Tillväxtverket

Slututvärdering av SREss

Den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS)
började byggas i Lund hösten 2014 och kommer att vara i full drift 2025. ESS kommer att bli en flervetenskaplig användaranläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla.

Regionalfondsprojektet Spatial Research Excellence by ESS (SREss) genomförs som en del av etableringen av ESS i Lund. I projektet görs investeringar i grundläggande forskningsinfrastruktur som ska lägga grunden för instrumenteringen av ESS.

Tillväxtverket har gett Ramboll uppdraget att löpande utvärdera SREss för hela projektperioden 2015-2020. Detta är slututvärderingen som har genomförts i förtid, våren 2018, eftersom alla aktiviteter i projektet är slutförda och projektet avslutas i förtid.

I denna rapport presenteras resultat och slutsatser från slututvärderingen av SREss. Analys och slutsatser i rapporten är författarnas.