Tillväxtverket

Checkar till arbets­integrerande sociala företag

Du som arbetar i arbetsintegrerande sociala företag kan söka finansiering till projekt inom affärsutveckling, kompetensutveckling, organisationsutveckling och validering.

Vem kan söka?

Företag som:

 • har som huvudsakligt ändamål att skapa arbetstillfällen eller vägar till arbete för personer/grupper som har svårt att få eller behålla ett arbete

Och som:

 • är arbetsintegrerande sociala företag som ägs och/eller drivs av personer ur målgrupperna eller,
 • är ägda av en ideell organisation eller stiftelse utan vinstutdelningssyfte, även en väl avgränsad resultatenhet inom en större organisation kan söka om verksamheten stämmer med ändamålet ovan,
 • har minst en anställd och är registrerad som arbetsgivare,
 • har bedrivit verksamhet i minst ett år
 • har F-skattsedel och organisationsnummer

Vad är arbetsintegrerande sociala företag?

Det är företag som bedriver näringsverksamhet med mål att integrera människor i arbetslivet, arbetar med en hög delaktighet för medarbetarna, återinvesterar vinsten och är fristående från offentlig verksamhet.

Mer om definitionen kan du läsa här: Sofisam.selänk till annan webbplats

Grupper av företag kan söka gemensamt

Grupper av företag som samverkar geografiskt eller branschvis kan söka gemensamt. En enklare behovsanalys bör vara genomförd före ansökan. Ett av företagen står för ansökan och är stödmottagare av medlen och ansvarar för projektadministrationen. Samtliga företag som ska delta i insatsen ska ha fattat beslut om att medverka och skrivit under en gemensam avsiktsförklaring.

Deltagare i vissa av Arbetsförmedlingens utbildningar kan söka

Genom en överenskommelse med Arbetsförmedlingen är det möjligt för grupper som ingår i Arbetsförmedlingens utbildningar ”Starta arbetsintegrerande sociala företag” att söka checkar för komplettering av utbildningsinsatsen.

För vad kan jag söka?

 • Affärsutveckling i ert företag: det kan vara nya affärsidéer eller utveckling av inriktningar som ni redan arbetar med, marknadsundersökning och intern analys av möjligheterna att utveckla affärsidén, testa nya affärskonceptkoncept.
 • Kompetensutveckling för alla eller grupper av medarbetare i utbildningar/certifieringar som behövs för att öka kvalitén i er affärsverksamhet både inom arbetsintegrering och annan affärsverksamhet, regelverk, marknadsföring, ledarskap, konflikthantering.
 • Organisationsutveckling: det kan handla om hur ni är organiserade, ansvarsfördelning och beslutsordning, arbetsgrupper, förändring av företagsform, ledarskap, företagsform, styrelseutbildning.
 • Validering av medarbetares kunskaper som stärker företagets konkurrenskraft och hållbarhet.
 • Affärsamverkan med andra företag i olika former. Som grund för vad ni vill söka medel för ska det finnas en analys av vilka behov som är viktigast att stärka för att nå ett hållbart företag.

Vilka kostnader kan få finansiering?

 • Köp av tjänst som konsultstöd/rådgivning, affärsutvecklingsinsatser, utbildning och validering av befintlig kunskap.
 • Projektanställning som innebär att en ny spetskompetens tillförs företaget. Kostnader för befitnlig personal, personal till "handledning" eller företagets ordinarie arbete beviljas inte.
 • Resor inom Sverige, max 25 procent av det sökta beloppet. Kostnader för resor utanför Sverige beviljas inte.

När kan jag söka?

Intresseanmälan och ansökan kan lämnas under perioden 2016-09-01 – 2018-08-31 dock så länge det finns tillgängliga medel.

Vilka krav, regler och villkor finns?

Krav

Ingen medfinansiering krävs, vi förutsätter att företagets medarbetare deltar i insatserna med egen tid. Beskriv i ansökan hur detta kommer att ske. Företaget kan utöver de sökta medlen bidra med egna medel i projektet.

Affärsutvecklingscheckarna ska användas till insatser som syftar till att skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla och stärka företagets affärsverksamhet eller stötta personers utveckling och möjlighet att få anställning i företaget eller hos annan arbetsgivare genom kompetensutveckling eller validering av kunskap.

