Tillväxtverket

Uppdrag att förbättra näringslivs­klimatet

Är ni en av regeringens utpekade kommuner som ska erhålla ett stadsbidrag för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen?

Utlysningen planeras att vara öppen: 15 april - 30 juni 2018

Notera att tidpunkten för utlysningen kan komma att ändras.

Om innehållet

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att fördela 70 miljoner kronor under åren 2018-2020 till 39 kommuner i stödområde A för att förbättra kommunernas företagsklimat. Respektive kommun kommer tilldelas 1 760 000 kr per år under denna period. Syftet med medlen är att stärka kommunernas förutsättningar att stödja näringslivet och delta i olika utvecklingsprojekt.

Läs regeringsuppdraget på regeringen.selänk till annan webbplats

Se en karta över de 39 kommunerna i stödområde Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan medlen användas?

Pengarna kan användas till generella näringslivsfrämjande insatser. Det kan både handla om att förstärka kommunens kapacitet att arbeta med sin näringslivsservice, bemötandefrågor och förbättra/effektivisera beslutsprocesser när det gäller tillståndsgivning, bygglov etc. Medlen kan också användas som kommunens medfinansiering i utvecklingsprojekt som ska möta den särskilda problematik som näringslivet står inför på grund av geografiska och demografiska utmaningar.

Vad händer just nu?

Vi arbetar just nu med att kunna öppna upp för att ta emot ansökningar från kommunerna. Vår avsikt är att ansökan och rekvirering av medel ska kunna komma igång under april månad. Inom kort kommer ni att få en instruktion om hur ni går tillväga, vilken information vi behöver och vilka typ av underlag som krävs. Sista datum för rekvirering av 2018 års medel 30 juni.

Vad kan vi göra redan nu?

Redan nu kan ni börja formulera vilka utmaningar företagen i er kommun står inför utifrån geografiska och demografiska utmaningar. Vilka åtgärder ni ser som angelägna att arbeta med för att möta dessa utmaningar som förbättrar näringslivsklimatet i kommunen. Då stödet ska följas upp och kunna utvärderas vill vi att ni beskriver hur ni avser följa och mäta planerade insatser.

Kommunerna kommer inte att behöva beskriva fördelningen mellan olika kostnadsslag till Tillväxtverket men kostnaderna måste särredovisas.

Vad kan pengarna inte användas till?

Kommunerna får inte använda pengar till direkta företagsstöd.

Kommunerna behöver förhålla sig och tillämpa statsstödsregler, lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunallagen.

Informationen på denna sida uppdateras löpande.

Vill du veta mera?

Gå till sidan Samhällsplanering

Kontakt

Uppdragsansvarig och kontaktperson

Maria Engström, Regional näringslivsutveckling
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 65 96