Tillväxtverket

Utvärdering av nio program Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1

Delrapport 2 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Europeiska regionala utvecklingsfonden syftar till att stärka regional konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt i hela Europa. Detta sker bland annat genom att finansiera projekt som ska stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Ramboll har utvärderat bidraget av de projekt som genomförts för detta syfte i Sverige, vilket i januari 2018 omfattade 145 projekt och 1,3 miljarder kronor i beviljade EU-medel.

Tillväxtverket har gett Ramböll uppdraget att utvärdera TM1. Analys och slutsatser är författarens.

Utvärdering av nio program Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1. Delrapport 2 om målet: stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Pub.nr.: 0263
ISBN: 978-91-88601-85-8
Årtal: 2018