Planering och genomförande av insatserna ska ske med delaktighet av anställda och deltagare som berörs av verksamheten.

Beskriv i ansökan:

 • Hur ni har kommit fram till vilka insatser som är viktigast att genomföra för att stärka ert företag, hur behovsanalysen har genomförts och hur medarbetarna varit delaktiga.
 • Hur insatserna ska genomföras.
 • Vilka resultat ni förväntar er av insatserna.
 • Budget för insatserna och företagets medfinansiering.

Checkarna kan inte användas för att täcka löpande omkostnader eller löner för redan anställda i företaget.

Urvalskriterier

Tillväxtverket bedömer inkomna ansökningar enligt följande:

 1. Bedömning om inkomna ansökningar uppfyller de urvalskriterier som anges i utlysningen.
 2. Prioritering bland de ansökningar som uppfyller urvalskriterierna.

Beslut om att bevilja stöd innefattar en rad villkor för medlens användning. Därutöver kan andra generella regler gälla för beslutet om stöd.

Beslut om vilka företag som beviljas finansiering kommer att fattas av Tillväxtverket efter samråd med beredningsgruppen för affärsutvecklingscheckarna. Beredningsgruppen består av representanter från Skoopi, Tillväxtverket och affärsrådgivare.

Ansökan kommer att prioriteras utifrån hur följande kriterier uppfylls:

Formella krav

Att sökande organisation är en juridisk person som uppfyller kraven under rubriken ”Vem kan söka”. Företag som är i ekonomiskt obestånd och/eller har skatteskulder kan inte ansöka om stöd hos Tillväxtverket.

Relevans

Hur väl insatserna förväntas leda till ett konkurrenskraftigt och hållbart företag. Hur väl företagets behov och val av insatser stämmer överens och kan leda till att företagets affärsverksamhet utvecklas. Om insatserna är relevanta i förhållande till företagets situation och utvecklingspotential.

Kvalitet

Att upplägget av insatserna garanterar tillräcklig kvalitet för att uppfylla syftet och målsättningen med checkarna. Har anlitade utbildare, konsulter, projektanställda relevant kompetens för att garantera kvalitén i genomförandet?

Genomförbarhet

Kompetens hos den sökande eller aktörer som ska anlitas att genomföra projektet. Att genomförandet är realistiskt planerat. Att tidsplanen och budgeten är hållbara i förhållande till uppsatta mål.

När prioriteringarna är gjorda fattar Tillväxtverket beslut om att bevilja medel till de prioriterade projekten.

Villkor

Tillväxtverkets Villkor - affärsutvecklingscheck för arbetsintegrerande sociala företag – 2016 gäller för ansökan och ska gälla för beviljat projekt. Ladda ner dokumentet via länken nedan

Vi vill understryka att:

 • Stödmottagaren blir skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats.
 • Stödmottagaren ska redovisa projektets resultat i förhållande till de mål som beskrivs i respektive ansökan.
 • Tillväxtverket kommer att följa projektet i syfte att lära och få kunskap och erfarenheter. Bidragsbelopp som Tillväxtverket beviljar i enlighet med 13 § i SFS 2015:210 i form av
 • Affärsutvecklingscheckar till arbetsintegrerade sociala företag är med hänsyn till EU:s regler om statsstöd hänförliga till bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse s.k. försumbart stöd eller de minimisstöd[1]. Dessa regler innebär att ett företag kan ta emot högst 200 000 euro (ca. 1 800 000 kronor) under en treårsperiod i form av försumbart stöd. Därför du till ansökan i ”Min ansökan” bifoga ett ”Intyg om Försumbart stöd”. Intyget kan du få från Skoopi eller ladda ner via länken nedan. Om företaget beviljats mer än 200 000 euro (ca 1 800 000 kronor) i form av försumbart stöd de senaste tre åren kan Tillväxtverket inte bevilja er medel för affärsutvecklingscheckar.
 • Vid beräkningen av takbeloppet ska samtliga försumbara stöd som företaget har erhållit från olika offentliga stödgivare (stat, landsting eller kommun) summeras under treårsperioden. Av stöden från Arbetsförmedlingen är det endast stöd till start av näringsverksamhet som räknas som försumbart stöd.

