förbereda företaget inför en internationalisering - enkelt sagt förberedelse fram till import och export.

Affärsutvecklingscheckar är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1–8).

Företag får inte ta emot mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år.

Det finns också begränsningar i stödet för vissa sektorer: fiske- och vattenbruk, primär produktion av jordbruksprodukter och vägtransporter.

När ska jag genomföra projektet?

Projekttiden ligger normalt på max 12 månader. För mer information kontakta din region. Se under kontakt.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Du kan söka en check på 50 000–250 000 kr vilket får motsvara max hälften av vad ditt internationaliseringsprojekt kostar totalt. Resten betalar ditt företag.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos den region (länsstyrelse eller regionförbund) där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Se under kontakt.

Kontakt

Mer information och bakgrund