Tillväxtverket

Utvärdering av åtta program Regionala utvecklingsfonden
Tematiskt mål 3

Delrapport 2 om målet: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

Denna rapport redovisar resultaten av den andra etappen av den utvärdering som gjorts av insatserna inom tematiskt mål 3 (TM 3) ”Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag” med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Rapporten är gjort av Sweco Society AB på uppdrag av Tillväxtverket. 

Genomförandet sker inom åtta regionala program: Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Västsverige, Småland och Öarna, samt Skåne-Blekinge.

Utvärdering av åtta program Regionala utvecklingsfonden Tematiskt mål 3 Delrapport 2 om målet: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

Pub.nr.: 0265
ISBN: 978-91-88601-87-2
Årtal: 2018