Dokumenten du behöver hittar du under rubriken Ansök om stöd med nationell finansiering

Tillväxtverkets Villkor - affärsutvecklingscheck för arbetsintegrerande sociala företag – 2016

Intyg om försumbart stödWord

När ska jag genomföra projektet?

Insatserna ska genomföras under perioden 2016-09-01 – 2018-10-31. Ett projekt kan genomföras under minst en månad och högst ett år. Tidsperioden ska vara realistiskt planerad i förhållande till de aktiviteter som ska genomföras.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Planerad budget för affärsutvecklingscheckarna för hela perioden september 2016 – oktober 2018 är 9,5 miljoner kronor. Budgeten är fördelad under perioden med:

 • 1 200 000 kronor år 2016
 • 3 500 000 kronor år 2017
 • 4 500 000 kronor år 2018

Affärsutvecklingscheckar kan sökas med 50 000 – 200 000 kronor per företag och check. Möjlighet finns att ansöka om förskott med 50 procent av beviljat belopp.

Ansökningar, bedömning och beslut kommer att göras löpande under hela perioden så länge medlen finns tillgängliga.

Hur ansöker jag?

Skoopi hjälper dig med information om hur du ansöker

För att underlätta ansökningsprocessen av affärsutvecklingscheckar anlitar Tillväxtverket Skoopi som hjälper till med information om hur du ansöker, tar emot intresseanmälningar och har förberedande kontakter med Tillväxtverket. Processen för ansökan innehåller följande steg:

 1. Intresseanmälan lämnas till Skoopi. Beskriv tydligt vad ni vill göra och lämna gärna offerter eller prisuppgifter på  till exempel utbildningar.
 2. Du får en bekräftelse via e-post på att din intresseanmälan har kommit in.
 3. Skoopi går igenom din intresseanmälan och bedömer om kompletteringar behövs.
 4. En nationell beredningsgrupp granskar intresseanmälningarna och lämnar en rekommendation till er.
 5. Om projketidén uppfyller kraven gör du din ansökan i Tillväxtverkets system ”Min ansökan”.
 6. Tillväxtverket hanterar ärendet i projektsystemet och beslutar.
 7. När ansökan är beviljad finns möjlighet att söka förskott på beslutade medel samt att rekvirera medel mot upparbetade kostnader högst två gånger under projekttiden.
 8. Slutrapportering av affärsutvecklingsprojektet lämnas in i Min ansökan till Tillväxtverket som granskar och beslutar om slutrapport och utbetalning. Mer information om intresseanmälan och om hur ni gör ansökan får ni från Skoopi, telefon 0720-144830, Måndag – fredag kl. 9.00 – 12.00

Gå till Skoopis webbplatslänk till annan webbplats

Ladda ner intresseanmälanWord

Intyg om försumbart stödWord

Kontakt

Intresseanmälan lämnas till Skoopi per e-post: checkar@skoopi.coop

E-post: checkar@skoopi.coop

Telefon: 0720-14 48 30

Webb: skoopi.coop länk till annan webbplats

Kontaktperson Tillväxtverket: Antonio Tolj

Mer information

Vad ska insatserna leda till?

Insatserna ska leda till att företagets verksamhet utvecklas så att fler arbetstillfällen skapas eller att personer som deltar i verksamheten stärker sin möjlighet att få anställning i företaget eller hos annan arbetsgivare.

Vårt uppdrag

Tillväxtverkets har i uppdrag av regeringen att utarbeta och genomföra ett nationellt program för att skapa fler möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa genom att stimulera till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer. I programmet ingår affärsutvecklingscheckar till företagen för att stärka deras konkurrenskraft.

Vad är arbetsintegrerande sociala företag?

Det är företag som bedriver näringsverksamhet med mål att integrera människor i arbetslivet, arbetar med en hög delaktighet för medarbetarna, återinvesterar vinsten och är fristående från offentlig verksamhet.

Mer om definitionen på Sofisam.selänk till annan webbplats